7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu - Veysi Seviğ

7020 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 27 Mayıs 2017 
gün ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kanunun birinci maddesi hükmü gereği olarak;

1. Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

  • 31 Mart 2017 (bu tarih dahil) tarihinden önceki dönemlere beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından,
  • 2017 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından,
  • 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından,

2. 31 Mart 2017 tarihinden bu tarih dahil olmak üzere Askerlik Kanunu, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler, Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanun, mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezalarından,

3. Yukarıda belirtilenler dışında kalan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen 28 Mart 2002 tarihli ve 4769 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dahil olmak üzere asli ve fer’i amme alacaklarından, (ancak adli ve idari cezalar ile mülga Petrol Kanunu’na istinaden alınan Devlet Hissesi ve Devlet Hakkı, Şeker Kanunu’na istinaden alınan şeker fiyat farkı, Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, Maden Kanunu’na istinaden alınan devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, Denizcilik Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk 
ve römorkorcülük hizmetleri payları hariç) olmak üzere;

7020 sayılı kanun gereğince 31 Mart 2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre takip edilen vergileri, idari para cezaları, faizleri, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacaklarından,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre takip edilen ve 27 Mayıs 2017 tarihi veya söz konusu kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan ve bu konuda ayrıca oluşmuş borçlar ile belediyeye olan borçların da yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. Bu düzenleme kanunda öngörülen vergi borçlarını süresinde ödemeyenler için önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

7020 sayılı kanunun temel amacı mevcut kamu alacaklarının borçlulara önerilen kolay ödeme olanaklarıyla tasfiyesine yöneliktir. Bu bağlamda borçluların 
30 Haziran 2017 tarihine kadar kanunda öngörülen alacaklı makamlara 
başvurmaları gerekir.

Diğer yandan kanun maddelerinde yer alan kamu alacakları için daha önce yapılan yeniden yapılandırma nedeniyle gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri bu kanun hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

İTO Haber - Veysi Seviğ

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları