Vedat İlki yazıyor... Bu Teşviki İşverenlere 11 Ay Çalışanlar Sağlıyor

9.2.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. ve geçici 18. madde eklenmiştir.

4447/Geçici 17.Madde Sosyal Güvenlik Kurumunu,4447/Geçici Madde 18 ise Vergisel anlamda teşviki getirmiştir.

İki teşvik de asgari ücret düzeyinde uygulanacak olup,Sigorta payının işçi ve işveren kısmının tamamı,işsizlik dahil olmak üzere,vergisel anlamda AGİ düşülerek gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyeceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

2017 ASGARİ ÜCRET 
BRÜT 1.777,50
İŞÇİ PRİMİ 248,85
İŞÇİ İŞSİZLİK 17,78
GELİR VERGİSİ 226,63
DAMGA VERGİSİ 13,49
NET 1.270,75
AGİ 133,31
NET 1.404,06
İŞVEREN SGK 364,39
İŞVEREN İŞSİZLİK 35,55
TOPLAM MALİYET 2.177,44
SGK TEŞVİK %5-88,875
İŞVEREN TEŞVİKLİ MALİYET 2.088,56

 

Bu durumda asgari ücretli çalışan işçi,

a.)İşçi+İşveren payı  dahil SGK tutarları:248,85+364,39 TL=613,24 TL.

b.)İşçi+İşveren payı dahil İşsizlik tutarları:17,78+35,55=53,33 TL.

c.)SGK+İŞSİZLİK:613,24+53,33=666,57 TL.

ç.)666,57/30=22,22 TL.

d.)Vergisel Anlamda:226,63,Damga Vergisi:13,49=226,63+13,49=240,12 TL-AGİ=106,81

e.)SGK+VERGİ:666,57+106,81=773,38 TL. teşvik verilecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 1.2.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

İşveren yönünden;

d) Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,

e) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

g) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı maddede aranılan diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla bu destekten 2017/Şubat ila 2017/Aralık ayları/dönemleri arasında yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, bu destek uygulamasının 31.12.2017 tarihinde sona ereceği dikkate alındığında, ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında çalışmaları karşılığında ücret alan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri açısından 2017/Aralık (15/12-14/1) döneminde bu destekten 17 günlük yararlanılacaktır.

2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerleri açısından, destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılacak olup, destekten yararlanma süresi her halükarda 2017/Aralık ayında sona erecektir.

Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinin dördüncü fıkrasında bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenlerin; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse diğer teşvik kanunlarında düzenlenmiş olan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmakta olan işverenlerin, bu teşvik, destek ve indirim kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

BUNA DİKKAT ETMESENİZ BAŞINIZ AĞRIYABİLİR

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işveren desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında,

Sigortalının;

- 1.2.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı,

- İşe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olup olmadığı,

- İşe giriş tarihi itibariyle, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olup olmadığı, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6. maddesi ve Ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamında bildirilip bildirilmediği,

- İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin en son (19), (20) ve (30) işten ayrılış kodu ile bildirilip bildirilmediği,

e-Bildirge sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

İşverenlerce e-Bildirge kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kapsama giren sigortalıların 2016/Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına veya 2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için, bu husus, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı işyerinden aynı aya ilişkin verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalıların, 2016/Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına veya 2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunun işverenlerce takip edilmesi gerekmekte olup, anılan maddede öngörülen destekten bu sebeple yersiz yararlanan işverenlerin listesi Kurum sistemlerinden alınarak, daha önce İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

5510 sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi Kapsamında On Gün ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler

5510 sayılı Kanunun Ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilmesine ilişkin işlemler, özel sektör işverenleri ve bu işverenlere ait işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktır.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8753

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları