Maden Kazasını Hem SGK Hem de İş Müfettişleri Soruşturur.


Maden Kazasını Hem SGK Hem de İş Müfettişleri Soruşturur.

Siirt ilinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili olarak Basında çıkan Haberlere göre ölen ve yaralılar var. 16 işçi sahada bulunduğu ifade ediliyor,4 işçi ölü,12 işçi göçük altında. Bakır Madeni sahasında aşırı yağışlar heyelanı tetiklemiş ,göçük olmuştur. Olayla ilgili tahkikat Siirt İli Mülki Amiri olan Valilik tarafından araştırılıyor,ayrıca savcılıkta kaza ile ilgili raporlarını yazacaktır. Maden de meydana gelen göçük SGK kayıtlarına İş Kazası olarak geçecektir.

a.)İş Kazasının bildirilmesi konusunda 3 işgünü dikkate alınacak.(Bu süre geçirilmesi halinde İPC hazırlanacak)

b.)İş Kazasında iş veren kusuru var mı yok mu araştırılacaktır.

c.)Kusur yada ihmal varsa Sürekli İş Göremezlik Gelirleri,Bağlanacak Dul,Yetim Aylıklarına göre rüc’u işlemleri

ç.)Tabi ki kaçınılmazlık ilkesine bakılacaktır.

d.)SGK İş Kazasından doğan hakları ödeyecektir.(Gelir,Aylık,Cenaze Ödeneği gibi.)

İşçilerin aileleri ayrıca Maddi ve Manevi Tazminat Davası da Açabilir.

SGK Müfettişleri de ,İş Müfettişlerince düzenlenen raporları,savcılık tutanaklarını bakarak,gerekirse olay yerini de inceleyerek,yetkililerin ifadelerine başvurmak suretiyle raporlarını Rehberlik ve Teftiş Kurullarına ulaştıracaktır.

İş Müfettişlerinden özellikle Maden Mühendisi kökenli olan müfettişler tarafından sahada soruşturma yapılacak,olay yeri incelenecek.

Burada özellikle İş Müfettişi işçilerin özlük dosyalarını inceleyecek,başta SGK işe giriş bildirgelerini,6331 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanmış olan Maden İşleri Yönetmeliği ve ekindeki çalışma şartlarına uyulması yönünden inceleme yoğunlaşacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı,ayrıca İş Sağlığı Güvenliğinin Kayıt altına alınan rapor defterinde uygunsuzluklar var mı,bununla ilgili tedbirler alınmış mı bunlara da bakılacaktır.

Tabi ki uygunsuzluklar saptanması halinde İPC kesilmesiyle birlikte,işyerinin kapatılması da gündeme gelebilir yada üretimin durdurulması gibi.

İş Müfettişi Özellikle Bakacaktır:

1.)İşveren aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla;

1) İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanır, inşa edilir, teçhiz edilir, hizmete alınır, işletilir ve bakımı yapılır.

2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılır.

3) Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır.

4) Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır.

5) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır , en geç 6 ayda bir olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.

2) İşveren,

a) Kanunun 4, 10, 14 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar.

b) Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aşağıdaki hususların yer almasını sağlar:

1) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

2) Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile bu Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması.

3) Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması.

c) Sağlık ve güvenlik dokümanının işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmasını ve önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında ya da işyerinde meydana gelen iş kazası; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmesini ve ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar.

3) İşveren, Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca gerekli kayıt ve bildirimleri yapar.

4) Bir işyerinde birden çok işverene ait çalışanların bulunması durumunda, her işveren kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur. Ancak işyerinin tamamından sorumlu olan işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine eder. Kendisine ait sağlık ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak tedbirler ile uygulanacak yöntemleri belirler. Bu koordinasyon her bir işverenin Kanunda belirtilen sorumluluğunu etkilemez

Kaçış ve kurtarma araçları

İşveren, bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlar ve kullanıma hazır bulundurur.

İletişim, uyarı ve alarm sistemleri

1) İşveren, işyerinin bütününde gerekli haberleşme ve iletişim sistemini kurar.

2) İşveren, ihtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurur.

Kısaca gerek İş Müfettişi,gerekse SGK Müfettişi yada müfettişleri konuya 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu(bu kanuna bağlı ilgili yönetmelikler),5510 sayılı Kanun (Yönetmelik/Genelgeler) dikkate alarak soruşturmayı hukuki yönden denetleyecekler,kusurları saptayacaklar yada ihmaller var mı yok mu araştırılacaktır.

Tabi ki eksiklikler ihmaller yada kayıt dışılık söz konusu ise İPC kesilecektir.

4857 sayılı İş Kanunu,6098 sayılı Borçlar Kanun,Ceza Kanunları olmak üzere yasal düzenlemelerde dikkate alınır.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8629

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları