Mali tatil amaca hizmet ediyor mu? - Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK

Bilindiği üzere; mali camiada, özellikle muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler gibi meslek mensupları arasında, adli tatilden de esinlenilerek öteden beri hep konuşulan “mali tatil” 28.03.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5604 Sayılı “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun”un 1'inci maddesi ile uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu kanun kapsamında, 2017 yılında mali tatil 1 Temmuz Cumartesi günü başlamış olup, 20 Temmuz Perşembe günü akşamı sona erecektir. Ancak, aşağıda mali tatilin kapsamı açıklanacağı üzere, uygulamada amaca hizmet ettiğini söylemek mümkün olmayıp, sadece birkaç günlük süre uzatımı sağlar niteliktedir. Bu da anılan mali tatil süresinden meslek mensuplarının ve mükelleflerin yeterince yararlanamadığı anlamını taşımaktadır.

I- I- Mali tatil kapsamında olmayan süreler

Anılan kanunun 1'inci maddesinin 6661 sayılı Kanun'la değiştirilmiş (7) numaralı fıkrası hükmü uyarınca;

- Özel tüketim vergisi,

- Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

- Özel iletişim vergisi,

- Şans oyunları vergisi ile

- Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmamaktadır.

Keza,

- İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi'nin verilme ve ödeme süresi,

- Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (I/B-6) bölümünde belirtilen 7 günlük ödeme süresi,

- 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 118'inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan kanunun 119'uncu maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre verilen (1), (2) ve (4) No.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri,

- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamamaktadır.

Öte yandan, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu’na göre; işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri de mali tatil kapsamına girmemekte, bunların dışında kalan; beyan, bildirim ve ödemeler Mali Tatil kapsamına dâhil bulunmaktadır.

II- Mali tatil nedeniyle uzayan süreler

1. Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri

Yukarıda “I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler” başlıklı bölümde belirtilenler hariç olmak üzere, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Buna göre, verilme süresi sonu mali tatile rastlayan beyannameler 27 Temmuz 2017 Perşembe günü akşamına kadar verilebilecektir.

Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu beyannamelerin ödeme süresi de mali tatil nedeniyle uzayacak olup, bu şekilde verilen beyannamelerin ödeme süreleri 27 Temmuz 2017 tarihine uzayacaktır.

2. İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 112 nci maddesine göre ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan ve yargı organlarına intikal etmiş olan tarhiyatlarda ise yargı organlarınca tasdik veya tadilen tasdik edilen tutarların ödeme süresi, "Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesi'nin (Bildirim) mükellefe tebliğ tarihinden itibaren bir aydır.

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

3. Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür. Öte yandan, gerek tarhiyat öncesi gerekse de tarhiyat sonrası uzlaşmayla ilgili olarak, mükelleflerin bu yönde bir talebi olmadığı müddetçe, mali tatil süresi içinde uzlaşma günü verilemeyecektir.

4. Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerden Maliye Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeler çerçevesinde veya re'sen, vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nca veya vergi dairesince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde anılan süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

III- Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler

5604 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinin 6661 sayılı Kanun'la değiştirilen (6) numaralı fıkra hükmüne göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

IV- Beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi

Mali tatil kapsamında olan ve yukarıda “I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler" başlıklı bölümde belirtilenler hariç olmak üzere,

- Verilme süresinin son günü mali tatil süresine (1-20 Temmuz) rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 2017 yılı için 25 Temmuz 2017 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 28 Temmuz 2017 tarihi,

- Verilme süresinin son günü mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine (21-25 Temmuz) kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 2017 yılı için 25 Temmuz 2017 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 26 Temmuz 2017 tarihi, mesai saati bitimi olacaktır.

Başka bir deyişle; 2017 Yılı Temmuz ayında verilmesi gereken muhtasar beyannameler, katma değer vergisi beyannameleri, damga vergisi beyannameleri 25 Temmuz 2017 günü akşamına kadar verilebilecek, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 26 Temmuz 2017 tarihi olacaktır.

V- Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

Anılan kanunun 1'inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uyarınca, aşağıdaki süreler mali tatil boyunca işlemeyecek, mali tatilin bitiminden itibaren ise süreler tekrar işlemeye başlayacaktır:

1. Muhasebe kayıt süreleri,

2. Bildirme süreleri,

3.Dava açma süreleri.

(Mali tatil fatura, sevk irsaliyesi, fatura yerine geçen belgeler, perakende satış fişleri, gider pusulaları, serbest meslek makbuzları gibi belgelerin düzenlenme sürelerinde bir değişiklik yapmamaktadır. Dolayısıyla mali tatil süresi içinde de bu belgeler düzenlenmeye devam edilecektir.)

Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK - Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları