Münfesih şirketlerin vergi ve ticaret sicil kayıtlarının terkin edilmesine engel

MUHASEBE BÜRONUZA KAZANÇ SAĞLAYACAK TEKNOLOJİ YAZILIMLARI


Bilindiği gibi, münfesih duruma düşmüş veya  uzun zamandır  gayrifaal  durumda olan  birçok  anonim veya limited şirketin vergi dairesinden kayıtlarının  resen  silinmesi önemli  sorunlara neden olmaktadır.   Bununla beraber   aynı şirketler  yerel ticaret sicil  memurluklarında (ticaret  odalarında)  kayıtları devam ettiği için   önemli bir  problem  teşkil  etmiştir. 

Konuyla ilgili  yürürlüğe giren yeni TTK yani 6102 sayılı kanunun geçici  7. maddesi ile önemli  bir düzenleme yapılmıştır.  Bu düzenlemeye göre,  ticaret  sicilinden   münfesih şirketlerin silinmesi sırasında bunların  aktiflerinde yer alan  gayrimenkul veya benzeri  bir hak  mevcudiyeti halinde  tasfiye memuru  atanması yolu ile  bu sorun  çözülecektir.

4850 Muhasebe Bürosuna Para ve Zaman Kazandırıyoruz! > emukellef.com.tr (TIKLAYIN)

Ticaret  sicil memurluğu, münfesih şirketlerin ortaklarına veya müdürlerine  veya denetçilerine tebligat yaparak  2 ay içerisinde  tasfiye memuru atamalarını  ve bu  atanan  tasfiye memurunu  ise ticaret  siciline bildirmeleri  zorunludur. 

Atanan tasfiye memuru  göreve başlayıp,  yetki  belgesini alıp, şirketin gayrimenkulünü en kısa zamanda  bir müşteriye satması zorunludur.   Satamadığı takdirde  şirketin  gayrimenkulünü ortaklar arasında toplantı yapıp ortaklardan  birine satabilir.   Böylece, şirketin   aktifinde yer alan  menkul  veya gayrimenkuller bu  şekilde bir işlemle satışı  gerçekleştirilmiş olacaktır.   Sonuçta,  münfesih şirketin aktifinde herhangi bir nakil  vasıtası, otomobil,  kamyon vb. taşıtlar varsa  bunlar da aynı  şekilde satış  suretiyle aktif boşaltılacaktır.  Aktiflerin boşaltılması  sırasında fatura düzenlenecektir.   Beraberinde ayrıca, noterde kat’i satış  sözleşmesi de düzenlenecektir.  

Muhasebe Ücretlerini Her Ay Otomatik Bildirir ve Tahsil Eder > muhasebepos.com (TIKLAYIN)

Münfesih  duruma düşmüş şirketlerin  aktiflerinin  paraya dönüştürülmesinde  yani  gayrimenkullerin satışı halinde  bu  gayrimenkulleri KVK 5/1-e  hükmü gereğince  istisnadan  faydalanması  mümkün bulunmamaktadır.(1)

Ortaklara yapılacak  satış  sırasında  gayrimenkullerin değeri emsallere uygun olması  zorunludur.   Emsallere uygun  fiyat  veya bedelin tespitinde KVK md. 5/1-e ve ayrıca  1 Seri Nolu  Transfer  Fiyatlandırması  yoluyla örtülü kazanç  dağıtımı hakkında genel tebliğde yapılan   açıklamalara göre işlemin mahiyetine en uygun yöntem  kullanılacaktır.  Eğer, satış işlemine ilişkin fiyat  veya bedelin emsallerine göre  bariz bir şekilde uygun olmaması halinde  kazanç transfer  fiyatlandırması  yoluyla örtülü olarak  tevzi edilmiş bir kazanç sayılacaktır.  Böyle bir durum karşısında  düşük  satış  bedeli ile emsal  satış  bedeli  üzerindeki  fark  üzerinden  tasfiye memuru  adına cezalı tarhiyat  riski her  zaman  gündeme gelebilir. 

Şifresiz, Tüm Mükelleflerin E-Tebligatlarını Toplu Sorgulayın > etebligat.org (TIKLAYIN)

Tasfiye memuru  tarafından  son  kez  KDV, varsa muhtasar,  geçici  vergi  beyannameleri  verilerek  tasfiye işlemleri  neticelendikten sonra ayrıca tasfiye kurumlar vergisi  beyannamesi de verilerek iş  bitirilecektir.

Sonuç olarak,  münfesih duruma düşmüş şirketlerin mal varlıkları   tasfiye memurları tarafından  satış yapılarak  neticelendirilmediği takdirde  bu  mallar  Hazineye intikal  etme riski ile karşı karşıya geleceklerdir.(2)  

Gelir ve kurumlar vergisi yönünden  ilgili  vergi dairesine de konu  bildirilerek  vergi kayıtları  resen  terk yöntemi ile  sonuçlandırılacaktır.

-------------------

(1) Bkz. 6102 sayılı  yeni TTK geçici  md.7

(2) Bkz. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi, 4.3.2013 gün ve 115 sayılı.


Kaynak:  Av. Nazlı Gaye Alpaslan - https://www.hurses.com.trMUHASEBE BÜRONUZA KAZANÇ SAĞLAYACAK TEKNOLOJİ YAZILIMLARI

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları