.Muhasebecilerin Dikkatine! 10 Yılın En Düşük Fiyatını Sunuyoruz >>> TIKLAYINIZ.

BA BS 2011, 2011 Ba Bs (BaBs) - 2012 Yılı

BA BS 2011, 2011 Ba Bs (BaBs) - 2011, 2012 YILI

BA BS (BABS) ler İle İlgili Ayrıntılı Yazımız, Ekleri ve Tebliğ

EKLER:

EK 1: Ba Formu

EK 2: Bs Formu

EK 3: Ülke Kodu Listesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Kayıt dışı ekonomiyi önlemede detaylı verileri topladığı ve 2 yıldır aylık olarak verilmekte olan Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu) ile ilgili 2010 Ocak ayından itibaren bir takım düzenlemeler yapılacaktır. Yapılacak değişiklikleri açıklayan Tebliğ Taslağı görüş ve önerilerin alınması amacıyla kamuoyuna sunulmuş olup, vakit darlığı nedeniyle çok kısa süre içerisinde Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Tebliğ taslağında öne çıkan hususlara özetle aşağıda değinilmiştir.

1-    BİLDİRİMLERİN VERİLME ZAMANI:

2010-Ocak dönemine ve sonraki yıl ve dönemlere ilişkin bildirim formları  ait olduğu dönemi izleyen ayın 28 inci günü akşamı saat 24:00’e kadar Vergi dairesine internet üzerinden verilmesi ve onaylanması gerekmektedir.
2010-Ocak Dönemine ilişkin Ba-Bs Formlarının Son verilme ve Onaylanma tarihi  01.03.2010- Pazartesi saat 24:00’dür. (28.02.2010 Pazar gününe denk geldiğinden formlar takip eden ilk iş günü olan 01.03.2010 tarihinde onaylanacaktır.)
Daha Önceki uygulamada bu formlar ait olduğu dönemi takip eden ikinci ayın 5 nci gününe kadar verilmekte idi. (Örneğin 2009-Aralık Dönemine ilişkin Ba-Bs formu 05.02.2010 tarihinde verilecektir.)

2-    BİLDİRİMLERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLANLAR;

Ba ve  Bs Formlarını SADECE BİLANÇO esasına göre defter tutan mükellefler vermek zorundadır. İşletme veya Serbest Meslek Erbabı olan mükellefler bu formları vermeyeceklerdir

3-    BİLDİRİM HADDİ

2009-Aralık Dönemine kadar 8.000 TL olarak uygulanan had,  2010-Ocak ayından itibaren 5.000 TL olarak uygulanacaktır.
Form Ba’ya; bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal veya hizmet alışları mal ve hizmet alımı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılacaktır.
Form Bs’ye; bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal veya hizmet satışları mal ve hizmet satışı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılacaktır.

Hadlerin uygulanmasında;
1-    Özel matrah şekline tabi mal ve hizmet alış veya satışındaki Katma Değer Vergisi Matraha eklenecektir.
2-    ÖTV’ne tabi işlemlerde ise ÖTV dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

4-    BİLDİRİM HADDİNİN ALTINDA KALAN ALIŞ-SATIŞLAR

2010-Ocak Dönemi ve sonraki yıllara ilişkin verilecek formlarda 5.000 TL’lik haddin altında kalan alış ve satış bedelleri Bildirimler dahil edilmeyecektir. Daha önceki uygulamada 8.000 TL’lik Haddin altında kalan alış ve satış bedelleri Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı şeklinde Formlarda topluca bildiriliyordu.

Mükellefin bir dönem içindeki tüm alış veya satışlarının 5.000 TL’lik haddin altında kalması halinde. Tablo II dışındaki tüm bölümler doldurularak onaylanacaktır.

5-    BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ

376 SIRA NUMARALI Vergi usul genel tebliğine göre beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükellefler Ba-Bs formlarını da elektrnik ortamda vermek zorundadırlar. (Zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin formları elden kabul edilmemektedir.)

Vergi Dairesi Değişen mükellefler, bildirim formlarını en son bağlı oldukları vergi dairesine göndereceklerdir.

6-    BİLDİRİMLERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR;

6.1–Bildirimler TL olarak doldurulacak ve Kuruş hanesi gösterilmeyecektir.
6.2–Bir Kişi veya kurumdan yapılan alış ve satışlarda  birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali her bir belge bazında değil o kişi veya kurumdan yapılan alışların toplamı üzerinden yapılacaktır.
6.3-İthalat işlemleri Form Ba’da Gümrük Giriş Beyannamesinin tarihi esas alınarak yer alacaktır. İthalatın yapıldığı firmanın Vergi numarası 1111111111 olarak yazılacaktır.
6.4–İhracat işlemleri Form Bs’ye fiili ihracatın gerçekleştiği tarihte intikal ettirilecektir. İhracatın yapıldığı firmanın Vergi numarası 2222222222 olarak yazılacaktır.
6.5–Aynı mükellefe bağlı merkez ve şubelere yapılan alış ve satışlar birleştirilerek tek satır olarak gösterilecektir.
6.6-Yapılan Alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi halinde ve belirlenen 5.000 TL’lik haddi aşması durumunda Satış gibi değerlendirilerek Form Bs’ye intikal ettirilecektir. Bu firmaya başka satış gerçekleşmişse, iadeler bu satışa eklenerek tek satırda gösterilecektir.
6.7-Yapılan Satışların kısmen veya tamamen iade alınması halinde ve belirlenen 5.000 TL’lik haddi aşması durumunda Alış gibi değerlendirilerek Form Ba’ye intikal ettirilecektir. Bu firmadan  başka bir alış olmuşsa, alınan iadeler normal alışlara  eklenerek tek satırda gösterilecektir.

7-    DÜZELTME İŞLEMLERİ VE DÜZELTMEDE CEZAİ İŞLEMLER;

Elektronik ortamda internet üzerinden verilen bildirim formları onaylandıktan sonra, bildirimlerde hata veya eksiklik bulunduğunun anlaşılması halinde, bildirim formları yeniden düzenlenerek gönderilerek düzeltme yapılabilecektir. Düzeltme işlemlerinde hatalı olan eski form iptal edilerek, Daha önce bildirimde bulunulmamış gibi yeni fom düzenlenecektir.

Hata ve Düzeltme formların hangisinde ise (Ba-Bs) sadece o bildirim düzeltilerek yeniden gönderilecektir.

Kanuni verilme sürelerindeki düzeltmeler için ceza uygulanmayacaktır.
Kanuni süresinde formları hiç vermeyen veya Kanuni süresinden sonra yapılacak düzeltme işlemleri için V.U.K.’nun mükerrer 355 nci maddesi gereği 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 1.000 TL  özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kanuni süre geçtikten sonra verilen Ba-Bs formları için tek usulsüzlük cezası kesilecektir.

8-    İŞİ BIRAKMA HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

Mükellefiyetin terk edilmesi halinde, Bildirim Formları işin bırakıldığı TARİHİ izleyen ayın  son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.

9-    ÖLÜM HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

Mükelleflerin ölümü halinde, bildirim verme sürelerine üç ay eklenir.

10-    TASFİYE HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık olarak vermeye devam edeceklerdir. Tasfiye Sonundaki bildirimler Tasfiye kararının tescil edildiği TARİHİ izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.

11-    BİRLEŞME HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

5520 saylı Kurumlar vergisi Kanunu’nun Birleşme başlıklı 18 nci maddesi uyarınca gerçekleşen birleşmelerde; birleşme tarihine kadar olan alış veya satışlar fesih olan kurum veya kurumlar adına birleşilen kurum tarafından aynı izleyen ayın 28 inci günü akşamına kadar bildirilecektir.

12-    DEVİR HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde; münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim formlarının, münfesih kurumun ünvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından devir tarihini takip eden ayın 28 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

13-    DÖNÜŞÜM (NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ) HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

Nev'i değişikliği halinde; nev'i değiştiren şirket adına verilmesi gereken Ba-Bs bildirim formları yeni şirket tarafından terk tarihini takip eden ayın 28 inci günü akşamına kadar verilecektir. (Örneğin Ltd.Şti’nin A.Ş.’ne dönüşmesi )

14-    BİLANÇODAN İŞLETME ESASINA GEÇİŞ  HALİNDE FORMLARIN VERİLME ZAMANI

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin İşletme esasına geçmeleri  geçiş  bu tarihten itibaren bildirimde bulunmayacaklardır
İşletme esasına göre defter tutmakta iken Bilanço esasına geçen mükellefler ise geçiş  bu tarihten itibaren bildirimde bulunmaya başlayacaklardır.

15-    BİRDEN FAZLA ŞUBESİ OLANLARIN FORMLARI DÜZENLEMELERİ

Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından, şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir

16-    BİLDİRMLERE DAHİL EDİLECEK& EDİLMEYECEK ALIŞ-SATIŞLAR

•    Noterlerde Yaptırılan işlemler Ba Formunda bildirilmeyecektir.
•    Fatura Düzenlemek suretiyle ortaya çıkan Kur Farkları Haddi Aşması halinde Formlara eklenecektir.
•    Sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından Fatura karşılığı yapılan tazminat ödemeleri KDV Hariç olarak Bildirimlere aktarılacaktır.
•    Döviz Alış Satışları Ba-Bs Formlarına Dahil edilmeyecektir.
•    Kurumlar Vergisinden muaf olanlar, muafiyet hakkını kazandıkları tarihi takip eden aydan itibaren Ba-Bs bildiriminde bulunmayacaklardır.
•    Kanuni Merkezi yurtdışında olanlar HARİÇ, serbest Bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerinde  Ba-Bs formlarını verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
•    Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.

Ali KARAKUŞ
İstanbul - 13.01.2010

396 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No 27483
Resmi Gazete Tarihi 04/02/2010
Kapsam

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 396)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350[2] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362[3] ve 381[4] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1- KAPSAM

Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler

Bilindiği üzere, belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır.

1.1.1. Bilanço esasına göre defter tutmakta iken,  işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.

Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.

1.1.2. Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

1.1.3. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.

1.1.4. Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.

1.1.5. Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.

1.1.6. Diğer taraftan, 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile noterlere yönelik olarak getirilmiş bulunan bildirim yükümlülüğü, 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır.

1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler

1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır.

1.2.3. Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.

1.2.4. Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır.

Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır.

1.2.5. Bankalar,  Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar,  Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

1.2.6. Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

1.2.7. Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

2- BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ VE VERİLME SÜRESİ

2.1. Dönemi

Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir.

Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir.

2.2. Verilme Süresi

2.2.1. Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

2.2.2. Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. Bu bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir.

2.2.3. Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.

2.2.4. Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.

Diğer taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.

2.2.5. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun[5];

- 18 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen birleşmelerde, münfesih kurumun birleşmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, birleşilen kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

- 19 uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

- 19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

3- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI

3.1. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu

3.1.1 Bilanço esasına göre defter tutan ve 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine[6] göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını da elektronik ortamda https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ adresinden vermek zorundadırlar.

3.1.2. Bildirim formlarını elektronik ortamda veren mükelleflerin kağıt ortamında (elden veya posta ile) verdikleri bildirim formları hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

3.1.3. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken sürenin son günü saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır.

3.1.4. Vergi dairesi değişen mükellefler, bildirim formlarını en son bağlı oldukları vergi dairesine göndereceklerdir.

3.1.5. Elektronik ortamdaki bildirim formları;

- Kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa; formu düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

- Yeminli mali müşavirce gönderiliyorsa; formu gönderen bölümünde yeminli mali müşavirin bilgileri yer alacaktır. Formu düzenleyen bölümüne varsa serbest muhasebeci/ serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler, yoksa mükellefe ait bilgiler yazılacaktır.

- Serbest muhasebeci/ serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa; formu gönderen ve düzenleyen bölümlerine serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri yazılacaktır. Mükellefin yeminli mali müşaviri varsa yeminli mali müşavir bölümü de doldurulacaktır.

3.2. Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar

3.2.1. Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri, Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir.

Bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.

Diğer taraftan, birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir.

3.2.2. İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde "1111111111", ihracat işlemlerinde ise "2222222222" olarak kodlanacaktır.

3.2.3. Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.

Aynı şekilde, bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan mal ve/veya hizmet satışları da birleştirilerek, Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.

3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan,  ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.

3.2.5. Ba ve Bs bildirim formlarının Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak "ülke kodu" bilgileri Tebliğ ekinde yer almaktadır. (Ek:3)

4- CEZAİ UYGULAMA

4.1. Bildirimlerin Süresinde veya Tam Olarak Verilmemesi

Bildirim formlarını bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

4.2. Bildirimlerin Düzeltilmesi

4.2.1. Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.

Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

4.2.2. Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

4.2.3. Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

5- YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar, Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylık dönemlere ilişkin olarak verilecek bildirimler için uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.


 

EKLER:

 

EK 1: Ba Formu

EK 2: Bs Formu

EK 3: Ülke Kodu Listesi

 

 


[1] 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[2] 21/07/2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[3] 17/08/2006 tarih ve 26262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[4] 06/02/2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[5] 21/06/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[6] 18/10/2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Adınız:
Sizin E-posta Adresiniz:
Arkadaşınızın E-posta Adresi:
E-posta Grubuna Ücretsiz Kaydol (E-posta grubu nedir?)

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

10 YILIN EN DÜŞÜK FİYATI

 

10.Yılımız Şerefine

İlk 30 Kişiye %60 İndirim


Hizmet ve Altyapı: VKC Bilişim - Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi