2012 Hadler, Miktarlar, Tarifeler, 2012 Defter Tutma Hadleri, Miktarı, Tarifesi, Haddi, 2012 Defter Hadleri

2012 yılı Hadler ve Miktarlar, 2012 Defter Tutma Hadleri, Miktarı, 2012 Yılı

1 Ocak 2012 yılı itibari ile defter tutma hadleri ve miktarı. 2012 Defter Hadleri

 

2012 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ, MİKTARLARI

Alış, satış veya Hasılat hadlerini aşan mükellefler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 177. Maddesine istinaden Bilanço usulünde defter tutmak zorundalar.
Birinci sınıf tüccarlar:
Madde 177 – (Değişik 30/12/1980 - 2365/26 md.)
Aşağıda yazılı tüccarlar, I inci sınıfa dahildirler:(1)
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (129.000 TL) lirayı veya satışlarının tutarı 8.640.000.000 (180.000 TL) lirayı aşanlar;
2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 (70.000 TL) lirayı aşanlar;
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (129.000 TL) lirayı aşanlar;
4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);
5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzelkişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);
6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

Sınıf değiştirme:
Madde 179 – a) (I) inciden (II) nciye geçiş: İş hacmı bakımından I inci sıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak, II nci sınıfa geçebilirler:
1. Bir hesap döneminin iş hacmı 177 nci maddede yazılı hadlerden % 20 yi aşan bir nispette düşük olursa, veya;
2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmı 177 nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20 ye kadar bir düşüklük gösterirse.

Sınıf değiştirme:
Madde 180 – b) (II) nciden (I) inciye geçiş: İş hacmı bakımından II nci sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I inci sınıfa geçerler.
1. Bir hesap döneminin iş hacmı 177 nci maddede yazılı hadlerden % 20 yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;
2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmı 177 nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20 ye kadar bir fazlalık gösterirse

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakandlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmialtı) olarak tespit edilmiştir.
Buna göre;
1-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan;
Yıllık Alışları (2011) 129.000,- + % 10.26 (13.235.40)= 142.000,- (%20 ilaveli 170.400,- TL) veya
Yıllık Satışları (2011) 180.000,- + % 10.26 (18.468,80)= 198.000,- (%20 ilaveli 237.600,- TL) aşanlar,
2- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar;
Gayri safi iş hasılatı (2011) 70.000,- + % 10.26 (7.182,-)= 77.000,- (%20 ilaveli 92.400,- TL)
3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde ;
G.S.iş hasılatı 5 katı + Yıllık Satış Tutarı (2011) 129.000,- + % 10.26 ( 13.235,40)=142.000,- (%20 ilaveli 170.400,- TL)

Kaynak: http://www.adanasmmmo.org/govde_detay.php?id=421&baslik=2012%20YILI%20

%20TUTMA%20HADLER%DD

Defter tutma, işletmede meydana gelen parasal işlemlerin belli bir düzen içerisinde ticari defterlere yazılmasını ifade eder.

Adınız:
Sizin E-posta Adresiniz:
Arkadaşınızın E-posta Adresi:
E-posta Grubuna Ücretsiz Kaydol (E-posta grubu nedir?)

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2007 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

 

Sadece Muhasebecilere Özel

Türkiye'nin İlk, En Çok Kullanılan ve En Güvenli

Mükellef Yönetim Sistemi İle Tanışın.

Zaman, Para ve Prestij Kazanın

Hizmet ve Altyapı: VKC Bilişim - Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi