Beyanname Süreleri

Beyanname Süreleri

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. 1.Taksit Mart ayı sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir.
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. (Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, kazançlara ilişkin yıllık beyanname MART ayının başından 25. günü akşamına kadar verilecektir.) 1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar,
2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir.

 

MÜNFERİT BEYANNAME

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.

 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. --

 

YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir. Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.
Tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

ÖZEL BEYANNAME

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 14 Mayıs, 1.Dönem 17 Mayıs,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 14 Ağustos, 2.Dönem 17 Ağustos,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 14 Kasım, 3.Dönem 17 Kasım,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 14 Şubat. 4.Dönem 17 Şubat.

 

MUHTASAR BEYANNAME (Aylık)
(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

 

MUHTASAR BEYANNAME (Üç Aylık)
(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan, 1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz, 2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim, 3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak. 4.Dönem 26 Ocak.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ (Üç Aylık)

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
3 Aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

 

GELİR VERGİSİ KANUNU Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: 3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir
1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan, 1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz, 2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim, 3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak. 4.Dönem 26 Ocak.
Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

 

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

 

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Damga Vergisi'ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ BEYANNAMESİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BEYANNAMESİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ BEYANNAMESİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
(I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;
-Ölüm Türkiye'de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde,
verilir.
Tahakku- kundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;
-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.
Tahakku- kundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

EMLAK VERGİSİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir. 1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İlan ve reklam vergisi beyannamesi, ilan ve reklamı kendi adına yapan mükelleflerce ilan ve reklam işi yapılmadan önce ilgili belediyeye verilmesi gerekir. İlan ve reklam işini mutad meslek olarak yapanlar ilan veya reklam vergisi beyannamesini, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye vermek durumundadırlar. İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir.Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

 

EĞLENCE VERGİSİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
1-Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. 1-Biletle girilen yerlerde vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.
2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödenir.
3-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir. 3-Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

HABERLEŞME VERGİSİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

YANGIN SİGORTASI VERGİSİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiyi ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir.
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 1 ay içinde ilgili belediyeye bildirim verilir. Yeni mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödenmesi taksit dönemleri itibarıyla farklılık arz etmektedir.

 

PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın

Facebook Yorumları