Taşeron İşçilerinde Kadroya ve Şirketlere Geçiş Şartları - Şevket TEZEL

696 sayılı KHK ile artık Kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, ya da kendi bütçelerinden karşılananlarca 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla taşeron aracılığıyla çalıştırılmakta olanlar işçi kadrolarına atanabilecekler.

Ancak bu atamalar doğrudan değil, bir işlemler silsilesi sonucunda gerçekleşecek.

Kapsam

Bakanlık ve bağlı taşra birimleri, devlet üniversiteleri, TAEK, TODAİE, Sivil Havacılık Sanayii gibi tüm özel bütçeli idareler, RTÜK, SPK, BDDK, EPDK gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar, SGK, İş-Kur, Milli Piyango, Kalkınma Ajansları gibi kurum ve kuruluşlar kapsam içinde bulunuyor. 

PTT, DHMİ, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TCDD, TKİ, TEDAŞ, TMO, Çay-Kur, Et Balık Kurumu gibi KİT’ler ise kapsam dışında bulunuyor. Keza TRT, Anadolu Ajansı, Merkez Bankası gibi kurumlar da kapsam dışında bulunuyor.

Düzenleme TBMM’de tartışılarak, eksik yönleri irdelenerek değil, tepeden inme olarak KHK ile çıkarılmış bulunuyor. Tabii bu yolla OHAL döneminde çıkartılan KHK’ların Anayasaya aykırılığının denetlenememe ayrıcalığından faydalanılmak istendiği anlaşılıyor. 

Geçişi İsteme Koşulları

Bir kere atanacakların devlet memuru olarak atanma şartlarını taşımaları, bu konuda dava açtılarsa davalardan veya davaya konu haklardan feragat etmiş olmaları, emeklilği hak etmememiş olmaları öncelikle aranacak. Bunlar da içeriği henüz belli olmayan sınavlara tabi tutulup elemelerden geçtikten sonra alınacaklar.

Memurluğa Atanacak Asgari Koşulları Sağlamak

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen (18-65 yaş arası olmak, gerekli öğrenim şartını taşımak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, devlet memuru olmaya engel bir suç için ceza almamış olmak, askerliğini yaptırmış veya usulünce tecil ettirmiş olmak, akıl hastası olmamak gibi) şartlar aranacak.

Emekliliği Hak Etmemiş Olmak

2005 yılından beri yürürlükte olan 5335 sayılı Kanundan kaynaklanan emekliye kamuda çalışma yasağı gereği herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak da aranacak. Yani emekli olup geçinemediği için ayrıca taşeron işçisi olarak çalışanlar bu geçiş hakkından faydalanamayacak.

Davalardan Feragat Etmek

Üçüncü önemli koşul ise taşeron işçisi olmaktan kaynaklanan hak kayıplarından dolayı açılan davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak.

Haklardan Feragat Etmek

Yine en son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu geçiş hakkı karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek de aranıyor.

Bütün bu koşulları kabul ettikten sonra 24.12.2017 tarihinden itibaren 10 gün içinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurmak gerekiyor.

Ancak bu koşulları kabul etmek ve yazılı olarak geçişi talep etmek yetmiyor.

Karar Kurumlara Ait

Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 24.12.2017 tarihinden itibaren doksan gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.

Sınavların hangi kriterlere göre ve hangi şeffaflıkta yapılacağı izaha muhtaç olduğundan işin en can alıcı noktasında kocaman bir soru işareti bulunuyor.

Davalardan Feragat Edilmesi Şart

Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilecek.

Bu kapsamda feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılacak ve taraflar lehine vekâlet ücretine hükmolunmayacak, hükmedilenler tahsil edilmeyecek ve 24.12.2017 tarihine kadar tahsil edilenler ise iade edilmeyecek.

4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak şartının tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olduğu idarelerince tespit edilenlerden, hakkında bu tarihten sonra işten ayrılış bildirgesi verilenler de geçiş hakkından yararlanabilecek.

4 Aralık 2017 tarihinde doğum veya sağlık raporu nedeniyle işbaşı durumunda olmayanlar da geçiş hakkından yararlanabilecek. 4 Aralık 2017 tarihinde askerlik görevinde olanlar için ise süreç askerlik süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlayacak veya kaldığı yerden devam edecek.

İhdas Edilecek Kadrolar Kişiye Bağlı Olacak

Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları kişiye özel olacak. Geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılacak. Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak. Yani emekli olanın yerine  başka bir sürekli işçi alınmayacak.

Emeklilik Hakkı Kazanma Fesih Demek Olacak

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyecek.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacak.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu hak kapsamındaki idarelerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu hak kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek.  

Belediyelerdeki Taşeron İşçileri

İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde taşeron işçiliği kapsamında çalıştırılanlar da sürekli işçi kadrolarında olmak dışında diğer kamu kurumlarında çalışmakta olan taşeron işçilerinin tabi olduğu tüm koşullarla belediye iştirakleri ve şirketlerinde çalıştırılabilecekler. 

Şevket Tezel

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları