Sigorta Borcu Olanlar Süre Bitiyor - Vedat İlki

7020 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

2017 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun 3. maddesi uyarınca ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31.8.2017) tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan:

 

SGK PRİM BORCU OLANLAR-İDARİ PARA CEZALARI-EĞİTİME KATKI PAYI-RÜCU

Ø  5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

Ø  Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi,

Ø  Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi,

Ø  2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve Kanunun yayımı tarihinden (27.5.2017) önce tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

Ø  2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31.8.2017) tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları ile 6331 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca uygulanan ve 23.4.2015 tarihinden 31.3.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) meydana gelen iş kazası veya sağlık hizmet sunucuları tarafından konulan meslek hastalığı tanısına ilişkin olup 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği hâlde yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları,

Ø  İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

Ø  Bu madde kapsamına giren ve Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

Ø  5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

Ø  2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

Ø  İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından 27.5.2017 tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.

 

2017/21 SAYILI GENELGE DE BAŞVURU FORMLARI VAR

7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30.6.2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 30.6.2017 saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA DAHİL EDİLMEYEN BORÇLAR

7020 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası ile 3. maddesinin on birinci fıkrası uyarınca;

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 72. maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödeme süresi ertelenen prim tutarları

b) 5393 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar

c) 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

d) 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar,

e) 5510 sayılı Kanunun Geçici 17 (17.4.2008) ve Geçici 63 (4.4.2015). maddeleri gereğince 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında durdurulan sigortalılığının ihya edilmesi halinde ortaya çıkan alacaklar,

f) Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,

g) Kira alacakları,

bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmayacaktır.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen Kanun hükümleri uyarınca Kuruma olan, kapsama dahil borçları yeniden yapılandırılan borçluların bahse konu yapılandırma hükümlerinden ayrılarak bu Kanun hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin talepleri kabul edilmeyecektir

ÖNEMLİ NOKTALAR

1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği

7020 sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planları, imza karşılığı elden verilecek veya başvuru formunda beyan edilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre gönderilmek suretiyle ilgililere tebliğ edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte ödeme planlan oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır,

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların e-sigorta kanalıyla yapılması halinde, yapılandırma işlemi tamamlanmasını müteakip ödeme planları da e-sigorta kanalıyla ilgililer tarafından görüntülenebilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları ayrıca 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmeyecektir.

2- Bozulması gereken yeniden yapılandırma/taksitlendirme anlaşmaları
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların 7020 sayılı Kanuna göre ödeyecekleri tutarların hesaplanması sırasında, gerek 6183 sayılı Kanunun ve gerekse de diğer yapılandırma kanunları gereğince borçları tecil ve taksitlendirilen veya yapılandırılan ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulunduğunun anlaşılması halinde, bu Kanuna göre ödenecek tutar, ödeme planının bozulmasının ardından hesaplanacaktır.

3 - Ödeme süresi mücbir sebep nedeniyle ertelenmiş olan borçlar

Mücbir sebep hali nedeniyle prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, mücbir sebep hali süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitler, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenebilecek olup bu dönem için geç ödeme zammı alınmayacaktır.

Terör nedeniyle bu Kanun kapsamına giren borçları ötelenmiş olan borçluların, 2017/Mart ve önceki dönemlere ilişkin borçlarını yapılandırmaları halinde; bu borçluların erteleme dönemine denk gelmeyen taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Borçlularca peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde erteleme yapılmayıp borçlarını en geç 31.8.2017 tarihinde ödemeleri gerekmektedir.

4- Adi ortaklıklar ile apartman kapıcılığı işyerlerine ilişkin borçların yeniden yapılandırılması

Buna göre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği haiz olduğunu gösteren herhangi bir hüküm anılan Kanunda yer almadığından, bahis konusu kurulu, onu teşkil eden maliklerin dışında, tüzel (hükmî) kişiliği haiz saymaya imkân bulunmamaktadır.

Bu nedenle, kat malikleri kurulunca borçlarını 7020 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Bununla birlikte her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu talepler de manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.

5- işyerinin devri veya intikali halinde devir eden ve devir alan işverenler ile işyeri kendisine intikal eden işverenlerin, üst düzey yöneticilerinin ve limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları borçlar

5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin birinci fıkrasına istinaden sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal eder ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse, eski işverenin Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Buna göre, işyerinin devri veya intikali durumunda, yeni işveren, eski işverenin borçlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta; işyerini devreden işverenin ise, devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğu devam etmektedir.

Dolayısıyla, işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, 7020 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki borçlarla birlikte, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar da kapsama dahil edilecektir.

İşyerini devreden işverenlerin, 7020 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peşin veya taksitler halinde ödenecektir. Diğer taraftan,

- 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,

- 6183 sayılı Kanunun 35. maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkânı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya, sorumlu tutulmuşlardır.

Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için 7020 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Ancak, gerek işyerini devir eden işverenlerin, gerekse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları dönemlere ilişkin borçları için 7020 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu işlemler manuel olarak yapılacaktır.

6- Alt işverenlerin borçları

5510 sayılı Kanunun 12. maddesine göre, alt işverenlerin Kuruma olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işverende sorumlu tutulmuştur.

Dolayısıyla, alt işvereni bulunan işverenlerin, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

7- Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar

 2017/Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kanun yürürlük tarihi ve önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları halinde, söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan prim borçları yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir. Söz konusu prim belgelerinin hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

Ayrıca söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan idari para cezaları ilgililere tebliğ edilecek ve kesinleşmiş idari para cezası borçlan da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Buna karşın, defter tutmakla yükümlü bulunmayan işverenlerce, söz konusu üç aylık süre geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin doğruluğu fiilen yapılan denetimler sonucunda tespit edilmediği sürece, söz konusu prim belgeleri işleme alınmayarak işyeri dosyasında muhafaza edilecek ve durum bir yazı ile ilgililere bildirilecektir.

8- Yersiz yararlanılan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin kayıtların düzeltilmesinden sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar ile 4/b kapsamında sigortalı olanların yapılandırma işlemlerinden önce, 2017/Mart ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, sigorta primi teşvik, indirim ve desteklerden yersiz yararlanmaya ilişkin hatalı kayıtlar ünitelerimizce re’sen düzeltildikten sonra yapılandırma işlemleri yerine getirilecek, dolayısıyla yersiz yararlanma kayıtlarına ilişkin tahakkuk işlemleri yapılmak suretiyle, ortaya çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

9- Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması

Bilindiği üzere, halen uygulamada olan sigorta primi teşviklerinden (4857 sayılı Kanunun 30. maddesi ve 4447 sayılı Kanunun 50. maddesinde öngörülen teşvikler hariç) yararlanılabilmesi için yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların 6183 sayılı Kanun veya çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması, ayrıca taksitlendirme ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması, yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşvik, indirim ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.

10-Bu Kanun kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları

Bu Kanuna göre taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış borçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirenler, bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını yitirenler sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını kaybedeceklerdir.

Yapılandırma taksitlerinin ödendiği süre içerisinde sigortalılar sağlık hak sahipliğine müstahak olacaktır. Cari döneme ait yapılandırma taksitinin ödenmesi gereken son güne kadar ödenmemesi sonucu yapılandırmanın bozulması halinde, söz konusu kişiler yapılandırmanın bozulduğu tarihe kadar Kurum sağlık yardımlarına müstahak olacaktır.

 

Borçların kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi

7020 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla Ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK7”Kart ile Prim ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.

Ali Tezel Sitesi - Vedat İlki

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları