Kimlik Bildirme Kanunu’na Göre Meslek Mensuplarının Sorumlulukları

KİMLİK BİLDİRME KANUNU’NA GÖRE YAPILAN İŞLEMLER

 Bilindiği üzere 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na göre;

  1. Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirmekle yükümlüdür.

  1. Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki; 1. maddede sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;

Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerdekalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi;tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç güniçinde genel kolluk örgütüne bildirilmesi zorunludur.

  1. Birinci ve ikinci maddede belirtilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirilmektedir.

GENELGE İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Daha önce yayımlanan SGK’nın 2015-25 sayılı genelgesinin 2.2.1maddesinde kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken Çalışanlara AitKimlik Bildirme Belgesi olan Form-2’nin işverence onaylandığıtarihin sigortalıların işe başlama tarihinden önce, yine formun onaylandığı tarihin işten çıkış tarihinden sonra olmasıhalinde, form 2 belgesi esas alınarak işverenden eksik günler içinbildirge talep edilmekte, işe giriş bildirgesi, aylık prim hizmetbelgesi ve isten çıkış bildirgesinden dolayı idari para cezasıuygulanmakta, teşvikler bozulmaktaydı. Bu da çok büyükitirazlara neden olmaktaydı.

2017-19 sayılı Genelgeyle yapılan düzenlemeyle Form-2 belgesininonay tarihi ile işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihiarasında 10 günlük bir süre olması halinde işe girişbildirgesi veya işten çıkış bildirgesi süresinde verilmekşartıyla bu bildirgelerdeki işe giriş veya işten çıkıştarihleri esas alınacaktır.

ÖRNEK1: T Ltd. şti.’ ye ait otel işyeri,(A) adlı çalışanı için 05.05.2017 cuma günü itibariyle kimlikbildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir.İşveren, 10.05.2017 Salı günü işe başlama tarihi olarakbelirtilen (A) isimli çalışanı için işe giriş bildirgesini,bir gün öncesi olan 09.05.2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Budurumda sigortalının işe girişinin yasal süresi içindeverildiği ve işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2’ninonay tarihi arasında (05.05.2017-10.05.2017) 10 günden az bir sürebulunduğu için, sigortalının işe başlama tarihi 10.05.2017olarak esas alınacaktır.

2015-25sayılı genelge yürürlükte bulunmuş olsaydı, sigortalının işegiriş tarihi 05.05.2017 olarak esas alınacaktı. Bu durumda işegiriş tarihinden İdari para cezası uygulanacak, ayrıca eksikgünler için geriye yönelik olarak prim istenecek ve Aylık PrimHizmet Belgesinden dolayı da idari para cezası uygulanacaktır. Öteyandan işverenin yararlanmış olduğu teşvikler kesilecek,yararlanmış ise asgari ücret destekleri geri alınacaktır.Yapılan düzenlemeyle işveren aleyhine olan durum lehine olarakdüzeltilmiştir.

ÖRNEK2: İstanbulilinde faaliyet gösteren Y Ltd.şti. unvanlı işyeri, (A) adlıçalışanı için işten ayrıldığına ilişkin kimlik bildirmeformu-2’yi 17.05.2017 tarihi itibariyle onaylayarak kollukkuvvetlerine vermiştir. İşveren, (A) isimli çalışanı için11.05.2017 işten ayrılış tarihi olarak düzenlenen işten ayrılışbildirgesini 15.05.2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. İştenayrılış tarih ile kimlik bildirme formu-2’nin onaylandığıtarih arasında (17.05.2017-11.05./2017) 10 günden az bir sürebulunduğu için, sigortalının işten ayrılış tarihi 11.05.2017kabul edilecektir.

2015-25sayılı genelge yürürlükte bulunmuş olsaydı, sigortalınınişten ayrılış tarihi 17.05.2017 olarak esas alınacaktı. İşverenÖrnek 1 de belirtilen yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktı.

YAPILAN DÜZENLEME SERBEST MUHASEBECİ MALİMÜŞAVİRER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILMASI GEREKENLER

  • Yayımlanan bu genelge meslek mensubuna herhangi bir ek yük ve işlem getirmemektedir.

  • Daha önce olduğu gibi işveren tarafından kolluk kuvvetlerine verilen Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan Form-2 deki onay tarihi ile SGK’ ya verilen işe giriş bildirgesindeki işe giriş tarihi arasında farklılık olmaması için gerekli özeni göstermeli, müşterilerinden bu belgelerin onaylandığı tarihte kendilerine iletilmesini talep etmeleri yeterli olacaktır.

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları