Genel Sağlık Sigortası Borcunuz Sıfır Olur Ya da 1/3 Düşer mi?

Genel Sağlık Sigortası Borcunuz Sıfır Olur Ya da 1/3 Düşer mi?

6736 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan SGK alacaklarını oluşturmaktadır.

12 AY EŞİT TAKSİT

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların bu statüden kaynaklanan genel sağlık sigortası prim borçlarını peşin veya 12 ayda eşit aylık taksitle ödeyebilmesi için en geç 31.1.2017 tarihine kadar Ek:1/i’de yer alan formun doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

TEST BAŞVURAN TAKSİT YARARLANIR


Diğer taraftan, gelir testine hiç başvurmayanlardan 6736 sayılı Kanunda öngörülen dört aylık süre içerisinde gelir testine başvuranların, gelir testine müracaatları, aynı zamanda yapılandırma müracaatı olarak kabul edilip, gelir testi sonucuna göre güncellenecek prim borçları 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödenebilecek şekilde yapılandırılacaktır.

MÜRACAAT ESASI NEDİR?

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun SGK evrak kayıtlarına giriş tarihi SGK verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

02/01/2017 ÖNEMLİ TARİH SÜRE DARALIYOR

Genel sağlık sigortalılarının gelir testi işlemleri

6736 sayılı Kanunun 8. maddesinin yedinci fıkrasında;

“5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren dört ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucunun tescil edildiği gelir testi seviyesinden daha düşük olması şartıyla yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılanlardan, gelir testine hiç başvurmayanların, 6736 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 19.8.2016 tarihini takip eden aybaşından itibaren dört ay içerisinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı (Ek-1)” formu tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın (31.12.2016 tarihi Cumartesi gününe rastladığından, 2.1.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

GSS MİKTARI BU TESTLE GERİ ÇEKİLECEK

Süresi içinde gelir testi başvurusunda bulunanların gelir testi sonucunda tespit edilen gelir seviyesinin, tescil edildikleri gelir seviyesinden daha düşük olması koşuluyla genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil edilen sigortalılara “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı (Ek-1)” formu tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, 7. fıkra kapsamında, süresi içinde ilk defa gelir testine gidenlerin;

- Gelir testi sonucu (g-2) gelir seviyesinden düşük ise ilk tescil başlangıç tarihi itibarıyla (g-1,c-1) gelir seviyesi üzerinden;

- Gelir testi sonucu (g-2) çıkması halinde ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren (g-2) gelir seviyesi üzerinden,

- Gelir testi sonucu (g-3) çıkması halinde ise ilk tescil başlangıç tarihi ile gelir testi sonuç tarihi arasında (g-2), gelir testi sonuç tarihi itibariyle (g-3) gelir seviyesi üzerinden,

tescil güncelleme işlemi yapılacaktır.

PEŞİN YADA TAKSİTLE ÖDEME ESASLARI NEDİR?

Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması, peşin veya taksitler halinde ödenmesi

6736 sayılı Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrasında;

“2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının peşin veya oniki ayda eşit aylık taksitler hâlinde ödenmesi durumunda son taksit ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez. Bu fıkra kapsamında olup bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren beş ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmaları, ilk taksiti veya peşin ödenmesinin istenmesi halinde prim borcunun tamamını bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren altı ay içinde ödemeleri gerekir.”

hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm gereği; 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar; 31.1.2017 tarihi mesai bitimine kadar yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları şartıyla en geç 28.2.2017 (dahil) tarihine kadar, 12 ayda eşit aylık taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde ilk taksiti, peşin ödeme talebinde bulunmaları halinde ise prim borcu aslının tamamını herhangi bir faiz uygulanmadan ödeyebilecektir.

Ayrıca, peşin ödeme tercih edilmiş olmasına rağmen 28.2.2017 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, 12 taksit sayısına göre taksitlendirilebilecektir.

6736 sayılı Kanunun 10. maddesinin altıncı fıkrasına istinaden taksit ödeme yükümlülüğü;

- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar yönünden ilk taksit ödeme yükümlülüğü 28.2.2017 (dâhil) tarihinde sona ermektedir. İlk taksitin bu sürede ödenmemesi durumunda yapılandırma, anılan Kanun hükmü gereğince bozulacaktır.

- 2016 Haziran ayı ve öncesine ilişkin genel sağlık sigortası prim borçları için prim borcu aslını 12 ayda eşit aylık taksitle ödeme talebinde bulunan sigortalıların, ilk iki taksiti süresinde ve tam ödemesi gerekmektedir. Ayrıca, bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde söz konusu tutarın 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, birinci taksitin süresinde ödenip, ikinci taksitin son ödeme tarihi olan 31.3.2017 (dahil) tarihine kadar ödenmemesi durumunda da yapılandırma bozulacaktır.

- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

- 6736 sayılı Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Bu madde ile 8. madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm gereği, bu kanun kapsamında yapılandırmadan yararlananlar, taksit ödeme süresince tahakkuk eden (cari ay) sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırmaları bozulacaktır.

YAPILANDIRMASI DEVAM EDENLERE YENİ ÖDEME İMKANI

Kanunun Geçici 60. maddesi kapsamında 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki prim borçları için yapılandırma hakkından yararlananlardan, Kanunun yayımlandığı 19.8.2016 tarihi itibarıyla yapılandırması devam edenler, 31.1.2017 tarihi mesai bitimine kadar yerleşim yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak kalan taksit tutarlarını gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın peşin veya 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödeyebilecektir. Söz konusu kişilerden 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması devam edenlerin iki veya daha az ödenmemiş olan taksitleri, 6736 sayılı Kanunun 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödenmemiş alacak kabul edilerek yapılandırılacaktır.

(*)2 Katı Hesaplanmamış,G.zamları dahil değil.(2012-2016 arasında GSS borcu olanlar için test olması halinde 1/3 az gelir varsa sıfır,1/3 fazla ise 1/3 oranı dikkate alınmıştır.)

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8648

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları