Elimize ulaşan yargı kararında oldukça ilginç konulara yer veriliyor.

Elimize ulaşan yargı kararında oldukça ilginç konulara yer veriliyor.

Davacı işçi  çalıştığı iş yerinde iş akdi 25/II-e dayanılarak fesih edildiğini bu feshin haksız olduğunu ve geçersizliğini ileri sürerek işe iade edilmesini talep etmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

İşveren iş akdini feshine asıl oluşturan çalışanın evli olmasıyla birlikte,üst konumda iken ast ile aşk yaşaması olmuştur.

İşveren tarafından durum tespit edilmiş.

İş ilişkisinin devamı yönünde güven ve huzuru sarsar nitelikte doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan, aykırı usulsüz fiilleri ve sosyal ve etik açıdan onaylanmayan davranış ve sözleri sebebiyle iş sözleşmesinin İş Kanununun 25/II-e hükmü gereğince fesh edilmiştir.

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.

İşçinin iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlu olarak ihlal ettiğini işveren ispat etmekle yükümlüdür.

İşyeri kurumsal ise işyeri disiplin kararları,bu kararlar alınırken somut belgeler,tarafların dinlenmesi,şahitler,kurum içindeki idari müfettiş ve teftiş kurulu raporlarıyla birlikte iş akdi sonlandırılmasında rastlanmaktadır.

Dosya kapsamında yer alan  soruşturma raporu, bu raporda geçen yasak aşkı yaşayan kişinin ve kişilerin firma içi bilgisayarda tespit edilen iç yazışmaları,tartışmaları,çalışma arkadaşları hakkında bu tutum ve davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı,işyerindeki iş ilişkisinin olumsuz etkilendiği, işçinin eylemi sonucunda işverenin güvenini yitirdiği, iş ilişkisinin sürdürülmesini işveren yönünden imkansız kıldığı, bu itibarla işveren açısından fesih tarihi itibari ile geçerli nedenlerin bulunduğu anlaşılmıştır. İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi geçerli nedene dayandığı Yargıtay tarafından onanmış,işe iade red edilmiş.

Bundan sonra sadece ödenmeyen kıdem tazminatı,ihbar tazminatı ve diğer haklar için mücadele verilecektir.

O işyerine dönemeyecek ,işe iade davası sonuçları uygulanmayacaktır.

Emsal Yargıtay Kararı:

7 HD Esas No:2015/32417 Karar No:2016/2265 T:09/02/2016İşyerinde evli olan bir işçinin aynı işyerinde evli bir başka işçi ile duygusal ilişki yaşaması,işyeri bilgisayarından iş saatleri içinde uygunsuz mesajlaşmalar yapmaları,iş akışının bozulması…

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8620

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları