Hangi taşeron işçileri kadroya geçecek? - İbrahim Işıklı

Kamuda taşeron işçisi olarak çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili süreç tamamlandı. Sürekli işçi kadrosuna alınacak kamu alt işveren işçilerini ilgilendiren yasal düzenleme, 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapıldı. Hükümet, söz verdiği gibi yasal düzenlemeyi yılbaşı öncesinde tamamladı.

Ancak hemen belirtelim, bu düzenleme sadece kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerini kapsıyor. Özel sektör taşeron işçileri bu kapsamda değil.

***
Hangi şartlar gerekli

Sürekli işçi kadrosunda geçişi yapılacak olan alt işveren işçilerinin 4 Aralık 2017 itibariyle, genel bu¨tc¸e kapsamındaki kamu idareleri, o¨zel bu¨tc¸e kapsamındaki idareler, du¨zenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Gu¨venlik Kurumu, İŞKUR, ı·l o¨zel ı·dareleri, belediyeler ile bagˆlı kurulus¸lar ve bunların u¨yesi oldugˆu mahalli idare birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım yoluyla çalıştırılmış olması gerekiyor.

Bu kamu idarelerinde 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılan işçilerin taşıması gereken bazı şartlar bulunuyor. Gerek sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusunda gerekse de geçişten sonra bu kadroda devam etmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekiyor;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Askerlik durumuyla ilgili; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

h) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

i) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul etmek gerekiyor.

Başvuru nasıl olacak?

Yukarıdaki şartları yerine getirenler 02.01.2018 itibaren on gün içinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuru yapabileceklerdir. Öncelikle işçilerin başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek; başvurusu reddedilenlerin varsa itirazları karara bağlanacaktır.

Başvuru şartların taşıyanlar, kamu idareleri tarafından belirlenecek usulle sınava tabi tutulacaktır. Bu sınav; yazılı, sözlü veya uygulamaya yönelik olabilecek. Sınavda başarılı olanlar kadroya geçirilecek, başarısız olanların ise varsa itirazları karara bağlanacak. Tüm bu süreç 02.01.2018 tarihinden itibaren doksan gün içinde sonuçlandırılacak. Hemen belirtelim, sınav şekil şartının gerçekleşmesi için yapılacak.

İbrahim Işıklı - Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları