İstanbul’un Esenyurt ilçesinde inşaat halindeki bir binanın dış cephesindeki yük asansörü 24. katta motorunda oluşan bir arızadan dolayı zemine düştü.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde inşaat halindeki bir binanın dış cephesindeki yük asansörü 24. katta motorunda oluşan bir arızadan dolayı zemine düştü.

Yük asansörünün düşmesi sonucu ,asansör içerisinde bulunan 3 işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

6331 sayılı Kanununa göre hazırlanmış olan yönetmelik dikkate alınmamıştır.

Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

İşveren:

a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder.
b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.

KURALLAR
1) İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:
a) 5 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren; iş ekipmanının bu Yönetmeliğin EK-I’inde belirlenen asgari gereklere uygun olmasını sağlar.
b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alır.
2) İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, EK-II’de belirtilen hususlara uygun güvenlik düzeyinde olmasını sağlar.

KONTROLÜ
1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;
1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,
sağlanır.
c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.
2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.
3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.

RİSK
a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kullanılır.
b) Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri yapmakla özel olarak görevlendirilen kişilerce yapılır.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlanır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KUSURLU OLMASI HALİNDE
Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen iş güvenliği uzmanının belgesi altı ay süreyle askıya alınır. Belgesi askıya alınan iş güvenliği uzmanının İSG-KATİP sistemi üzerindeki mevcut tüm sözleşmeleri, askıya alınma sürecinin başlangıcından itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir.

Yetki belgesinin askıya alınması veya iptaline ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. Kesinleşen yargı kararı ile belgesi askıya alınan iş güvenliği uzmanı, bu maddede belirtilen itiraz hakkından yararlanamaz.

Ölümlü iş kazası olduğundan polis olay yeri inceleme ve savcılık ifade tutanakları,iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ifadesi,olay ve kaza günü çalışanların ifadesi,taşeron firma ise sözleşmesi,ölen işçilerin sigorta giriş bildirgesi,iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri,kullanılan iş ekipmanlarının arıza vs ile ilgili yukarıda yazılan ,yönetmelik ekine uyup olup olmadığı tespiti,İş Müfettişleri tarafından sorgulanacaktır.

SGK Müfettişleri ise,İş Müfettişleri raporu dikkate alarak  6331 sayılı Kanunun yorum ilkesi,yönetmeliğini dikkate alarak sorumlulardan bağlanacak iş kazası gelir/ölüm aylığının kusura göre , rucü işlemlerine göre Peşin Sermaye değerinden hesaplamalar yapılacaktır.

Sorumlular saptanacak,İş Kazasından dolayı SGK aradığı Kaçınılmazlık İlkesi üzerinde durulacaktır.

Kısaca ,mekanik,elektrik,elektronik ve üretim standartları,periyodik bakımlar dahil olmak üzere bir çok doküman kontrol edilecektir.

Kusurlu olanlar için cezai yaptırım uygulanacaktır.

Ölen işçi yakınları ise maddi ve manevi tazminat davaları açacaktır.

Bizler 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,Yönetmeliklerini görmezden gelir isek,İş Güvenliği Uzmanlarını bağımsız  bir statüye kavuşturmadıkça ölümlü iş kazaları hız kesmez.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8210

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları