Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

Abone ol

2019 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları Tutarları

 

6331 Sayılı Kanuna Göre Para Cezaları Miktarları

(01.01.2019 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (TL)
4/1-a26/1-aMesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması3.825
4/1-b26/1-aİşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi3.825
6/126/1-b– Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde görevlendirilmeyen her bir kişi için9.574
– Aykırılığın devam ettiği her ay için9.574
6/126/1-bKanunda belirlenen nitelikte diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi halinde ve aykırılığın devam ettiği her ay için4.784
6/1-b26/1-bGörevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçların karşılanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)2.869
6/1-c26/1-bİşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)2.869
6/1-ç26/1-bGörevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı)1.911
6/1-d26/1-bÇalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmemesi (her bir ihlal için ayrı ayrı)2.869
8/126/1-cİşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin kısıtlanması (her bir ihlal için ayrı ayrı)2.869
8/626/1-cİşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmaması, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresinin dikkate alınmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)2.869
10/126/1-ç– İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması5.742
– Aykırılığın devam ettiği her ay için8.615
10/426/1-çİş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışanların çalışma ortamında maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması2.869
1126/1-dAcil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardımla ilgili Kanunun hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)1.911
– Aykırılığın devam ettiği her ay için1.911
1226/1-dCiddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda Kanunun tahliye hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)1.911
– Aykırılığın devam ettiği her ay için1.911
14/126/1-eİş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi (her bir yükümlülük için ayrı ayrı)2.869
14/226/1-eİş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde; meslek hastalıklarının, öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilmemesi3.825
14/426/1-eSağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK’ya bildirmemesi3.825
15/126/1-fÇalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarının ve Kanunda belirtilen hallerde sağlık muayenelerinin yapılmasının sağlanmaması (sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için)1.911
15/226/1-fTehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılması (sağlık raporu bulunmayan her çalışan için)1.911
1626/1-gÇalışanların, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konusunda bilgilendirilmemesi (bilgilendirilmeyen her bir çalışan için)1.911
17/1-726/1-ğ– Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili yükümlüklerin yerine getirilmemesi

– Çalışan temsilcilerinin eğitilmemesi

– Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işlerde mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılması

– İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana ve altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara işe başlatmadan önce verilmesi gereken eğitimlerin verilmemesi

– Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanların yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimi aldıklarına dair belge olmaksızın işe başlatılması

– Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlamaması

– Verilecek eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması

– Eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılmaması

– Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu sürelerin fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi

(her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı)

774
1826/1-hÇalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)1.911
20/126/1-ıÇalışan temsilcisi görevlendirilmemesi1.911
20/326/1-ıÇalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için öneride bulunduğu konularda gerekli tedbirlerin alınmaması2.869
20/426/1-ıÇalışan temsilcileri ve destek elemanlarının görevlerini yürütmeleri nedeniyle haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânların sağlanmaması1.911
2226/1-iElli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)3.825
23/226/1-jBirden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu sağlamak zorunda olan yönetimlerin, iş sağlığı ve güvenliği uyarılarına uymayan işyerlerini ÇSGB’ye bildirmemesi9.574
24/226/1-kİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması9.574
25/626/1-l– İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verilmemesi (ihlale uğrayan her bir çalışan için)1.550
– Aykırılığın devam ettiği her ay için1.550
2926/1-m– Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanmaması95.767
– Güvenlik raporu hazırlayıp ÇSGB’nin değerlendirmesine sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi153.227
– ÇSGB’ce izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi153.227
3026/1-nİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)1.911
26/1-oÇalışanlara, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin edilmemesi (çalışan başına)774
26/1-öYer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması (çalışan başına)774
Not: Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen idari para cezaları;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;

1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2- Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,

3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2- Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;

1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

2- Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,

uygulanır.

İşin durdurulması halinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz.