11 Aralık Son Tarih!

ŞİRKET ORTAKLIKLARI İLE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNİN SGK’YA BİLDİRİMİNDE AFTAN YARARLANMAK İÇİN 11 ARALIK 2014 SON TARİH!
Değerli okurlarımız bilindiği üzere 6552 sayılı Torba Kanunun 61’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 57’nci Madde eklendi. Bu madde ile, anonim şirketlerde yönetim kuruluna seçilmiş ve ayrılmış olanların, limited şirketlerde ise hisse devri alan veya devreden ortakların bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemleri yapmayanlar için Geçici 57’nci madde af niteliğinde düzenleme içermektedir.

6552 sayılı Torba Kanunun 61’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 57’nci madde aşağıda yer almaktadır.  

"GEÇİCİ MADDE 57 - 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile 11 inci maddenin üçüncü ve altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirilmiş olanlar, kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanmaz. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.

5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında bu Kanun gereğince verilmesi gereken bildirge ve belgeler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde verilmesi hâlinde kanuni süresinde verilmiş sayılır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir."

5510 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde bulunanlar hariç olmak üzere diğer alt bentleri kapsamında sigortalı sayılan kişilerden köy ve mahalle muhtarları için seçildiklerine ilişkin mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten, sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten başlayan sigortalılar için vergi mükellefiyeti işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere ilgili vergi dairesince vergi mükellefinin işe başlama işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten ve diğerleri için 7’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından; (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlüdür.

4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanların bildirimleri en geç 15 gün, (4) numaralı alt bendinde sayılanların bildirimleri ise en geç bir ay içinde yapılır.

Ayrıca 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılanların kendileri tarafından da sigortalılık bildirimleri yapılabilir. 4’üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenlerin ise çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eden kuruluş tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını bildirir.

Diğer yandan 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendine göre de,

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

Sigortalı sayılmaktadırlar.

Bu sayılanlardan sigortalılığı sona erenlerin ise 5510 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının b bendine göre Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasına göre de, “Birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerine göre sigortalılığı sona erenlerin durumları işverenleri tarafından, (b) bendinde belirtilen şekillerde sona erenlerin durumları ise kendileri ve sözü edilen bentte belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından, en geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Bu kişilerin meslek kuruluşlarına ya da vergi dairelerine olan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları, sigortalılığın sona ermesine ilişkin belge ya da bilginin verilmesine engel teşkil etmez. Vergi dairelerince vergi mükellefiyetinin sona erdiğine ilişkin yapılacak bildirimlerde bu süre vergi mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi mükellefinin işi bırakma işlemlerinin vergi dairelerince tekemmül ettirildiği tarihten başlar.”

Diğer yandan 5510 sayılı Kanunun 11/3 fıkrası uyarınca, “İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.” 11/6’ncı fıkraya göre de,  “Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.”

Bu düzenlemelere göre,
-Bildirimlerin son tarihi 11 Aralık 2014 (bu tarih dahil) tarihidir. Ancak bu sürenin uzaması söz konusu olabilir ve yetki Bakanlar Kurulundadır.

-Anonim şirketlerde yönetim kuruluna seçilmiş olanlar ile ayrılmış olanların, limited şirketlerde ise hisse devrinden sonra yeni giren ortaklar ile ortaklıktan ayrılmış olanların bildirimleri yapılacaktır.

-Bildirimler şirket merkezini içine alan SGK merkez müdürlüğüne yapılacaktır.

-Anonim şirketlerde yönetim kuruluna seçilen ortağın ve limited şirketlerde ortağın emekli olması bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

-Anonim ve limited şirketlerde kuruluş aşamasında bildirim yükümlülüğü Ticaret Sicil Müdürlüklerinde olduğundan kuruluşlarda bildirim yapılmayacaktır.

-Daha önceden bildirim yapılmış olunması halinde tekrar bildirim yapmaya gerek bulunmamaktadır.

-Bildirimler yapılırken, limited şirketlerde ortaklığa giriş veya ortaklıktan ayrılmaya dair, anonim şirketlerde ise yönetim kuruluna seçilme ve yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesine dair Ticaret Sicil Gazeteleri şirket tüzel kişiliği tarafından yazılan dilekçeye eklenerek bildirim yapılacaktır.

Torba Kanunun 61’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 57’nci madde ile bildirimleri süresinde yapmayanlar için af niteliğinde bir düzenlemeye gidilmiştir. Bunun için son gün ise 11 Aralık 2014 tarihi yani Perşembe günüdür. Hemen belirtelim ki Torba Kanunda son tarih sürelerini uzatma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiş olup, Bakanlar Kurulunun bu süreyi uzatması beklenmektedir. Nitekim, Maliye Bakanının bu yönde beyanı olduğu basına da yansımıştır.

NOT: Bu yazıya katkılarından dolayı SMMM Mustafa AKOĞLU’na teşekkürlerimi borç bilirim.

Kaynak: http://www.thelira.com/yazar/31/ekrem-oncu/2980/11-aralik-son-tarih_