Yılsonuna çok az bir zaman kaldı. Bu nedenle yılsonuna kadar tasdik edilmesi gereken defterleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Yılsonuna çok az bir zaman kaldı. Bu nedenle yılsonuna kadar tasdik edilmesi gereken defterleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Tasdike tabi defterleri ve şartlarını iki Yasamız emretmektedir.

1-Vergi Usul Kanunu,

2-Türk Ticaret Kanunu.

Bu yazımızda sadece Vergi Usul Kanunu açısından tasdikle tabi defterleri ele alacağız.

Tasdike tabi defterler

“Aşağıda yazılı defterlerin bu bölümdeki esaslara göre tasdik ettirilmesi mecburidir:

1-Yevmiye ve envanter defteri;

2-İşletme defteri;

3-Çiftçi işletme defteri;

4-İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)

5-Nakliyat Vergisi defteri;

6-Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;

7-Serbest meslek kazanç defteri;

(Diğer Kanunlarla kaldırılan hükümler yazılmamıştır.)

Bu kanunla cevaz ( ) verilen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi tutulur.”

Yukarıdan da görüleceği üzere; defteri kebirin tasdik zorunluluğu bulunmuyor. (Md-220)

Tasdik zamanı

Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

3. (3239 sayılı Kanunun 17'nci maddesiyle değişen bent) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlıyarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.” denmektedir. (Md-221)

Tasdik yenileme
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar. (Md-222)

Tasdik makamı
Defterler, iş yerinin, iş yeri olmıyanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentalar için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur.

(3239 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle eklenen fıkra)
Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder.
(4884 sayılı Kanununun 7' nci maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 17.06.2003) Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir. (Md-223)

Tasdik şekli

Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur:

a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar

teker teker tasdik makamının resmi mührü ile mühürlenir.

b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arz olunur.

Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder.” (Md-225)

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazar/engin-malay/tasdike-tabi-defterler-32016.html

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları