Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

Abone ol

2019 Yılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları Tutarları

 

4857 Sayılı İş Kanunu Para Cezaları Miktarları (Tük Lirası)

(01.01.2019 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (TL)
3/1-298İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)252
3/298İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)26.027
599/1-aEşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)219
799/1-bGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)366
7/2-f99/2İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)1.469
899/1-cYazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)219
1499/1-cÇağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)219
2899/dÇalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)219
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için857
30101Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için3.250
30101Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için3.250
32102/aÜcret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için236
32102/aÜcret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için236
39102/aAsgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için236
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek857
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek857
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek857
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için416
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için416
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için416
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için416
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için416
63104Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak2.292
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için416
68104Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak2.292
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek2.292
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak2.292
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak2.292
73104Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak2.292
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek2.292
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek2.292
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak2.292
90106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak26.027
92/2107/1-aİş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli        kolaylığı göstermemek20.822
96/1107/1-bİş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak20.822
96/2107/1-bİşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları20.822
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek20.822