SGK rücu alacakları da yapılandırma kapsamında

İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilmektedir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınmaktadır.

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilmektedir.

İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik (kasıt, kusur, ihmal ve hata içeren) fiiller nedeniyle açılan rücuan alacak davaları sonucunda verilen mahkeme kararları ile kesinleşmesi beklenmeksizin belirlenen SGK alacakları 7020 Sayılı Kanun'la yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Dolayısıyla bu alacaklar için 30/6/2017 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, bahse konu alacak asıllarına, kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 27/05/2017 tarihine kadar geçen süre için yapılandırma kapsamında hesap yapılacaktır.

Diğer yandan genel olarak rücuan alacak davaları sonucu verilen kararlarda, gelir bağlamaların onay tarihinden, masrafların ise sarf ve tediye tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline hükmedilmektedir. Dolayısıyla 7020 sayılı Kanun'a göre ödenecek tutarın belirlenmesi sırasında, gelir bağlananlar için onay tarihinden masraflar için ise sarf ve tediye tarihinden 27/5/2017 tarihine kadar hesaplaması yapılacaktır.

7020 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan tutarın yapılandırma usullerine göre ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanmış olan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

Mahkeme kararlarında, yargılama giderleri ile vekâlet ücretine de hükmedilmekte ve bu alacaklar, mahkemenin karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsil edilmektedir. Ancak, mahkeme masrafları ile vekalet ücretleri yapılandırma yer almadığından, bahse konu masraf ve ücretler yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Bu nedenle rücuan alacak davaları sonucu verilen kararlara İstinaden mahkemelerce hükmedilen yargılama giderleri ile vekâlet ücretleri ayrıca tahsil edilecektir.

Diğer yandan SGK tarafından rücu davasına konu edilmemiş olan veya dava açılmış ise de mahkeme tarafından karar verilmemiş olan durumlarda alacağın tamamını (yani yüzde 100 kusur oranında bağlanan gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamını) kabul ederek yapılandırma talep eden ve kabule dair yazılı beyan alınan borçluların borçlan yapılandırılabilecektir.

İlgililer tarafından rücu davalarında yüzde 100 kusur oranı üzerinden alacağının tamamını (bağlanan gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamının) ödenmesinin kabul edildiği, bu alacaklara ilişkin olarak SGK’nın davacı olduğu durumlarda; rücu alacaklarına ilişkin yapılandırma taleplerinin yanında borçluların davayı kabul etme şartı aranmamaktadır.

Dolayısıyla ilgililerin mahkemeye alacağın tamamı üzerinden ödeme taahhüdünde bulundukları ve yapılandırma talep ettikleri bildirilerek ödemenin sonucunu bekletici mesele yapılmasına karar verilmesinin İstenilmesi, ancak zamanaşımı yönünden gerekil tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Kısmi açılan rücuan alacak davalarının karara çıkıp kesinleşmesi halinde, kesinleşen kusur durumuna göre bakiye SGK alacağının tahsili için açılan ve derdest olan davalarda kesinleşen kusur durumuna göre SGK alacağı belli ve sabit olduğundan, bu nitelikteki derdest davalarda davalıların, davayı kabul ederek yapılandırma talebinde bulunmaları halinde davaya konu SGK alacağı yapılandırılabilecektir.

Yapılandırma ile sağlanan avantajlar dikkate alındığında 7020 sayılı Kanun'la getirilen yapılandırma fırsatlarının değerlendirilmesi ve bu haktan faydalanılmasının yararlı olduğu görülmektedir. Bugün 30 Haziran ve yapılandırma başvurusunun son günü. Bu nedenle bu haktan yararlanmak isteyenlerin mutlaka 30/6/2017 tarihi sonuna kadar ilgili kurumlara başvuruda bulunması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Dünya - Resul Kurt

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları