Son dönemde gündemde olan borç yapılandırmasında pek çok detay bulunuyor. Apartman sakinlerini ilgilendiren düzenlemelerden biri ise birikmiş kapıcı borçlarına ilişkin. Kat malikleri, kapıcı prim borçları için bireysel başvuru yapabilecek, adi ortaklıklarda borcun tamamı yapılandırılacak.

Son dönemde gündemde olan borç yapılandırmasında pek çok detay bulunuyor. Apartman sakinlerini ilgilendiren düzenlemelerden biri ise birikmiş kapıcı borçlarına ilişkin. Kat malikleri, kapıcı prim borçları için bireysel başvuru yapabilecek, adi ortaklıklarda borcun tamamı yapılandırılacak.


Yazarımız Sezgin Özcan, vergi ve prim borcu yapılandırma ile ilgili düzenlemenin detaylarını yazdı. İşte o yazı:

Kapıcı çalıştıran apartmanlar ile adi ortaklık işyerlerinin SGK borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları özellik arz ediyor. Adi ortaklık işyerlerinin SGK borçları için ortaklar hisseleri oranında yapılandırma başvurusunda bulunamazken, apartmanlarda çalıştırdıkları kapıcıdan doğan prim borçları için kat malikleri bireysel başvuru yapabilecekler.
KAPICININ PRİM BORÇLARI İÇİN BİREYSEL BAŞVURU YAPILABİLECEK

Apartmanlarda kapıcı istihdamından doğan prim borçlarının yeniden yapılandırılması için kat malikleri kurulunca başvurulabileceği gibi, her bir kat maliki kendi hissesine düşen borç için yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.

Başvurunun kat malikleri kurulunca yapılması halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecek.
Kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde ise bu talepler de kabul edilecek ve hisselerine düşen borç tutarı kendi adlarına yapılandırılacak.
ADİ ORTAKLIKLARDA BORCUN TAMAMI YAPILANDIRILACAK

Adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu olduğundan, adi ortaklığın yapılandırma kapsamına giren SGK borçlarının tamamı yapılandırılacak.

Adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı yapılandırılacak.Üst düzey yöneticilerin ve limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları borçlar

SGK'nın sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın 5510 sayılı Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise;
*5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin yirminci fıkrasına göre, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,

*6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35. maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkânı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya, sorumlu tutulmuşlardır.

Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri veya limited şirket ortakları, görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan SGK borçları için yapılandırma başvurusunda bulunabilecekler. Bu durumda yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçları peşin veya taksitle ödeyecekler.Alt işvereni bulunan işverenlerin yapılandırması

5510 sayılı Kanunun 12. maddesine göre, alt işverenlerin (taşeronların) SGK'ya olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.

Buna göre, alt işvereni bulunan işverenlerin, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecek. Bu durumda, asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerden alınmış örneği kurumca hazırlanmış taahhütname istenecek.
Buna karşın, asıl işverenin başvurusundan önce alt işverenin kendi borcu için yapılandırma başvurusunda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işveren kapsama giren borcunu peşin veya taksitle ödeyebilecek. Ancak alt işverenden, kurumla ihtilaf yaratmayacağına ilişkin asıl işverenden alınmış örneği kurumca hazırlanmış taahhütname istenecek.

Devredilen işyerlerinin SGK borçları nasıl yapılandırılacak?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesinin birinci fıkrasına göre, işyerinin devri veya intikali ya da başka bir işyerine katılması veya birleşmesi halinde, eski işverenin SGK'ya olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumlu.

Buna göre, işyerinin devri veya intikali durumunda, yeni işveren, eski işverenin borçlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta; işyerini devreden işverenin ise, devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğu devam etmekte.
Dolayısıyla, işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu'na göre peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki borçlarla birlikte, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar da yapılandırılacak borç kapsamına dahil edilecek.

İşyerini devreden işverenlerin, yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peşin veya taksitler halinde ödenmek suretiyle yapılandırılacak.

Kaynak: http://www.sozcu.com.tr/2016/ekonomi/borc-yapilandirmasi-sorumlular-acisindan-nasil-olacak-1431195/

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları