Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

KDV Tevkifatları Oranları Tablosu

Abone ol

2019 Yılı KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo

 

SIRA NOKDV TEVKİFATINA TABİ

TESLİM VEYA HİZMETLER

TEVKİFAT ORANI

(Hesaplanan KDV’nin)

TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLARMAHSUBEN İADE OLUP OLMADIĞINAKDEN İADE OLUP OLMADIĞI
1İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler% 100Teslim ve Hizmet İfası İşlemlerine Muhatap Olan Türkiye’deki AlıcılarYOKYOK
2GVK’nın 18. Maddesi Kapsamına Giren Teslim ve Hizmetler

(Bunlardan Sadece GVK’nın 94. maddesinde Sayılanlara Yapılanlar)

% 100’üGVK’nın 94. Maddesinde Sayılan Kişi ve KuruluşlarYOKYOK
3GVK’nın 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Hakların Kiralanması İşlemleri

(İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Taşınmazlar Hariç) (Kiraya verenin gerçek usulde KDV mükellefi Olmadığı, ancak kiracının gerçek usulde KDV mükellefi olduğu hallerde)

% 100’ü1- Gerçek Usulde KDV Mükellefleri,

2- Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar

YOKYOK,
4Reklam Verme İşlemleri

(KDV mükellefiyeti olmayan; amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde verilen reklamlar)

% 100’ü1- Reklam Hizmeti Alanlar

2- Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar

YOK 
5Temizlik, Çevre ve Bahçe Hizmetleri7/101- KDV Mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar(1)

VAR

– 5000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın,

– 5000 TL ve üzeri talepler ise sadece Teminat ve/veya VİR sonucuna göre (5.000 TL’yi aşan kısım için Teminat verilmesi halinde, Teminat VİR ile çözülür.)

 

VAR

Miktarına bakmaksızın münhasıran Teminat ve/veya VİR karşılığı yapılır. İade talebinin tamamı kadar Teminat verilmesi halinde, Teminat, münhasıran VİR sonucuna göre çözülür.

 

 

6Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri5/10Belirlenmiş Alıcılar
7Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri5/10Belirlenmiş Alıcılar
8Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler9/10Belirlenmiş Alıcılar
9Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri5/101- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

10Yapı Denetim Hizmetleri9/101- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

11Servis Taşımacılığı Hizmeti5/101- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

12Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri5/10Belirlenmiş Alıcılar
13İşgücü Temin Hizmetleri9/101- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

14Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri9/10KDV mükellefleri

(sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

15Yapım İşleri ve Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

 

3/10Belirlenmiş AlıcılarVAR

– 5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın,

– 5.000 TL ve üzeri talepler ise VİR sonucuna göre veya YMM Raporu ile (5.000 TL’yi aşan kısım için Teminat verilmesi halinde, Teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür.)

VAR

– 5.000 TL’ye kadar Teminat, VİR, YMM Raporu aranmaksızın,

– 5.000 TL ve üzeri talepler ise VİR sonucuna göre veya YMM Raporu ile (5.000 TL’yi aşan kısım için Teminat verilmesi halinde, Teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür.)

 

16Spor Kulüplerinin (Şirketleşenler dahil) Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

 

9/101- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

175018 sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare Kurum ve Kuruluşlara Yapılan ve Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler5/105018 sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlar
18Külçe Metal Teslimleri

(Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun)

5/101- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

VAR

Miktarına bakılmaksızın VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın

19Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi5/101- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

20Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarının Teslimleri (Sadece İstisnadan Vazgeçenlerde)5/101- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

21Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi9/101- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

22Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri9/101- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

23Ağaç ve Orman ürünleri5/101- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

2- Belirlenmiş Alıcılar

(1)    Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler.

– Kalkınma ve yatırım ajansları (okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

(2)    Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tam tevkifat kapsamındaki işlemlerde ise tevkifat yapılması için bir limit söz konusu değildir.

(3)    İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olmayacaktır. YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar (süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa sınırsız, yoksa 1.1.2019 tarihinden itibaren aylık 695.000 TL) geçerlidir.

(4)    Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunlu olup, alıcı tarafından 2 No.lu beyanname ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olma şartı aranmaz. Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde hakedişin harcama yetkililerince onaylanmış olması yeterli olup, ayrıca beyan ve ödeme şartı aranamaz.

(5)    Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.

(6)    Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla mahsup işlemi yapılır.