Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Gelir Vergisi Kanununun 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları

Abone ol

Gelir Vergisi Kanununun 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları

 

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69.

MADDELERİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI

Ödemenin Türüİlgili

Madde

Tevkifat

Oranı (%)

Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

(istisnadan faydalananlar hariç) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/1GVK md.103
Telif ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/2-a17
Diğer serbest meslek ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/2-b20
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/3 3
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 

94/4

 

20

Kira Ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/5-a20
Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/5-b

 

20

 

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 94/6-b-i

 

15

 

Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 

94/6-b-ii

 

 

15

 

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen DT ve HB faizleri ile TOKİ ve Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlere ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirlerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/7-a,b,c

 

0

 

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
— Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden
— Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden
— Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden
Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
— Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden
— Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden
— Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için
(842 s. CK ile 21.03.2019’dan itibaren)
94/7-g7

3

0

7

3

0

10

Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/10-a

 

20

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/10-b

 

20

 

Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;  
 — Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,  
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-a-i

 

1

 

• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-a-ii

 

2

 

  — Diğer zirai mahsuller için,  
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-b-i

 

2

 

• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-b-ii

 

4

 

 — Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler,  
• Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-c-i

 

2

 

• Diğer hizmetler için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-c-ii4
 — Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için(2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/11-d

 

0

 

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/1220
Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden;  
  — Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/13-a2
 — Hurda mal alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/13-b2
 — Diğer mal alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/13-c5
 — İhtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden (2018/11750 s. BKK ile 18.05.2018’den itibaren)94/13-ç0
 — Diğer hizmet alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)94/13-d10
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından;  
 — On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarlarından (29.08.2012’den itibaren)94/15-a15
— On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarlarından

(29.08.2012’den itibaren)

94/15-b

 

10

 

Bireysel Emeklilik Sisteminden; (2012/3571 s. BKK ile 29.08.2012’den itibaren)

— On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarından

— On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarından

— Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı

94/16-a

 

94/16-b

 

94/16-c

15

 

10

 

5

VUK’un 11. maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden;

— İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden (476 sayılı CK ile 1.1.2019’dan itibaren)

94/17-a15
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden

(4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren)

Geç. 61, 69

 

19,8

 

İMKB’de işlem gören hisse senetlerine (Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç)  ilişkin olarak elde edilen kazançlardan;  
— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için

      (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

Geç. 67/1

 

0

 

Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan;  
— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için

        (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

Geç. 67/1

 

0

 

Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup İMKB’de işlem gören aracı kuruluş varatlarından elde edilen kazançlardan;  
— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için

        (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

Geç. 67/1

 

0

 

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden sağlanan gelirlerden (A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinde stopaj yapılmaz);  
  — Sermaye şirketleri, SPK denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için

       (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

Geç. 67/1

 

0

 

  — Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılan kurumlar dışında kalan kurumlar için  (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/110
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan;  
  — Sermaye şirketleri, SPK denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için

       (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

Geç. 67/1

 

0

 

  — Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için  (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/110
01.01.2006 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan kazançlardan;  
  — Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için

       (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

Geç. 67/1

 

0

 

  — Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için  (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/110
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan (Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılanlar hariç);  
  — Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için

       (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

Geç. 67/1

 

0

 

  — Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için  (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/110
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu (eurobondlar hariç) faizlerinden;  
  — Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için

       (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

Geç. 67/1

 

0

 

  — Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için  (2010/926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)Geç. 67/110
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;  
  — Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından; (2012/4116 sayılı BKK ile 02.01.2013’ten itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile 02.01.2013’ten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için)

• Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

• 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. 67/4

 

 

 

 

18

15

13

  — Mevduat faizlerinden; (2012/4116 sayılı BKK ile 02.01.2013’ten itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ile 02.01.2013’ten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler için)Geç. 67/4

 

 

 

• Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

• 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

 15

12

10

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;

— Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından; (2012/4116 sayılı BKK ile 02.01.2013’ten itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek kâr payları ile 02.01.2013’ten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek kâr payları için)

• Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

• 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

 

 

Geç. 67/4

 

 

 

 

15

12

10

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;

— Repo gelirlerinden (Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler) (01.01.2006’dan itibaren)

 

Geç. 67/4

15
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nın Geçici 67. maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden;  
  — Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/50
  — Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/50
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;  
  — Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/80
  — Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/80
Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden

(5281 sayılı Kanun ile 01.01.2005’den itibaren)

Geç. 68

 

20

 

Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden

(5766 sayılı Kanun ile 01.07.2008-31.12.2017 tarihleri arasında)

  
 — Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekiler içinGeç. 7215
 — Lig usulüne tabi spor dallarında en üst altı ligdekiler içinGeç. 7210
 — Lig usulüne tabi spor dallarında diğer liglerdekiler içinGeç. 725
 — Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerdenGeç. 725