Genel Sağlık Sigortasında Dikkat Edilecek Hususlar - 1

Bakmakla Yükümlü Olunan Çocuklar

18 Yaşını Doldurmamış Çocuklar

Kanunun 60. maddesi gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olarak herhangi bir şart aranmaksızın sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan faydalandırılır.

Anne ve babası ayrılmış çocukların sağlık aktivasyonları, velayeti bulunan anne ya da baba üzerinden yapılır. Ancak, velayeti bulunan anne ya da babanın genel sağlık sigortalığının bulunmaması veya yazılı olarak talep etmeleri halinde velayeti bulunmayan anne ya da babanın üzerinden de aktivasyonları yapılabilecektir.

Genel sağlık sigortalısının evlat edindiği veya nesebini tanıdığı 18 yaş altı çocukları için de yukarıda belirtilen hususlar uygulanır. Evlat edinen kişinin genel sağlık sigortalılığı yoksa (bakılmakla yükümlü olunan kapsamında ise) ya da genel sağlık sigortalısı olmakla beraber bakmakla yükümlüsü olmayan kapsamında ise söz konusu çocuğun öz anne/babası üzerinden, onlar da yok ise Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen hususlara göre işlem yapılacaktır.

Lise ve Dengi Öğrenim Gören Öğrenciler

Genel sağlık sigortalısının çocuklarından Milli Eğitim Bakanlığının lise veya lise dengi okul olarak kabul ettiği eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler 20 yaşını dolduracağı tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır.

Yüksek Öğrenimde Öğrenim Gören Öğrenciler

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören öğrenciler ile anılan Kanunun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalışan öğrencilerden aylık kazançları Kanunun 82. maddesinde belirtilen miktarın altında olanlar 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Devam Edenler

Bir yüksek öğrenimi tamamlayıp pedagojik formasyon sertifika programlarına devam edenler, bu kapsamda bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayacaktır.

Lise ve Dengi Öğrenim İle Yüksek Öğrenimden Mezun Olanlar

5510 sayılı Kanunun 67. maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan ve 10.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeye göre lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılacaktır.

Bakmakla Yükümlü Olunan Anne ve Baba

Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı beyan edilen, Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan gelir testi tespiti sonucuna göre aile içinde fert başına düşen gelir miktarı brüt asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen, diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan anne ve baba, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi sayılacaktır.

Yabancı Uyruklu Anne/Baba

Genel sağlık sigortalısı üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlandırılması talep edilen yabancı uyruklu ana/babanın yakınlık bilgisinin gerek nüfus kayıtlarından gerekse uyruğunda bulunduğu ülke konsolosluğundan alınacak belge ile veya ibraz edilecek resmi belgelerden (kimlik belgesi, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı) tespit edilmesi halinde, genel sağlık sigortalısı olan çocukları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Sayılmayanlar

(1) Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular,

(2) Genel sağlık sigortalısının oturma izni almamış yabancı uyruklu anne/babaları,

(3) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt dışında ikamet edenler,

(4) 5510 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklarda sigortalı olanlar ile bunlardan hak sahibi olarak aylık alanlar,

bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmazlar.

Prim Gün Sayısı

Genel sağlık sigortalısı sayılanların ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir.

Prim ve Prime İlişkin Borçlar

Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalıları ile Kanunun ek 5 ve ek 6. maddesi kapsamındaki sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam otuz gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması şartı ile birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Ücretsiz/Aylıksız İzin Dönemlerinde Sağlık Hizmeti

Sendika görevi nedeniyle ücretsiz izin

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve (c) bendi kapsamında (geçici 4. madde kapsamındakiler dahil) sigortalı olanlardan sendikalardaki görevi nedeniyle aylıksız/ücretsiz izinli sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu süre içerisinde sağlık hizmetlerinden faydalanacaktır.

Askerlik görevi nedeniyle ücretsiz izin

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında (geçici 4. madde kapsamındakiler dahil) sigortalı olanlardan muvazzaf askerlik süresince ilgili kanunları gereği aylıksız izinli sayılanlar bu sürede kendileri er/erbaş kapsamında, bakmakla yükümlü olduğu kişiler ise anılan kapsamda sigortalı üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanacaktır.

Diğer ücretsiz izinler

Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında sigortalı olanlardan aylıksız izinli olanlar aylıksız izin sürelerinde, Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanlar ise bir yılı geçmemek üzere aylıksız izinli olduğu sürelerde sağlık hizmetlerinden faydalanacaktır.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı Kanunun 56 ncı ve 74. maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izinli sayıdıkları süreler ile bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde sağlık hizmetlerinden faydalandırılacaktır. 

Vedat İlki

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları