Sehven fazla ödenen işe başlatmama tazminatı alacağının ödetilmesi için çalışanına dava açan işverene Yargıtay alamazsın diyerek red veriyor.

Sehven fazla ödenen işe başlatmama tazminatı alacağının ödetilmesi için çalışanına dava açan işverene Yargıtay alamazsın diyerek red veriyor.

Davayı açan işveren ,davalı işçisinin  feshin geçersizliği ve işe iade davası üzerine işe başlatılmaması nedeni ile giydirilmiş ücret üzerinden işe başlatmama tazminatının ödemiştir.

Bundan dolayı fazla ödeme yapan işveren,fazla ödemeyi alan işçiye karşı sebepsiz zenginleşme davası açmaktadır.

Sebepsiz zenginleşme davalarında B.K.nun 66. maddesine göre; iade alacaklısının geri alma hakkının varlığını öğrenmesinden itibaren 1 yıl (6098 sayılı TBK.’da bu süre 2 yıl olarak belirlenmiştir) ve her halde bu hakkın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl sonra nedensiz zenginleşmeden doğan iade istemi zamanaşımına uğrar. Bir yıllık süre zarar görenin malvarlığındaki eksilmeye yol açan eylem ve işlemin haksız olduğuna kesin olarak kanı bulunduğu ve mal varlığındaki eksilmenin miktarıyla haksız edinenin şahsını tam olarak öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. 10 yıllık süre ise iade borcunun doğduğu andan itibaren işlemeye başlayacaktır.

Geri verme borcunun kapsamı, sebepsiz zenginleşen kimsenin iyi niyetli olup olmamasına göre değişir. Zenginleşen kimse iyi niyetli ise, yani malvarlığında gerçekleşen zenginleşmeyi geri vereceğini bilmiyor veya bilmesi gerekmiyorsa, geri verme anında elinde kalmış olan miktarı vermekle borcundan kurtulur. Daha önce elinden çıkmış olan kısmı geri vermekle yükümlü değildir.

İşveren hataen ,çıplak ücret üzerinden ödeme yapması gerekirken sehven giydirilmiş ücret ödemesi üzerinden yapılan tazminat ödemesi,işçiye haksız bir kazanç olmaktadır.

İşveren fakirleşmiş,işçi ise zenginleşmiştir.

Oysa Yargıtay buna yaklaşırken güven unsuru devreye girmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde, bir tarafta oluşturulan güvenin korunması ilkesi de önem taşır. Kanunun getirdiği güvenin korunmasına ilişkin hükümler yanında, tarafların sözlü veya yazılı davranışları bu güven ortamını sağlayabilir. Sağlanan güvenin, güven sorumluluğu kapsamında, hukuken korunması gerekir. Güven sorumluluğunda taraflar birbirlerinden bekledikleri güveni boşa çıkarmamalıdır.

Hatalı ödemeyi yapan davacı işveren ekonomik ve sosyal açıdan üstün, iyi niyetle zenginleşen işçi ise zayıf konumdadır.

T.C YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/8232 Karar No. 2015/4644 Tarihi: 09.02.2015

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ HATAEN GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASI SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

BİR YILLIK SÜRENİN GEÇMESİ

İŞVERENİN HAPTIĞI HESAPLAMAYLA İŞÇİYE GÜVEN VERMESİ

İŞÇİNİN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKMESİ

ÖZETİ:

Somut uyuşmazlıkta bir borcu ifa etmek düşüncesiyle davacı işveren tarafından işe başlatmama tazminatının çıplak brüt ücret üzerinden ödenmesi yerine giydirilmiş ücret üzerinden ödenmesi nedeni ile davalı işçide bir zenginleşme olduğu sabittir. Ancak bu hukuki işlemi gerçekleştiren fakirleşen işverenin kendisi olup mal varlığında eksilme iradesine dayandığı gibi giydirilmiş ücret üzerinden hatalı ödemeyi bilirkişi raporu ile öğrenildikten sonra 818 sayılı BK. Hükümlerinin yürürlükte olduğu zamana göre bir yıl geçtikten sonra dava açılmıştır.

Davanın zamanaşımı süresi içinde açıldığı kabul edilse dahi davalı işçi giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanan tazminatın bu ücret üzerinden ödenmesi gerektiğini sanarak kabul ettiğinden iyi niyetli olduğunun kabulü gerekir.

Davacı işveren tazminatı hatalı hesaplasa da kendi hesaplaması ile karşı tarafa güven vermiştir.

Dava açıldığında hatalı olarak ödenen miktarın iyi niyetli kabul eden davalı işçinin geri verme anında yedinde kaldığı da belirlenmemiştir.

Diğer taraftan hatalı ödemeyi yapan davacı işveren ekonomik ve sosyal açıdan üstün, iyi niyetle zenginleşen işçi ise zayıf konumdadır.

Güvenin korunması, hakkaniyet ilkeleri gereği bir borcu ifa etmek düşüncesiyle davacı işveren tarafından giydirilmiş ücret üzerinden ödenen işe başlatmama tazminatından fazla ödemenin istenmesi doğru değildir. Davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8215

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları