Kesinleşmiş sigorta prim borçları

MUHASEBE BÜROSU OLANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİZMETLERİMİZ


Bilindiği üzere 7143 sayılı yasanın 7. Maddesinde SGK borçlarının nasıl ve hangi koşullar altında taksitlendirileceği hususları düzenlenmiştir. Buna göre:

2018 Mart ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, topluluk sigortası primi, isteğe bağlı sigorta prim borçları yapılandırılmaktadır.

31.03.2018 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları yapılandırılmaktadır.

31.03.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları İle bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları yapılandırılmaktadır.

Kesinleşmiş Sigorta Prim Borçlarının Yapılandırılması Prosedürü Nedir?

 

Ödenecek Tutarlar

 

  • Primi asılları
  • Prim Asıllarına ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
  • İdari para cezası asıllarının %50’si
  • İdari para cezasının ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

 

Silinecek Tutarlar

  • Prim Borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
  • İdari para cezası asıllarının %50’si
  • İdari para cezasının ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BOÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİR TESTİ OLANAKLARI NASIL OLACAKTIR ?

Hiçbir kapsamda sigortası olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınanların;

-Nisan 2018 ve öncesi döneme ait genel sağlık sigortası prim borçlarının faizleri silinmekte,

-31.12.2018 tarihine kadar anaparanın ödenmesi için süre verilmekte

-Gelir testi yaptırmaları için 30.11.2018 tarihine kadar süre verilmekte

-Geçmiş borçlarına bakılmaksızın 31.12.2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

 

İNCELEME (ÖN DEĞERLENDİRME) AŞAMASINDAKİ NOKSAN İŞÇİLİK PRİM BORÇLARI AKIBETİ NEDİR ?

 

31.03.2018 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlere ilişkin olup 31.07.2018 tarihine kadar inceleme araştırma ve ön değerlendirme işlemi tamamlanamayan işlere devam edilecektir. Söz konusu işlemlerin tamamlanması sonucu ortaya çıkan borçların işverene tebliğ edilecek olup borçluların 31.07.2018 tarihine kadar başvurmuş olmaları şartıyla hesaplanan borçlar, ilk taksit işverene tebliği izleyen ikinci aydan başlamak üzere Kanuna göre belirlenen taksit sürelerinde ödenecektir.

Prim aslının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE tutarı alınmakta, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

MUHASEBE BÜROSU OLANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİZMETLERİMİZ

Av. Nazlı Gaye Alpaslan - Hürses Gazetesi

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları