Kurumlar Vergisi ile ilgili Sorular, SSS

Başlık Filtresi 

Göster 
Sayı İçerik Başlığı
1 507 sayılı Kanununa göre kurulan odalar kurumlar vergisinden muaf mıdır?
2 Basım yayım faaliyetinin(dergi, broşür v.b.) kamu idare ve kuruluşları ile dernek ve vakıflar tarafından yürütülmesi bunlara ait iktisadi işletme oluşur mu?
3 Belediyelere ait arsa üzerine inşa edilen binaların sosyal amaçlı (lojman vb.) olarak kullanılmak üzere satılması belediye bünyesinde bir iktisadi işletme oluşturur mu?
4 Belediyelere ait binaların kiralanması belediye tüzelkişiliğine bağlı bir iktisadi işletme oluşturur mu?
5 Belediyelerin Gençlik Eğitim Merkezlerinin ilköğretim ve ortaöğretime yönelik kurs düzenleme faaliyetleri Kurumlar Vergisine tabi midir?
6 Bir derneğin nakit varlıklarının bir kısmının derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri sağlamak amacıyla...?
7 Bir derneğin satın aldığı nakil vasıtalarını elden çıkarması iktisadi işletme oluşturur mu?
8 Bir dernek tarafından bir kitabın yada derginin yayımlanarak satışa sunulması halinde derneğe bağlı iktisadi işletme oluşacak mıdır?
9 Bir şirketin yapmış olduğu araştırma ve geliştirme faaliyetine ilişkin harcamalar için vergi indirimi nasıl uygulanacaktır?
10 Çevre Koruma Vakıflarınca yapılan Egzoz Gazı Ölçüm Faaliyetleri söz konusu vakıflara ait iktisadi işletme oluşturur mu?
11 Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin işyurtları kurumlar vergisinden muaf mıdır?
12 Ceza ve infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan işyurtları ve bunların kantin veya otopark işletmeleri kurumlar vergisinden muaf mıdır?
13 Cezaevlerinin kantin işletmesi kurumlar vergisi mükellefiyeti gerektirir mi?
14 Dernek ve vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması halinde, bunlara yapılacak kira ödemelerinden tevkifat yapılacak mıdır?
15 Dernek ve vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması halinde, bunlara yapılacak kira ödemelerinden tevkifat yapılacak mıdır?
16 Dernek ve vakıflara ait lokaller kurumlar vergisi mükellefi midir?
17 Dernek ve vakıfların eğitim veya sağlık hizmetinde bulunması halinde iktisadi işletmenin varlığından söz edilebilir mi?
18 Dernek ve vakıfların elde ettiği faiz ve benzeri gelirler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacak mıdır?
19 Genel ve katma bütçeli dairelere ait kreş, konukevleri ve bunların kantinleri kurumlar vergisine tabi midir?
20 Il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya...?
21 İrtibat bürolarının kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmakta mıdır?
22 Kamu İdare ve Kuruluşları ile Dernek ve Vakıfların kendilerine ait gayrimenkulleri kiraya verme faaliyetleri iktisadi işletme oluşturur mu?
23 Kamu yararına çalışan dernekler ile Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların vergisel avantajları nelerdir?
24 Kamuya yararlı derneklere sağlanan vergisel avantajlar nelerdir?
25 Kooperatifler, mevduat faizi elde etmeleri durumunda Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine veya Geçici 67. maddesine göre stopaja tabi tutulacaklar mıdır?

Sayfa 1 - 3

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe