Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda 6676 Sayılı Torba Yasa ile yapılan düzenlemeler

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6676 Sayılı Kanun 26 Şubat 2016 tarih ve 29636 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kanunla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda önemli bazı düzenlemeler yapılmıştır.

4691 Sayılı Kanun kapsamında alınan bölgeler

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile birlikte ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri de destek kapsamı içerisine alınmıştır. İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgesidir.

İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, diğer bölgelere sağlanan destek, teşvik muafiyet ve istisnalardan aynen yararlanırlar. Mevcut bölgelerin İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ne dönüştürülebilmesi için aranan kriterler yönetmelikle belirlenecektir.

4691 sayılı Kanun kapsamına alınan faaliyetler

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri destek kapsamında iken faaliyet alanı genişletilerek Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri destek kapsamında olacaktır.

4691 sayılı Kanun kapsamında olan personellerle ilgili düzenlemele


4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknisyen statüsündeki personel mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yükseköğrenim görmüş olması durumunda personeller teknisyen olarak değerlendirilmeyecektir.

Teknisyen personelin sadece meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi olması şartı aranacaktır.

4691 sayılı Kanun kapsamında alınan tasarım faaliyetleri nedeniyle destek personeli statülüsündeki çalışanların Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel olması gerekmektedir. Diğer yandan;

Bölgelerin Kuruluşu İçin Başvuru ve Değerlendirme


Teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulabilmesi için başvurular daha önce sadece kurucu heyet tarafından yapılıyorken düzenleme ile birlikte başvurular yönetici şirket tarafından da yapılabilecektir.

Yönetici şirket, kendisine ve Bölgede bulunana girişimcilerin faaliyetlerin ilişkin verileri bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirime ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

Bölgelerin kurulma sürecinde yönetici şirket tarafından karşılanamayan giderler için sağlanacak destek


Bölgelerin kurulması için gerekli alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile AR-GE ve yenilik ve tasarım faaliyetlerini ile tasarım desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilecektir.

Yönetici şirket için vergi istisnası

Yönetici şirket, 4691 sayılı Kanun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan yönünden damga vergisinden ve yapılan işlemlerden dolayı harçlardan muaf tutulmaktadır. Bu uygulamanın yanı sıra yönetici şirket, Bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaf tutulacaktır.

Ancak daha önceden atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmamakta olup bu vergi muafiyeti kaldırılmıştır.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerinde vergi muafiyeti


4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna tutulacaktır.

Yönetici şirketlerin elde ettiler kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için vergi istisnası


Yönetici şirketlerin 4691 sayılı Kanun kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve ARGE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/ 12/ 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Ar-Ge, tasarım ve destek personeli ücretlerinin sigorta primi ve vergi istisnası

Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

 

Kaynak: http://www.dunya.com/teknoloji-gelistirme-bolgeleri-kanununda-yapilan-duzenlemeler-163397yy.htm