Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin KDV indirimi


Muhasebe Büronuz Cebinizde > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 


Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 174’üncü maddesinde; “Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir” hükmü yer almaktadır. Mülga 15 No.lu KDV sirkülerinde; hesap dönemi takvim yılı olan mükellefl er indirim haklarını yıl içinde kullanabildiklerinden, gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan katma değer vergisi mükellefl erinin de yüklendikleri katma değer vergisini özel hesap dönemini aşmamak şartıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği tarihte indirmelerinin mümkün bulunduğu açıklaması yer almaktaydı. Kendisinden önce yayımlanan tüm KDV sirkülerlerini yürürlükten kaldıran 60 No.lu KDV sirkülerinde 15 No.lu KDV sirkülerinde yer alan yukarıdaki açıklamaya yer verilmemiştir. KDV Genel Uygulama Tebliği’nde de bu konuda bir açıklama yapılmamış olması, konuya ilişkin olarak bir görüş değişikliği mi var? Sorusunu akla getirmiştir.

Bu belirsizlik, gelir veya kurumlar vergisi yönünden özel hesap dönemi tayin olunan mükellefl erin geçmiş takvim yılına ait alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisini bir sonraki yılda ve hesap dönemi kapanmadan indirim konusu yapıp yapamayacakları konusunda uygulamada tereddütler yaşanmasına neden olmuştur. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine 3297 sayılı Kanun’la eklenen 3’üncü fıkranın gerekçesinde; katma değer vergisi mükelleflerinin indirim haklarını geç kullanmalarının lehlerine olmadığı, belirtilerek gelir ve kurumlar vergisi uygulamaları ile paralellik sağlamak bakımından indirim hakkı kullanımının takvim yılı ile sınırlandığı ifade edilmiştir.

31/01/2018 tarihli ve 30318 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile konu tekrar açıklığa kavuşturulmuştur. KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/C-5.6.) bölümünün sonuna eklenen paragrafta; “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 174’üncü maddesinde “Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan KDV mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirmeleri mümkündür” açıklamaları yer almaktadır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ne eklenen bu hüküm ile birlikte, uygulamada yaşanan tereddütler giderilmiş ve uygulamaya kanun hükmünün konuluş amacına uygun olarak yön verilmiştir.


Muhasebe Büronuz Cebinizde > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 

Fedai AYDIN - Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları