7020 sayılı Kanun’a göre yeni SGK borç yapılandırması - Celal Özcan

2016 yılında çıkarılmış olan 6736 sayılı Torba Kanun’la özel sektörün 2016/Haziran ve öncesine ait kamuya olan borç yükünün azaltılarak, borçların taksitle ödenmesi imkanı getirilmiş olmakla birlikte, hem bu yapılandırmaya başvurmamış, hem de 2016/Temmuz ve sonrasında yeni borç birikimi oluşmuş işverenlere 7020 sayılı Torba Kanun’la kamuya olan borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. 

Yazımızda 7020 sayılı Torba Kanun’a göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi verilecektir.

Yapılandırmaya esas borcun hesaplanma şekli

Yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, borç asıllarının ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar geçen her bir ay için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek olan faiz hesaplanacak ve bu şekilde hesaplanacak faiz tutarı ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırmaya esas borç belirlenecektir.

Ancak, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen işlenen fiillere ilişkin olup, 31/8/2017 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde, SGK’ya ödenmemiş olan idari para cezalarında ise, idari para cezası asıllarının %50’si silinip, kalan tutar üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak faizden oluşan toplam borç yapılandırılacaktır.

Başvuru süresi

Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) SGK’ya başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İlk taksitin ödenme süresi ve taksit sayısı

Borçlular yeniden yapılandırma kapsamında ikişer aylık dönemler halinde, 6, 9, 12, 18 eşit taksitte borçlarını ödeyebileceklerdir. Ayrıca, yeniden yapılandırma hakkından yararlanacak olan borçlulardan peşin ödeme yolunu seçenler ile taksitle ödeme yolunu seçenlerin ilk taksitlerini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde ödemeleri gerekmektedir.

Taksitlendirme faizi

Yeniden yapılandırılacak borçların taksitlendirilerek ödenmek istenmesi halinde, yapılandırmaya esas borç aslı ve Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanmış faizden oluşan borç tutarı;

■ Altı eşit taksit için (1,045),
■ Dokuz eşit taksit için (1,083),
■ Oniki eşit taksit için (1,105),
■ Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Taksitlendirmenin ihlali/bozulması

Taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması durumunda, ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Ancak, ilk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecektir.

Hacizlerin kaldırılması ve alınmış teminatların iadesi

Kapsama giren borçlarla ilgili yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, kapsama giren borçlar için daha önce uygulanmış olan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir.

Daha önce borçlarını yapılandıranlar

Daha önce 6111, 6552, 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre borçlarını yeniden yapılandıran ve bu kanunun (7020 sayılı Kanun) yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanun’a göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmayacaktır.

Davalardan vazgeçme ve feragat

Borçluların yapılandırma hükümlerinden faydalanabilmeleri için; dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde de yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekmektedir. Davadan vazgeçme dilekçeleri, ilgili SGK birimlerine verilecek ve bu dilekçelerin SGK birimine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak, ilgili yargı merciine gönderilecektir.

Yapılandırma kapsamına giren SGK borçlarının türü

2017/Mart ve önceki aylara ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin ( 31/8/2017) sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

■ 5510 sayılı Kanunu’n 4/a (SSK), 4/b (Bağ- Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları,

■ İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,

■ Bağ-Kur’luların sosyal güvenlik destek primi borçları,

■ Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten (asgari işçilik) kaynaklanan sigorta primi borçları,

■ İdari para cezası borçları,

■ SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,

■ İşverenlerin ve üçüncü şahısların 5510, 506, 1479 ve 5434 sayılı kanunların ilgili maddeleri uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı, malüllük, adi malüllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fi illeri nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları (rucü borçları), yeniden yapılandırılabilecektir.

Dünya / Celal Özcan

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları