Kamuoyunda son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan otomatik katılımla ilgili olarak 6740 sayılı Kanun ile 4/a ve 4/c sigortalılarına yönelik önemli bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu otomatik BES 01.01.2017 tarihi itibariyle işyeri çalışan sayısına bağlı olarak kademeli şekilde zorunluluk kapsamına girecektir.

17 Aralık 2016 tarih ve 29921 Sayılı Resmî Gazete’de Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yapılan düzenlemeler yeni bir değişiklik anlamına gelmediğinden Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanacak esas yönetmelik hala beklenmektedir.

17 Aralık 2016 tarihinde yapılan uyumlaştırma çalışmaları hem işverenler tarafından çalışanlar adına sağlanan bireysel emeklilik sistemini hem de Otomatik BES’i kapsamaktadır. Buna göre sözleşme türleri;

• Çalışanlar adına işveren tarafından katkı payı ödenmesi durumunda İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi,

• Otomatik BES kapsamında çalışanların katkı payı ödediği durumda Gruba Bağlı Emeklilik Sözleşmesi olarak belirlenmiştir. Otomatik BES ile ilgili yapılan düzenlemelerin genel esasları ise şöyledir:

1- 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentleri kapsamında olmamakla beraber, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca anılan kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine göre sigortalı sayılanlar, bu bölüm kapsamında sisteme dâhil edilmez.

2- Birden fazla işveren ile iş akdi bulunan çalışanlar her bir işveren tarafından sunulan emeklilik planına ayrı ayrı dâhil edilir. İşveren, şirket seçiminde hizmet kalitesini ve çalışana sağlanan avantajları dikkate alır. İşveren, işyerindeki çalışanlarını farklı emeklilik planlarına dâhil edebilir. (Hazine Müsteşarlığı’nın belirleyeceği önemli konulardan biridir.)

3- Çalışana ait kişisel veriler, veri sahibinin açık rızasının alınmasına gerek olmaksızın şirketle paylaşılabilir.

4- Emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir.

5- Bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen ve işyerinin değiştiği tarih itibarıyla sistemde bulunan bir çalışanın bireysel emeklilik hesabındaki birikimi ile varsa ödenen devlet katkısı, yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunması halinde, yeni işyerindeki plana aktarılır.

6- Çalışan, yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunmaması halinde, önceki işyerinde dâhil olduğu emeklilik planı kapsamında Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde en az ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak asgari brüt ücretin yüzde üçü oranında katkı payı ödemeye devam edebilir.

7- Çalışan katkı payı ödemeye ara vermeyi talep edebilir. Bu talep, talep tarihinden itibaren azami 3 aylık süre için yapılabilir. Bu sürenin bitiminden önce veya bitimini müteakip tekrar ara verme talebinde bulunulması mümkündür. Çalışanın ara verme talebini iletmesi üzerine çalışana ödenen ücretten katkı payı kesintisi yapılamaz. Çalışan ara verme talebini en geç ücret ödeme gününden üç işgünü öncesine kadar iletir. Bu tarihten sonra iletilen talepler, ancak bir sonraki aya ilişkin ücret ödemesinden itibaren dikkate alınır.

Kaynak:http://www.dunya.com/kose-yazisi/bireysel-emeklilikte-otomatik-katilima-hazir-misiniz/342540

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları