Kısmi Süreli Çalışan Öğrenci

6663 sayılı Torba Yasa ile yapılan düzenlemeyle birlikte;

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.”

(Açıklaması:Anne yada babası üzerinden GSS anlamında bakmakla yükümlü olma kapsamı dışından çıkan lise yada dengi okul mezunu 20 yaşına kadar,Yüksek öğretim mezunu olup 25 yaşını doldurmayanlar 60-1(g) 60'ıncı madde sayılanlar kapsamında olmayacak,okullarından mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren 2 yıl süre ile GSS testi için Kaymakamlıklarda SYDV müracaat etmeyecekler,GSS harcamaları(tüm muayene,tedavi,ilaç) devlet tarafından karşılanacak, 60/c-1 alt bendinden  yararlanacaktır.)

5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır.”

(Açıklaması:Bu kişilerin prim borcu görülse de , yasal düzenlemeden dolayı yok hükmünde sayılarak hizmet almaya devam edeceklerdir.)

Şu anda yasal düzenleme Resmi Gazete 'de yayınlanmadı.

İKİ YIL GSS TESTİ YOK

Lise ve dengi öğrenimden mezun öğrenciler 20 yaş, Yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla hastaneden yararlanma hakkına sahip olacaklardır.
Bu düzenlemeyle birlikte, öğrencilerin okulu bitirip mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle gelir testine girmelerine gerek kalmıyor.

İki yıl boyunca GSS primleri devlet tarafından ödenecektir.Sağlık hizmetlerini ilaç dahil alabileceklerdir.

Anne yada Baba Sosyal güvenlik kapsamında olması halinde aktivasyonları devam edecektir.

PRİM BORÇLARINA  AF YOK

Prim borçları affı söz konusu değil.

Sadece 2 yıl süre ile Lise,Üniversite mezunlarına belirlenen yaşa kadar GSS testi yapılmadan hizmet alacaklardır.

ASKERDEN DÖNEN İŞSİZLERE AF YOK

Askere gitmeden önce GSS borcu çıkanlar için askerlik dönüşü bir GSS affı yok.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERE AF YOK

30 Günden az çalışan çağrı üzerine,kısmi süreli hizmet sözleşmesi ile çalışan öğrencilerin 30 günden a sürelerin GSS primlerini ödemek zorundalar.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLANLARIN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMASINDA GSS ÇIKMAZ

18 Yaşın Altında Kısmi Süreli Çalışan Çocukların Genel Sağlık Sigortalılığı

5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince; 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanlar 1/1/2012 tarihinden itibaren eksik günlerini 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası primi ödeyerek 30 güne tamamlamakta olup, bunların genel sağlık sigortalılığı hakkında yapılacak işlemler 2012/2 sayılı Genelgede belirtilmiştir.

Bununla birlikte; 2012/2 sayılı Genelgenin “10.1- Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında çalışanların genel sağlık sigortalılığı” kısmında;

- Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar,

- Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar,

- Ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışma süresini 30 güne tamamlayanlar

- Kamu idarelerinde 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi çalışanlar,

- 4857 sayılı Kanuna tabi çalışmakla birlikte 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sandıklar Kuruma devredilinceye kadar,

Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmayacağı, talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan, Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin on üçüncü fıkrasında; Genelgede sayılanlara ilave olarak; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte;

- Kanunları gereği gelir ve aylık alma hakları devam edenler,

- 18 yaşından küçük çocuklar hakkında,

Kanunun 88 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının uygulanmayacağı, bu kişilerin genel sağlık sigortalılıkları tabi oldukları statü üzerinden değerlendirileceği,

hükmü yer almaktadır.

Yönetmelik ile getirilen bu hüküm gereği; 18 yaşından küçük çocukların Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/2014 tarihinden sonraki eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini Kanunun 60/(c-1) veya (g) bendi kapsamında 30 güne tamamlamayacaklardır.

Örnek: 2/8/2000 doğumlu olan (C) kişisi kısmi süreli iş sözleşmesi ile 1/2/2014 tarihinden itibaren (X) firmasında sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve “6 kodu ile” Şubat ayında 18 gün, Mart ayında 15 gün, Nisan ayında 10 gün çalıştığı bildirilmiştir. Sigortalı (C)’nin durumu Yönetmeliğin yayım tarihi olan 18/4/2014 tarihi öncesi ve sonrasına göre değişiklik gösterecektir.

Buna göre;

-Şubat ayından kalan 12 güne, Mart ayından kalan 15 güne ait genel sağlık sigortası primlerini Kanunun 60/(g) bendi kapsamında tamamlayacaktır. İlgilinin kısmi süreli 60/(g) tescili Yönetmeliğin yayım tarihi olan 18/4/2014 tarihi itibariyle sonlandırılacak olup, Nisan ayına ilişkin kalan 8 günlük genel sağlık sigortası primlerini Kanunun 60/(g) bendi kapsamında tamamlayacaktır.

- 18/4/2014 tarihinden sonra ise 18 yaşını dolduracağı tarihe kadar ay içerisinde 30 günden az çalışmalarından dolayı eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini Kanunun 60/(g) bendi kapsamında tamamlamayacaktır.

2016 YILINDA GENEL SAĞLIK SİGORTASI TUTARLARI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI


5510 sayılı Kanunun 60. maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (60 g1) olduğu tespit edilenler için, 1.647,00 TL / 3 = 549 TL x % 12 = 65,88 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (60 g2) olduğu tespit edilenler için, 1.647,00 TL x % 12 = 197,64 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla (60 g3) olduğu tespit edilenler için, 1.647 TL x 2 = 3.294,00 TL x % 12 = 395,28 TL,

olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.647,00 TL x 2 = 3.294,00 TL x % 12 = 395,28 TL,

olacaktır.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8223