T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun (5083 sayılı, numaralı, nolu yasası)

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası

5083 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA

BİRİMİ HAKKINDA KANUN

 

          Kanun Numarası              : 5083

          Kabul Tarihi                     : 28/1/2004

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih :31/1/2004 Sayı :25363

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 43  Sayfa:

 

           Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi

            Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir.

            Bakanlar Kurulu, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan yeni ibarelerini kaldırmaya ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. (1)

            Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama(2)

            Madde 2- Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır.

            Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.(2)

            (Ek fıkra: 21/4/2005 – 5335/22 md.)İlgili kanunları gereğince uygulanacak adlî ve idarî para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde, bir Yeni Türk Lirası’nın (1 YTL) altında kalan tutarlar dikkate alınmaz.

            Türk Lirasına yapılan atıflarda değişiklik

            Madde 3- Kanunlarda ve diğer mevzuatta, idarî işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukukî muamelelerde, kıymetli evrak ve hukukî sonuç doğuran diğer belgeler ile ödeme ve değişim araçlarında Türk Lirasına veya liraya yapılan atıflar, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılır.

            Banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanması

            Madde 4- Halen tedavülde bulunan, tedavülden çekilmiş veya tedavüle çıkarılacak olan banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanmasına ilişkin boyut, renk, malzeme, çözünürlük, üzerinde bulunacak ibareler ve benzeri hususlarla ilgili şartlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir ve Resmî Gazetede ilân olunur.

            (Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008 – 5728/529 md.) İlân olunacak şartlara uymayan kişiye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetim Komitesi tarafından, ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

            Yürürlükten kaldırılan hükümler

            Madde 5- 24.12.1937 tarihli ve 3290 sayılı Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

 

_______________________

(1) 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibarelerinin 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten  kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.

(2) 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle madde başlığında yer alan “değişim oranı” ibaresi, “değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama”; ikinci fıkrada yer alan “Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler” ibaresi, “Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler”, “Yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.” ibaresi “yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.” olarak  1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

Sayfa

8734

 

            Geçici Madde 1- Halen tedavülde bulunan Türk Lirası banknotlar ile madeni paralar 1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arasında Yeni Türk Lirası banknotlarla ve yeni çıkarılacak madenî paralarla birlikte tedavül eder.

            Söz konusu banknotların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, madenî paraların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esaslar ise Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

            Bu Kanunun uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilidir.

            Geçici Madde 2- Türk Lirası üzerinden yapılan her türlü hukukî muamele ile hukukî sonuç doğuran belgelerin 2 nci maddede belirtilen değişim oranı dikkate alınarak 31.12.2005 tarihine kadar, bu tarih dahil Yeni Türk Lirasına göre değiştirilmesi halinde, muamele ve düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç ve diğer yükümlülüklerden muaftır.

            Geçici Madde 3- 1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arasında, bütün mal ve hizmet bedellerinin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde düzenlenecek etiket ve tarife listelerinde Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası üzerinden ayrı ayrı gösterilmesi zorunludur.

            Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza uygulanır.

            Yürürlük

            Madde 6- Bu Kanunun;

            a) 4 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımı tarihinde,

            b) Diğer hükümleri 1.1.2005 tarihinde,

            Yürürlüğe girer.

            Yürütme

            Madde 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

5083 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

     5335                                                           2                                              27/4/2005 tarihini

                                                                                                                    izleyen ayın başında

 

Değiştiren                                                                                                                    Yürürlüğe

  Kanun                            5083 sayılı Kanunun değişen maddeleri                       giriş tarihi

  5728                                                              4                                                             8/2/2008

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe