2018 yılında uygulanacak vergi had ve tutarları - Resul Kurt

Muhasebe Büronuz Cebinizde > emukellef.com.tr


Her yıl ocak ayıyla birlikte başta asgari ücret, SGK taban-tavan matrahı, vergi had ve tarifeleri olmak üzere bordro parametrelerinde büyük değişiklikler olur. Asgari ücret değişti, buna bağlı olarak SGK primine esas kazanç alt ve üst değişiklik yapıldı, kıdem tazminatının üst sınırı arttı, Aile ve Çocuk Yardımı tutarları ile Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık İndirimi tutarları değişti.

I. Asgari ücret değişti

4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca alınan ve 30.12.2017 tarihli, 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/1 sayılı Karar ile işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 67,65 TL, olarak tespit edilmiştir.

II. SGK primine esas kazancın alt ve üst sınırı arttı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 82. maddesine göre, “Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.”

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında günlük alt sınır 67,65 TL, aylık alt sınır 2.029,50 TL, günlük üst sınır 507,38 TL, aylık üst sınır 15.221,40 TL olarak uygulanacaktır.

III. SGK borçlanma tutarları

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca yapılacak borçlanmalar (askerlik, yurtdışı vb.) kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

Asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma tutarı 21,65 TL’ dir. Tavandan borçlanma tutarı ise 162,36 TL’ dir.

IV. Kıdem tazminatı tavan tutarı

1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminatı tavan oranı sürekli değişmektedir. Buna göre kıdem tazminatı tavanı 1.1.2018 - 30.6.2018 tarihleri arasında 5.001,76 TL uygulanacaktır. Kıdem tazminatı tavanı 1 yıl için belirlenmesine rağmen devlet memurlarına enflasyon farkı ödenebilmektedir. Bu nedenle 1.7.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlenecektir.

V. Aile ve çocuk yardımı

Sigorta primine tabi tutulmayacak aile ve çocuk yardımı tutarı yeniden belirlenmiştir. Buna göre; 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren;
- Çocuk yardımı 40,59 TL’ye
- İki çocuk ve fazlası için uygulanan yardım ise 2*40,59=81,18TL’ye,
- Aile yardımı 202,95 TL’ye yükseltilmiştir.

Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması durumunda aile yardımı yapılması mümkündür. Sigortalılara çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) çocukların 18 yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğretim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve sosyal sigortaya, emekli sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için verilebileceği belirtilmiştir.

VI. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
- 14.800 TL'ye kadar %15,
- 34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası %20,
- 80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası %27,
- 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası %35

VII. Yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

GVK’nın 23'üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16,00 TL olarak tespit edilmiştir.

VIII. Engelli indirimi tutarları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31'inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1000 TL, ikinci derece engelliler için 530 TL, üçüncü derece engelliler için 240 TL olarak tespit edilmiştir.

Muhasebe Büronuz Cebinizde > emukellef.com.tr

Resul Kurt - Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları