5510/13’üncü Maddesinde iş kazasının bildirim esası açıklanmıştır.

5510/13’üncü Maddesinde iş kazasının bildirim esası açıklanmıştır.

İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,  iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

6331 sayılı Kanunda;

İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

KANUNLAR GENELGE İLE DARALTILMAZ…..

İş Kazası Bildirimi ve Bildirim Süresi

İş kazasının bildirimi ve süresi Kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrası ile Yönetmeliğin 38. maddesinde düzenlenmiştir.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasın (a) bendinde sayılan sigortalılar ile Kanunun 5. maddesinin (a), (b), (c), ve (e) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç iş günü içinde, Kanunun 5. maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri halinde ise iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür.

Samsun’da kurulu bulunan kamyon servis işi yapan kalfanın araç bakımı yaparken 24.11.2008 tarihinde gözünden yaralanması olayı 27.11.2008 tarihide dahil Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. (GENELGE:2008/108)

**

İş kazası bildirimi ve bildirim süresi

İş kazasının bildirimi ve süresi Kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrası ile Ek 5. maddesinin beşinci fıkrasında ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38. maddesinde düzenlenmiştir.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar ile 5. maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde; 5. maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde; Ek 5. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların ise kendilerince veya işverenlerince kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri halinde ise, iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç işgünüdür.

Örnek: Samsun’da Kurulu bulunan kamyon servis işi yapan kalfanın araç bakımı yaparken 24.11.2008 tarihinde gözünden yaralanması olayının 27.11.2008 tarihi de dâhil Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. (GENELGE 2011/50)

**

İş Kazasının Bildirim Süresi

6331 sayılı Kanunun 14. maddesinde iş kazalarının hem işverenlerce, hem de sağlık hizmeti sunucularınca bildirilmesi öngörülmüştür. Buna göre, iş kazası bildiriminin işveren tarafından kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmet sunucuları tarafından da iş kazasının sağlık hizmet sunucusuna intikal tarihinden itibaren en geç on gün içinde Kurumumuza yapılması gerekmektedir.

İdari para cezasına esas olan bildirim sürelerinin tespitinde; işveren için öngörülen 3 günlük sürenin başlangıcında iş kazasının meydana geldiği tarih, sağlık hizmeti sunucuları için öngörülen 10 günlük sürenin başlangıcında ise iş kazası vakasının intikal ettiği sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvuru poliklinik tarihi dikkate alınacaktır.(GENELGE:2015/22)

**

SON DÜZENLENEN ŞEKLİYLE İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süresi İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Ek 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Kuruma da kazadan sonraki, 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir. Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri halinde ise, iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi 3 iş günüdür.

Örnek-1: Samsun’da kurulu bulunan kamyon servis işi yapan işyerinde çalışan kalfanın araç bakımı yaparken 20/05/2014 tarihinde gözünden yaralanması olayına ait iş kazası bildiriminin e-Bildirim programı yoluyla elektronik ortamda 23/05/2014 tarihinde saat 23:59’a kadar Kuruma yapılması gerekmektedir. Şayet bildirim kağıt ortamında yapılacaksa, adi posta veya elden veya kurye ile anılan tarihte mesai saati sonuna kadar Kurum birimlerinin evrak kayıt servislerine, taahhütlü, iadeli-taahhütlü, acele postayla veya Alo POST- PTT kargo ile yapılacak ise 23/05/2014 tarihinde saat 23:59’a kadar gönderi birimine teslim edilmesi gerekmektedir(GENELGE 2016/21)

**

EĞİTİM NOTU:2012İŞ KAZASININ BİLDİRİLMESİ VE SÜRESİ

Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesi hükümlerine göre;

İş kazasının;

Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci alt bendinde belirtilen Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesinin (a),(b),(c),(e) ve (g) bentleri kapsamındaki sigortalıların işveren tarafından o yer yetkili kolluk kuvvetlerine (Jandarma, Polis Karakolu) derhal, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kanunun Ek 5 inci maddesinde belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların kendilerince veya işverenlerince kolluk kuvvetlerine (Jandarma, Polis Karakolu) derhal, Kuruma da (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine, Kurumumuz Başkanlığı ve Genel Müdürlükleri ile bağlı birimlerine) en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, bildirilmesi gerekir.

Buna göre, anılan madde hükmünde bildirim süreleri işgünü olarak belirlendiği göz önünde bulundurularak, cumartesi, pazar ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinin bildirim hesabına katılmaması, bu günlere rastgelen günleri takip eden günden itibaren üç günün hesabına devam edilmesi gerekmektedir.

ÖRNEĞİN:

1-Pazartesi günü meydana gelen bir iş kazasının anılan fıkra hükmü gereğince kazayı takip eden üçüncü iş gününe rastlayan Perşembe günü,

2-Perşembe günü meydana gelen bir iş kazasının anılan fıkra hükmü gereğince kazayı takip eden üçüncü iş gününe rastlayan bir sonraki haftanın Salı günü, sonuna kadar Kuruma bildirilmesi gerekir.

Bu kapsamdaki sigortalıların geçirdikleri iş kazasının; işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde ise, iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda, işveren tarafından kazanın öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde, Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

**

YÖNETMELİK

İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi

MADDE 35 – (1) İş kazası, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde sayılan sigortalılar ile Kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (c) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde işverenleri, Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentlerinde belirtilen sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde ise eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi hâlinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhâl, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekir.SONUÇ:Ağırlaştırılmış cezaları ortadan kaldırılacak Kanuna ,Yönetmeliğe uygun bir genelge hazırlanmış olduğu aşikar ortadadır.

SGK’una iş kazası ,kazadan sonraki, 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Bu konuda son yıllarda kaza günü dahil 3 işgünü yoksa sonrası mı tartışması sonlandı.

İşin aslı 2012 Yılı SGK Kısa Vadeli Eğitim notlarında somut örnekle Kanun ve Yönetmelik esas alınarak hazırlanmış.

2008 ve sonrası yönetmelikte ise örneklerde 3 gün kavramı yorumlama kazasına kurban gitmiştir.

2016/21 Sayılı Genelge de örnek dahil olmak üzere 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu,5510 SS ve GSS Kanunu,Yönetmelik dikkate alınarak hazırlanması tartışmayı ortadan kaldırılmıştır.Eğitim notlarında doğru bilgiler SGK çalışanlarına kısa vadeli sigorta kollarında doğru aktarılmasına rağmen, Kanunda yazılı olmasına aldırış etmeden işverenler idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmış,açılan davalarla haksız yere alınan İPC geri alınmıştır.Son düzenlenen genelge doğrultusunda üniteler rahat nefes alacaktır.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8586

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları