Genel Sağlık Sigortası Primlerinde Tek Tip Ödeme Dönemi  Genel Sağlık Sigortası (GSS)'de değişiklik yapılacağı daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman Soylu tarafından dile getirilmişti.

Genel Sağlık Sigortası Primlerinde Tek Tip Ödeme Dönemi  Genel Sağlık Sigortası (GSS)'de değişiklik yapılacağı daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman Soylu tarafından dile getirilmişti.


Söz konusu değişiklikle daha önce 3 tip olan ödeme miktarı tek tipe çekilecek ve herkes eşit miktarda prim ödeyecek denilmişti.(Basın 2016/Mayıs)

"Genel sağlık sigortasında tek prim ödenecek"

Soylu, Türkiye'nin sağlık reformunu, sosyal güvenlik reformunu, genel sağlık sigortası reformunun dönüşümü başarıyla gerçekleştirmiş yegane ülke olduğuna değinerek, ABD'nin bunu başaramadığını bildirdi.

Genel sağlık sigortasından istifade eden yaklaşık 10 milyon 50 bin kişi olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bizim bu vatandaşlarımızın 7 milyon 300 bini yeşil kartlı. Diğerleri de 65 lira prim ödeyerek, 197 lira bir prim ödeyerek ve 395 lira bir prim ödeyerek, hem özel hem de devlet hastanelerinden istifade edebilme kabiliyetine sahip. Bu 3 milyon civarındaki vatandaşımızdan tahsilatı maalesef yüzde 6. Birçok iyileştirme getiriyoruz. Genel sağlık sigortasındaki 3 milyonu aşkın kişi için, yatırdıkları prim karşılığında hem özel hem de devlet hastanelerinden istifade eden kişilerde tek bir prime gidiyoruz. Hesaplarımız ve sevk etmemiz bugünkü 65 liranın altında olacak. Yatıracağı 65 liralık primle o ay boyunca hem ailesinin hem kendisinin hem de çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak."(Basın /2016-Haziran)

Üç ayrı tutarda olan sağlık primini tek kaleme düşüreceklerinin altını çizen Soylu, "Bu tutar 50 lira olacak. Sigorta primi ailelere yük getirmeyecek. Devlet de tahsilâtta sorun yaşamayacak" diye konuştu.

GELİR TESTİ KOLAYLAŞIYOR
Gelir testinin resen yapılarak kolaylaşacağını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi: "GSS'de 7 milyon 300 bin kişisi bizim C1 denilen yeşil kartlılardan oluşuyor. Kalan kitlenin de G1, G2 ve G3 dediğimiz asgari ücretin belirli bir bölümü, onun üstü ve onun daha üstü olan gelir skalasına göre belirlendiği bir sağlık sistemimiz var. Bu dünyanın 'Bunu nasıl başarıyorsunuz' dediği bir sistem. 50 liraya düşürülmesi çok önemli. Bunu güçlendirecek adımlar atacağız."

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da takipte zorlanmayacağı yeni sistem önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Gelir testinin resen yapılması sağlanarak, bazı kısıtlar kaldırılacak.(Basın Temmuz 2016)

Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili 2012 yılında ortaya çıktığında ciddi anlamda sıkıntılar ortaya konulmuştu.

Özellikle üniversite sınavına hazırlanan yada mezun olup GSS testine girmek zorunda olan öğrenciler için;

a.)Lise den mezun olanlar için GSS testine girmeden 3 aylık bir imkan tanınmıştı.

b.)2015 yılından itibaren ise artan borçlardan dolayı da yeni düzenlemelere 5510 SS ve GSS Kanununda  yer verilmiş. 10.2.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.1.2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 26 ve 27. maddeleri ile 10.2.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesine fıkra eklenmiş ve 67. maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Anılan düzenlemelerde belirlenen koşullarla lise ve dengi öğrenim ya da yükseköğrenimden mezun olanlara, mezuniyet tarihlerini izleyen günden itibaren iki yıl sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanınmıştır.

Yurtdışında öğrenim gören Türk vatandaşlarından; YÖK tarafından denklik verilen öğrenim kurumlarından mezun olan ve yerleşim yeri Türkiye’de olanlar da Kanunun 60. maddesine getirilen ek düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmayanlar, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılmamaları halinde Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.

Ancak, 6663 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60. maddesine;

“Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.”

hükmü eklenmiştir.

Anılan hüküm gereği ana/babası olmaması, ana/babasının 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmaması veya Kanun gereği ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaması nedeniyle ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmayanlar, ayrıca ana/babası dışında bir genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi ya da 60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamı dışındaki bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılmamaları ve maddede belirtilen yaş sınırlarını aşmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendi (60/c-1) kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Dolayısıyla, anılan düzenlemedeki şartları taşıyanlardan bu düzenlemenin yürürlük tarihi olan 10.2.2016 tarihinden önce lise ve dengi öğrenimden ya da yükseköğrenimden mezun olanlardan mezuniyet tarihini izleyen günden itibaren hak tanınan iki yıllık sürenin 10.2.2016 tarihinden sonra biten kişilerin de, 10.2.2016 tarihi ile mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıllık sürenin bittiği ya da yaş koşullarına göre belirlenen tarihe kadar olan sürede Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendi (60/c-1) kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu kişilerden 10.2.2016 tarihinden önce (60/g) bendi kapsamında tescil edilenlerin bu tescil kaydının 9.2.2016 itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir.

6663 sayılı Kanunun 27. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 67. maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesi;

“Ayrıca, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da 60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan düzenleme ile ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi iken mezun olmaları nedeniyle Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamından çıkanlar ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir/aylık almakta iken lise/dengi öğrenim veya yükseköğrenimden mezun olması nedeniyle gelir/aylık alma hakkını kaybedenler, maddede belirtilen koşullarla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir.

Dolayısıyla, düzenleme kapsamına girenlerden 10.2.2016 tarihinden sonra mezun olanlar belirtilen şartlarla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir. Düzenleme kapsamına girenlerden 10.2.2016 tarihinden önce mezun olmuş olup bu tarihten önce Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamından çıkması nedeniyle (60/g) bendi kapsamına alınanların tescil kaydının, 9.2.2016 tarihi itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 69. madde eklenmiş olup bu maddede “ Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.

2016 YILINDA GSS MİKTARI

5510 sayılı Kanunun 60. maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (60 g1) olduğu tespit edilenler için, 1.647,00 TL / 3 = 549,00 TL x % 12 = 65,88 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (60 g2) olduğu tespit edilenler için, 1.647,00 TL x % 12 = 197,64 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla (60 g3) olduğu tespit edilenler için, 1.647,00 TL x 2 = 3.294,00 TL x % 12 = 395,28 TL,

olacaktır.

İsteğe bağlı olarak GSS düzenlemesine şu ana kadar torba yasa da yer verilmemiştir.

GSS primi gelir testine başvurmadan belirli bir miktar alınmasında yönünde çalışma olduğu basında yer almasına rağmen düzenleme yoktur.

Bunun içinde Kısmi Sürelilerin zorunlu GSS kapsamına alınmaları devam edecektir.Düzenlemenin kısmi sürelilerden tamamen kaldırılması gerekir.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8500

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları