Bazı kurumlara olan kesinleşmiş kamusal karakterli borçların yeniden yapılandırılması-1 - Av. Nazlı Gaye Alpaslan

7020 sayılı Vergi-SGK borçları ve bazı kurumlara olan kesinleşmiş kamusal karakterli borçların yeniden yapılandırılması-I

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği gibi 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması hakkında 7020 sayılı yasa 27.05.2016 gün ve 30078 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01.06.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre, müracaat yönünden son başvuru tarihi 30.06.2017 dır. Yasa ile ilgili olarak amme borçlusu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortakları, şirket borcundan ötürü dolaylı olarak sorumlu olan mirasçılar, şirket ortakları, şirket müdürleri, kayyımlar, mali müşavirler, sorumluluk raporundan dolayı YMM ler vb. ilgili kişilerde bu yasadan faydalanmak üzere EK 2/A dilekçesi formatında standart dilekçe ile ayrı ayrı olarak ilgili vergi dairelerine müracaat etmek durumundadırlar.

Vergi aslı , vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ihtilaflı vergi borçlarından dolayı ödeme emri hakkında açılan vergi davaları, belediye borçları vb. kamu alacakları için 7020 sayılı yasaya göre, yapılacak işlemler ilgili iç genelgeye göre aşağıda özetlenmiştir:

A- Başvurulara İlişkin Açıklamalar

Bilindiği gibi, 7020 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları her bir vergi dairesine ayrı ayrı yazılı olarak başvuruda bulunmaları mümkün olduğu gibi posta yoluyla, Başkanlığımız internet adresi (gibgovtr) üzerinden ya da motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuruda bulunabilecekleri 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Ayrıca, Kanundan yararlanmak için yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

  1. Yurt dışında bulunan mükelleflerin faks yoluyla 7020 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu başvuruları kabul edilecektir. Bu durumda, mükellefler tarafından istenilmesi halinde ödeme tabloları faks yoluyla gönderilebilecektir. Ancak, mükelleflerin Kanundan yararlandıkları borçları ile ilgili bir davalarının bulunması durumunda bu davalarından vazgeçtiklerine dair dilekçeyi yazılı olarak göndermeleri icap etmektedir.

  2. Tutuklu veya hükümlü olan mükelleflerin Kanundan yararlanmaya ilişkin dilekçelerinin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin başvuru tarihi olarak esas alınması, bu tarihin belli olmaması durumunda ceza infaz kurumunun ilgili dilekçeyi vergi dairesine göndermesine ilişkin yazının tarihinin esas alınması gerekmektedir.

  3. Motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuruda bulunan mükelleflerin bu başvurularını alan ilgili vergi dairelerinin, alınan başvuru dilekçelerini evrak kaydını yaptıktan sonra taşıtın bağlı olduğu vergi dairesine posta yoluyla ya da faksla derhal göndermesi gerekmektedir. Taşıtın kayıtlı olduğu vergi dairesince başvuru dilekçesinin alınması üzerine bu başvurulara ilişkin olarak tanımlanan evrak kodu ile evrak kaydı yapılacak ve alacak yapılandırılarak ödeme planı hazırlanacaktır.

  4. 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, ödeme planlarını bağlı bulundukları vergi dairelerinden veya Başkanlığımız internet adresi (www.gibgovtr) üzerinden alabileceklerdir.

Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bağlı oldukları vergi dairesi yerine bulundukları ildeki/ilçedeki vergi dairesine yaptıkları başvurulara ilişkin ödeme planlarını bu vergi dairelerine başvurmaları halinde imza karşılığında alabileceklerdir.

  1. 7020 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin başvuru süresi içinde bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini değiştirmeleri mümkündür.

7020 sayılı Kanundan yararlanmanın şartlarından biri de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, Kanundan yararlanmak üzere başvuran borçluların, bu kapsamda takibat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla, başvuru sırasında alacağın takibine yönelik işlemler nedeniyle açılmış olan davalardan vazgeçileceği yönünde beyanda bulunulduğu ve bu dilekçelerin vergi dairelerince derhal davanın bulunduğu yargı merciine gönderilerek idarece de başvuruda bulunan mükellefler ile ilgili ihtilafların sürdürülmediği dikkate alındığında, başvuruda bulunan mükellefler ile ilgili olarak belirtilen işlemler gerçekleştirildikten sonra ya da idarece ihtilafın sürdürülmeyerek yargısal yollara başvuru sürelerinin geçirildiği hallerde mükelleflerin bu başvurularından vazgeçmeleri mümkün değildir.

  1. Kanun hükümlerinden yararlanmaya yönelik başvurularını elektronik ortamda yapan mükelleflerin yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili takibat işlemlerine ilişkin olarak dava açıp açmadıkları vergi dairelerince ivedilikle araştırılacak ve bu borçlara ilişkin devam eden ihtilafın bulunması durumunda, söz konusu davalardan vazgeçtiklerine dair yazılı dilekçeyi onbeş gün içinde vergi dairesine intikal ettirmeleri, aksi halde Kanundan yararlanamayacakları hususu bir yazı ile mükelleflere tebliğ edilecektir. Bu sürede davalardan vazgeçildiğine dair dilekçeleri vergi dairelerine intikal ettirmeyen mükellefler Kanundan yararlanma haklarını kaybedeceklerinden başvuruları geçersiz sayılacak ve hazırlanan ödeme planları iptal edilecektir.

  2. 7020 sayılı Kanun kapsamında olan alacaklara ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 124 üncü maddesi uyarınca mükelleflerin şikâyet yoluyla Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapmış oldukları müracaatlara konu alacaklar, Kanun kapsamında yapılandırılacaktır. Ancak, mükelleflerin Kanun hükmünden yararlanabilmeleri için açılmış davalardan vazgeçmeleri gerektiği tabiidir.

Söz konusu davalardan vazgeçme dilekçelerinin asıllarının davada taraf olan Başkanlığımıza gönderilmesi ve Başkanlığımızca da bu dilekçelerin ilgili yargı merciine gönderilmesi icap etmektedir.

Buna göre, Bakanlığımızın/Başkanlığımızın taraf olduğu davalara ilişkin ihtilaftan vazgeçme dilekçelerinin ivedilikle davaya konu dosya numarası ilgi tutulmak suretiyle Başkanlığımıza gönderilmesi sağlanacaktır.

  1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 nci maddesinde "1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür…" hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilgili kanunlarda belirlenmiş olan sürelerde idari işleme karşı dava açılması gerekmektedir. Bu sürelerden sonra açılan davalar yargı mercileri tarafından süre yönünden reddedilmektedir.

Vergi/ceza ihbarnamelerinin mükelleflere ne zaman tebliğ edildiği vergi dairesi kayıtlarında detaylı şekilde yer aldığından, mükelleflerin dava açma süreleri bu kayıtlar esas alınarak tespit edilecek ve bu kayıtlara göre davanın, süresinden sonra açıldığı herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilirse bu alacaklar 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu alacaklara ilişkin olarak açılmış olan davaların vergi mahkemesi tarafından süre yönünden reddedildiği hallerde red kararına karşı 27/5/2017 tarihinden önce ilgisine göre Danıştaya veya bölge idare mahkemesine başvurulmuş olması durumunda da mükellefler 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Bu durumda söz konusu davalardan vazgeçilmesi gerekeceği tabiidir.

B- Başvuruda Bulunan Mükelleflere İlişkin Haciz ve İade İşlemleri

  1. 7020 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin, yapılandırmaya konu borçları muaccel olmaktan çıkmakta ve bu borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkân sağlanmaktadır. Sürecek...

Av. Nazlı Gaye Alpaslan - Hürses

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları