Dış ticarette harç ve damga vergisi muafiyeti - Veysi Seviğ

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki” İhracat: 
2017/4 sayılı tebliğ, 18 Mayıs 2017 gün ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak iptal işlemine ait 18’nci maddesinin 5’inci fıkrası hariç tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Maliye Bakanlığı tarafından aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Genel Tebliği”nin 4’üncü maddesi gereği olarak ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki (kanıtlanması) koşuluyla;

  • İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu işlemleri dahil)
  • İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki
  • İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar
  • Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması
  • Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı
  • Gümrük Kanunu’nun 131’inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali
  • Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat veya yurtiçi alımlar
  • Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’nden veya Şeker Kurumu’nca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı ile ilgili işlemler harçtan bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) damga vergisinden istisna olacak. İstisna kapsamına alınan “Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler” ise tebliğin 5’inci maddesinde yer alıyor.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18 Mayıs’ta yürürlüğe giren “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki 2017/4 sayılı Tebliğin 7’nci maddesi uyarınca “firmaların vergi, resim, harç istisnası olmak üzere söz konusu tebliğin ekinde yer alan ‘Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler’le birlikte Ekonomi Bakanlığı’na müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul edilecek. Bu bağlamda Bakanlıkça söz konusu bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi, resim, harç istisnası belgesi düzenlenerek başvuru sahiplerine verilecek. Belge düzenlenmesi durumunda düzenlenen belgenin bir örneği başvuruda bulunan firmaya gönderilecek. Ayrıca düzenlenen belgeye ilişkin bilgiler, elektronik ortamda Merkez Bankası’na da bildirilecek.

Diğer yandan vergi, resim ve harç istisnası belgeleri ithal hakkı içermediğinden ithalata mesnet teskil etmediği için ithalat işlemleri için kullanılamayacak. Uygulama açısından ihracat taahhüdü “belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü”.

İhracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi ise “belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt edilen malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’na uygun şekilde ihracatın yapılmasını; ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini; transit ticaretin finansmanında kullanılan krediler ise transit ticaret faaliyetiyle ilgili gelirin tahsil edilmesini ifade ediyor.

İTO Haber

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları