2017 yılı ve sonraki yıllarda hesaplanan vergide %5 indirim uygulaması - Berker Bostancı

Ticari, Zirai veya Serbest Meslek Faaliyeti nedeniyle “gelir vergisi” mükellefi olanlar ile “kurumlar vergisi” mükellefleri aşağıda sayılan şartlara sahip olan mükelleflerin 01.01.2018 tarihinden itibaren verecekleri yıllık beyannamelerinde (gelir ve kurumlar vergisi) hesaplanan verginin %5’i oranında indirim uygulanarak kalan vergi tutarı tahakkuk edilerek ödenecektir. Hesaplanacak % 5 vergi indirim tutarı “1.000.000,00 TL” yi aşmayacaktır.

 

Bahse konu olan maddeler şöyledir:

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni sürelerinde verilmiş ve bu beyanlar dolayısıyla tahakkuk eden vergilerin de kanuni sürelerinde ödenmiş olmaları gerekmektedir.

 

  • Kanuni süresinden sonra pişmanlık veya düzeltme amacıyla verilen beyannamelerdeki vergilerin kanuni süreleri içinde ödenmeleri şartıyla, vergi indirimden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

  • İndirimin hesaplanacağı beyan yılı ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında ikmalen, resen veya idarece yapılmış tarhiyatın bulunmaması gerekmektedir

 

  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamelerinin verildiği tarih itibariyle vergi aslı, (vergi cezaları dahil) 1.000,00 TL’sının üzerinde vadesi geçmiş borcubulunmamalıdır.

 

  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun’’ Kaçakçılık Suçları ve Cezaları ‘’ başlıklı 359 uncu maddesinde tadat edilen fiillerin (kaçakçılık suçları ) işlenmemiş olması gerekmektedir.

 

  • Vergi indirimi uygulaması yalnızca ticari, zirai veya meslek faaliyetleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisine uygulanacağı için, bu gelirlerin yanında diğer gelir unsurlarının da (ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve değer artış kazancı gibi) beyannamede beraber beyan edilmeleri halinde, bu kazançların matrah içindeki oranları dikkate alınmak suretiyle, indirime esas gelirlere isabet eden hesaplanan gelir vergisi esas alınarak vergi indirimi tespit edilecektir.

 

  • Vergi indirimi uygulamasından yararlanmaması gereken mükelleflerin, vergi indirimden yararlanmaları halinde, sonradan yukarıdaki şartları taşımadığı tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulanması nedeniyle, ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın idarece tarh edilecektir. Vergi indirimi uygulanan yıla ait hesaplanan vergi taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi halinde, bu döneme ilişkin hesaplana vergi indirimi tutarı idarece resen tarh edilecektir.

 

  • Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanıp indirilemeyen vergi indirim tutarı, ilgili yıla ait hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen tam bir yıl içerisinde (25 Nisan’a kadar) mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerden mahsup talep edilebilecektir. Süresi içinde mahsup talep edilemeyen vergi indirimi ret ve iade edilmeyecektir.

Berker Bostancı - Hürses

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları