İnceleme ve tarhiyat sürecindeki işlemlerden doğan borçların akıbeti

MUHASEBE BÜROSU OLANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİZMETLERİMİZ


Bilindiği üzere 7143 sayılı yasa Resmi Gazetenin 18/05/2018 gün ve 30425 Sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre yasanın 4. Maddesi inceleme ve tarhiyat sürecindeki şilemleri hedef almaktadır. Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanı tarafından standart form dilekçeler yayınlanmış olup ilgiller vergi dairlerinden veya Bakanlığın internet adresinden bu formları indirebilirler.

Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihinden önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri sonucunda tarh edilecek vergiler inceleme safhasındaki borç olarak yapılandırılacaktır.

Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihi itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi/ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş borçlar da vergiler inceleme safhasındaki borç olarak yapılandırılarak ödenebilecektir.

Sanal Muhasebe Personeli İle Zaman ve Para Kazanın! > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 

Bu takdirde, 18.05.2018 tarihi itibarıyla, tarhiyat öncesi uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış ya da mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinden vazgeçmiş olması hallerinde düzenlenen inceleme raporunun vergi dairesine intikali üzerine madde hükmü uygulanacaktır. Bu safhada da ödenecek tutarın tespitinde, tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinde belirtilen tutarlar dikkate alınacaktır.

Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, Kanunun yayımlandığı tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılacaktır.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılacak uygulama aşağıdaki Tabloda yer almaktadır:

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması

Ödenecek Tutarlar

 

  • Tarh edilen verginin % 50’si
  • Gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar
  • Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı
  • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i
  • İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 25’i

 Şifresiz, Tüm Mükelleflerin E-Tebligatlarını Toplu Sorgulayın > etebligat.org (TIKLAYIN) 

Silinecek Tutarlar

  • Tarh edilen verginin kalan % 50’si
  • Vergi aslına bağlı cezaların tamamı
  • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i
  • Gecikme faizinin tamamı
  • İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 75’i

 

Başvuru ve Ödeme Süresi:

İncelemelerin tamamlanmasını müteakip ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır.

İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Muhasebe Ücretlerini Her Ay Otomatik Bildirir ve Tahsil Eder > muhasebepos.com (TIKLAYIN)

Av. Nazlı Gaye Alpaslan - Hürses Gazetesi

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları