2017 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANIYOR

2017 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANIYOR
{ads
Bu K}anunda öngörülen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kur Müdürlüklerince verilmektedir.

Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

Kabahatler Kanununa göre değerlendirilir.

Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun ¾ ‘ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

Kabahatler Kanunu çerçevesinde hukuki boyutu değerlendirilir.

Aşağıdaki tablo bilgi amaçlı olup 2017 Yılında ÇSGB sitesinde güncel değerler yayınlanacaktır.

yayınlanacaktır.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

Sıra No.

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiil

2016  YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (% 5,58 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)

2017 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (% 3,83 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

17.700

18.378

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işverene ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

141

146

Bu durumdaki her İşçi İçin

3

7

99/a

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

141

146

Bu durumdaki her İşçi İçin

4

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek

141

146

Bu durumdaki her İşçi İçin

5

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

141

146

Bu durumdaki her İşçi İçin

6

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

141

146

Bu durumdaki her İşçi İçin

7

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

584

606

İşten çıkarılan her İşçi İçin

8

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

2.211

2.296

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

9

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

161

167

Bu durumda olan her İşçi ve her ay için

10

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

161

167

Bu durumda olan her İşçi ve her ay için

11

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

584

606

12

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

584

606

13

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

161

167

Bu durumdaki her İşçi ve her ay için

14

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak

285

296

Bu durumdaki her İşçi İçin

15

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

584

606

16

56

103

Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

285

296

Bu durumdaki her İşçi İçin

17

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

285

296

Bu durumdaki her İşçi İçin

18

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

285

296

Bu durumdaki her İşçi İçin

19

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

285

296

Bu durumdaki her İşçi İçin

20

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1.560

1.620

21

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

285

296

Bu durumdaki her İşçi İçin

22

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.560

1.620

23

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.560

1.620

24

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1.560

1.620

25

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

1.560

1.620

26

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

1.560

1.620

27

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.560

1.620

28

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

1.560

1.620

29

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1.560

1.620

43

92/2

107/1-a

Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini y

14.160

14.702

44

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunmak

14.160

14.702

45

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

14.160

14.702

 

Kaynak: http://alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8669

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları