Mevcut uygulamada SGK’na Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Maliye’ye de Muhtasar Beyanname veriliyor. Bu şekilde iki ayrı belge verilmesi hem kayıtdışının takibini zorlaştırıyor, hem de kamu kurumları ile işverenlere iş yükü getiriyor.


Mevcut uygulamada SGK’na Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Maliye’ye de Muhtasar Beyanname veriliyor. Bu şekilde iki ayrı belge verilmesi hem kayıtdışının takibini zorlaştırıyor, hem de kamu kurumları ile işverenlere iş yükü getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan sayın Binali Yıldırım’ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı Yatırım Teşvik Paketi'nde buna ilişkin de bir düzenleme olacağı açıklandı.

Onuncu Kalkınma Planı, bu planın uygulanabilirliğini ve etkinliğini artırmak üzere tasarlanan 25 adet öncelikli dönüşüm programı ile bunlara ilişkin hazırlanan eylem planları çerçevesinde;

•Yatırım ortamına ilişkin işlem maliyetlerinin azaltılması,

•Ar-Ge’ye yönelik teşviklerin gözden geçirilerek yasal düzenlemelerden kaynaklı uygulama farklılıklarının giderilmesi,

•Finans kurumları arasında farklı uygulamaların ortadan kaldırılması,

•Faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaştırılması,

•Uluslararası yatırımların teşvik edilmesi,

•Tasarrufların vergisel düzenlemelerle üretken alanlara yönlendirilmesi,

•Vergilemede öngörülebilirliğin artırılması ve uyum maliyetlerinin azaltılması,

• Muhtasar beyanname ile sosyal güvenlik kurumu bildirgesinin birleştirilmesi,

•Şirket kuruluş ve şube açılış işlemlerindeki maliyetlerin azaltılması, hedeflerine ulaşabilmek için vergi kanunları ve ilgili diğer kanunlarda düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Aylık prim ve hizmet belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu yerine Maliye Bakanlığına muhtasar beyanname ile birleştirilerek verileceğinden, 5510 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsus olacak.

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde 193 sayılı Kanunun 98 inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınacak. Maliye Bakanlığı bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkili olacak.

193 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesine yapılmış olan atıfl ar, bu iki belgenin tek bir beyanname olarak birleştirildiği durumlarda, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılacak.

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi durumunda beyannamenin şekil, içerik, ekleri, ilgili olduğu dönem, verilme süresi ve diğer hususlar Bakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan müşterek tebliğ ile belirlenecek. İşveren sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeş gün içinde SGK’na bildirmekle yükümlü olacak.

Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi kapsamında getirilen zorunluluk üzerine verilen beyannameye istinaden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca düzenlenen tahakkuk fişi, mükellefe veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecek.

Muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması için 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına şifre verilecek olup, meslek mensuplarının SGK’na karşı yükümlülüklerden tıpkı işveren ve işveren vekili gibi sorumlu olmaları getirilmektedir.

Ancak burada meslek mensuplarının sorumlulukları belirlenirken hassas olunması gerektiğini belirtmeliyim.

 

Kaynak: http://www.dunya.com/maliye-beyannamesi-ve-sgk-bildirgesi-birlesiyor-164769yy.htm

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları