Nev’i değişikliği nedeniyle kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamesinin verilmesi ve elektronik ortamda verilmesinin zorunlu olup olmadığı hakkında

Nev’i değişikliği nedeniyle kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamesinin verilmesi ve elektronik ortamda verilmesinin zorunlu olup olmadığı hakkında mukteza, özelge örneği

2008 yılı mukteza, özelge örnekleri

2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 2009 yılları

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/MÜK-257-12612 01/02/2007*844

Konu : Nev”i değişikliği nedeniyle kurumlar vergisi

ve geçici vergi beyannamesinin verilmesi ve elektronik

ortamda verilmesinin zorunlu olup olmadığı hk.

…………………………………………

İlgi : ………………………Grup Müdürlüğüne verilen 15/12/2006 tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde, ……………….Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………………..vergi kimlik numarasında …………………………Ltd. Şti..ünvanı ile kayıtlı mükellef iken nev’i değişikliği nedeni ile aynı vergi dairesinde …………………vergi kimlik numarası ile……………………………A.Ş. olarak 28/11/2006 tarihinde kurumlar vergisi mükellefiyetinizin tesis edildiği belirtilerek Ltd. Şti. olarak faaliyette bulunduğunuz döneme ilişkin 2006 yılı Kurumlar Vergisi ile 4.dönem Geçici Vergi Beyannamesinin elektronik ortamda verilip verilmeyeceği ile elektronik ortamda verilmesi halinde hangi sürede verileceği hususlarında görüş talep edilmiş olup, konu ile ilgili olarak ………………….. Müdürlüğünün …………….tarih ve ……….. tarihli yazılarında belirtilen görüşleri ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 24.01.2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.03.49/4921-45-5402 sayılı yazısı da dikkate alınarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Devir, Bölünme, Hisse Değişimi” başlıklı 19. maddesinde; “1)Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

a)Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.

b)Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.

(2)Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.

…” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme” başlıklı 20. maddesinin 1. fıkrasında;

“(1) Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:

a)Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;

1)Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,

2)Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini,

birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.” hükmü yer almaktadır.

Yine aynı Kanunun “Kurumlar vergisi ve Geçici Vergi Oranı” başlıklı 32. maddesinde ise; “ (1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır.

(2) Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tabi kurumlarda ticari ve zirai kazançlarla sınırlı olarak) cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır.

…” hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “Özellik Gösteren Durumlar” başlıklı 4. bölümünde ise;

“4.10. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler

59. Geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce aynı dönemi içeren gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi halinde, bu dönem için ayrıca geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

60.Örneğin, birleşme ve devir hallerinde birleşme ve devir tarihi itibariyle hukuki varlığı sona eren kurumların birleşme karı veya devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar için …gün içinde beyanname verilmesi gerektiğinden, hukuki varlığı sona eren kurumlar, birleşme veya devir tarihinin içinde bulunduğu dönemler için geçici vergi beyannamesi vermeyeceklerdir.

…” açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Kurumlar Vergisi Kanunu açısından şirketlerde nev’i değişikliği devir hükmünde olup, ilgili hesap döneminin başlangıcından devir tarihine kadar olan dönemin faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanacak müştereken imzalanan münfesih şirkete ait kıst dönem kurumlar vergisi beyannamesinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 20. maddesi hükmü gereğince, devir işleminin ticaret sicilinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde münfesih kurum ve birleşilen kurum tarafından münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.

Diğer taraftan, geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce aynı dönemi içeren kurumlar vergi beyannamesinin verilmesi halinde, devir tarihi itibariyle hukuki varlığı sona eren kurumların devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar için 30 gün içinde beyanname verilmesi gerektiğinden devir tarihinin (04/12/2006) içinde bulunduğu dönem (4.Dönem) için geçici vergi beyannamesi verilmesine gerek yoktur. Ancak, devir tarihinin içinde bulunduğu dönemden önceki dönemler için geçici vergi beyannamelerinin verilmesinin gerekeceği de tabiidir.

Diğer taraftan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 24/01/2007 tarih, B.07.1.GİB.0.03.49/4921-45-5402 sayılı yazıda;

“… elektronik ortamda beyanname kabulü (e-Beyanname) uygulamasında, 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren süresinde verilen beyannameler ile 13 Ekim 2005 tarihinden itibaren de pişmanlık talepli ve süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler kabul edilmektedir.

Ancak, kıst dönem beyannamelerin e-Beyanname sisteminde kabulü için çalışmalar devam etmekte olup, mükellefler tarafından tasfiye işlemleri nedeniyle veya devir ve bölünme işlemleri nedeniyle verilecek kıst dönem beyannamelerinin şu an itibariyle elektronik ortamda verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, mükelleflerin kıst döneme ilişkin vermeleri gereken devir beyannamelerinin kağıt ortamında kabul edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu durumda söz konusu devir beyannamesini kağıt ortamında bağlı bulunduğunuz vergi dairesine vermeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Başkan a.
Grup Müdür V.

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe