Aktiflerde Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilmesi -1-

MUHASEBE BÜROSU OLANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİZMETLERİMİZ


Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri, 25.05.2018 Tarihi İtibariyle Aktiflerinde Kayıtlı Taşınmazlarını Değerleri Üzerinden, 30.09.2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutabilmeleri .

 

7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5’nci maddesi’yle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde uyarınca mükerrer 298’nci maddesi uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan Gelir veya Kurumlar Vergisi tam mükelleflerinden dileyenler, 18.05.2018 tarihi itibariyle kayıtlarında yer alan taşınmazlarını, kayıtlı değerleri üzerinden Yurt İçi Üretici Fiyat Artışları (Yİ-ÜFE) değerindeki artış oranı esas alınarak yeniden değerleme olanağı getirilmiştir.


 Sanal Muhasebe Personeli İle Zaman ve Para Kazanın! > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 

Buna göre, düzenlemeden faydalanmak isteyen mükellefler taşınmazlarının defter kayıtlarında yer alan değerlerini Yİ-ÜFE değerindeki artış oranına göre yeniden değerleyebileceklerdir. Değerleme sonrasında oluşacak olan değer artışı, pasifte özel bir fon hesabında tutulacak ve söz konusu tutar üzerinden %5 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25’nci günü akşamına kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve beyan süresi içerisinde tahakkuk eden %5 oranındaki vergi tutarı ödenecektir. Yapılan ödeme tutarı Kurumlar ve ya Gelir Vergisinin matrahından indirilemeyeceği gibi herhangi bir vergiden mahsup da edilemeyecektir. Dolayısıyla bu işlem nedeniyle ödenecek vergi tutarı ticari bilançoda gider olarak kaydedilecek, ancak mali karın hesabında kanunen kabul edilmeyen gider olarak ticari kara ilave edilmesi gerekecektir. Ayrıca tahakkuk eden %5 oranındaki verginin zamanında ödenmemesi halinde, bu madde kapsamındaki yeniden değerleme hakkında faydalanma imkanı ortadan kalkacaktır.
 

Söz konusu uygulamaya ilişkin olarak detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Yapılan açıklamalar aşağıdaki şekilde özet olarak şöyledir.

 Şifresiz, Tüm Mükelleflerin E-Tebligatlarını Toplu Sorgulayın > etebligat.org (TIKLAYIN) 

 • VUK’ unun Geçici 31’nci maddesi hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (25.05.2018) itibariyle yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazların tamamı veya bir kısmı için bu uygulamadan yararlanılabilecektir.
   
 • Vergi Usul Kanunu’nun 272’nci maddesi uyarınca maliyet bedeline intikal ettirilen giderler ile 163 ve 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca, taşınmazın aktife alınması yılı sonuna kadar maliyet bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları da yeniden değerleme kapsamına girmektedir.
 • Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlara ait iktisap bedeli ile birikmiş amortismanlar da taşınmaza uygulanan Yİ-ÜFE katsayısı ile yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.
   
 • Şirket tarafından değerlemeye tabi tutulacak gayrimenkullerin (taşınmazlar) VUK’una göre, her hangi bir yılda/yıllarda eksik amortisman ayrılmış olması halinde, yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazlar için, eksik ayrılan amortismanlar tam ayrılmış gibi varsayılarak, değerleme yapılması gerekmektedir.
   
 • Yeniden değerleme uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerden, ihtiyari olarak bu haktan yararlanmak istemeleri halinde, 25/05/2018 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile bunlara ait amortismanlar (her yıl ayrılmış gibi) değerlendirilerek esas alınmak suretiyle 30/9/2018 tarihine kadar yapılabileceklerdir.
   
 • Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarınınsermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu işlemin yapıldığı dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.
   
 • Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
   
 • Taşınmazlarını bu madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu kıymetlerini, yapılan yeniden değerleme sonucunda bulunan yeni değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya/ayırmaya devam edeceklerdir.
   
 • Geçici 31’inci madde uygulamasından yararlanılması için, söz konusu tarihe (30.09.2018) kadar yeniden değerleme işleminin yapılması ve değer artışına ilişkin verginin de yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25’nci günü akşamına kadar beyan edilip ödenmesi zorunludur.


MUHASEBE BÜROSU OLANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİZMETLERİMİZ

Berker Bostancı - Hürses Gazetesi

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları