Vergicilerin mayıs gündemi - Recep Bıyık

Mart ve nisan ayları beyan dönemi olması nedeniyle vergiciler için yoğun geçti. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle rehavete kapılabilecekler için mayıs ayı gündemini ve yükümlülüklerini bir gözden geçirmekte yarar var.

İşte bu ayın vergi gündemi.

Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması kanun tasarısı

Yeni bir Yeniden Yapılandırma Kanunu Tasarısı TBMM gündeminde. Son yapılandırma kanunu olan 6736 sayılı Kanun 30 Haziran 2016 tarihini esas alarak kamu alacaklarını yeniden yapılandırmıştı. Bu defa yeni tasarıyla, bir taraftan 31 Mart 2017 tarihine kadar kesinleşmiş kamu alacakları yapılandırma kapsamına alınırken, bir taraftan da önceki yapılandırmadan yararlanmayanlara yeni bir olanak veriliyor.

Yeni tasarıda, 6736 sayılı Kanun’dan farklı olarak;

- İhtilaflı alacakların tasfiyesine,

- Matrah artırımına,

- Kayıt ve muhasebe düzeltmelerine,

- Varlık Barışı uygulamasına ilişkin düzenlemeler yer almıyor.

Vergiye uyumlu zor durumdaki mükellefe tecil olanağı öngören kanun teklifi

Bir süre önce yürürlüğe giren düzenlemeyle, vergiye uyumlu mükelleflere yüzde beş vergi indirimi olanağı getirilmişti. Benzer bir olanağı getirmeyi amaçlayan bir kanun teklifi 4 Mayıs 2017 tarihinde TBMM Başkanlığı'na verildi. Teklifle, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren ancak öngörülemeyen nedenlerle vergi borçlarını ödeyememiş mükelleflere, mevcut düzenlemelere göre daha uygun koşullarda vergi borçlarını taksitlendirme olanağı getiriliyor.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi

Yukarıda bahsedilen kanun teklifiyle, muhtasar ve hizmet beyannamesinin verilmemesi veya eksik verilmesi gibi durumlarda birden fazla ceza uygulanmasını önlemek üzere düzenleme yapılması öneriliyor. Böylece aynı fiil için birden fazla ceza kesilmemesi sağlanmak isteniyor. Hatırlatmakta yarar var, muhtasar beyanname ile hizmet bildirgesinin birleştirilmesi takvimi işliyor. Kırşehir dışındaki illerde uygulama yıl başında başlayacak. Bu çerçevede hazırlıkların yapılması sorunsuz bir uygulama başlangıcı için gerekli.

Mayıs ayı yükümlülükleri

Vergi ayları deyince akla mart ve nisan geliyor ama mayıs ayında da önemli yükümlülükler var. Hatırlamakta yarar var.

1. Yabancı sermayeli şirketlerin ve irtibat bürolarının yıllık bildirimleri

Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının kuruluşu, sermaye artışı ve hisse devirleri başta olmak üzere gerçekleştirdikleri işlemlerde izin ve onay alma zorunluluğu kaldırılalı çok oldu. Ancak, bu işlemlerle ilgili olarak yıllık veya işlem bazında bilgi verme yükümlülüğü devam ediyor.

Bu bildirimlerden aşağıdaki iki tanesinin, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan formlar kullanılarak, yıllık bazda ve her yılın mayıs ayı sonuna kadar Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılması gerekiyor.

- Şirketlerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu"

- İrtibat bürolarının geçmiş yıl faaliyetlerine ilişkin "İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”

Yönetmelikte, faaliyette bulunan irtibat bürolarının bildirimi yapmamaları durumunda, süre uzatma taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı ve faaliyet izinlerinin de re’sen iptal edilebileceği hükmü var. Önemli bir yaptırım.

2. Yatırım indirimi stopaj ödemesi

Yatırım indirimine son verileli çok oldu ama Gelir İdaresi verilerine bakılırsa, mevcut indirim stoku nedeniyle uygulama devam ediyor. Gelir İdaresi'nin 2016 yılı Faaliyet Raporu'na göre bu istisnadan yararlananlar bu yılda yaklaşık 750 milyon lira stopaj ödemişler.

Yatırım indirimi istisnasından 2016 yılı beyannamesinde yararlanan kurumların, kâr dağıtımı yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. maddesi kapsamında yararlandıkları tutar üzerinden yüzde 19,8 oranıyla hesapladıkları stopajı 23 Mayıs akşamına kadar beyan etmeleri ve 26 Mayıs akşamına kadar ödemeleri gerekiyor.

3. Denetim kuruluşlarının ve elektrik üretim şirketlerinin yıllık harçları

Harçlar Kanunu gereği, bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri, elektrik üretim faaliyetinde bulunan kurumlar ise elektrik üretim lisansı için harç ödemektedir. 
Denetim kuruluşlarının yetkilendirme belgeleri ilk alındığı yıl maktu harca, sonraki yıllarda ise kanunla belirlenen tutardan az olmamak koşuluyla, nispi harca tabidir. Nispi harcın matrahı, denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatıdır. Nispi harç, kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içinde verilen bildirim üzerine tahakkuk ettirilmekte ve mayıs ayı içinde ödenmektedir.

Elektrik üretim şirketlerinin üretim lisansı harcı ise kanunla tanımlanan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı üzerinden hesaplanmakta, kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde verilen bildirim üzerine tahakkuk ettirilmekte ve mayıs ayı içinde ödenmektedir.

4. Emlak vergisi birinci taksit ödeme zamanı

Emlak vergisinin ilk taksitinin Mayıs, ikinci taksitinin ise Kasım ayı içinde ödenmesi gerekiyor.

İş yerleri için ödenmesi gereken çevre temizlik vergisinin ödeme zamanı da emlak vergisiyle aynı. Konutlar için çevre temizlik vergisi su faturasının içinde tahsil ediliyor. Ayrıca bir ödeme yok.

5. E-defter beratı yüklenme zamanı

Yasal düzenlemeler gereği, hesap döneminin son ayına ait elektronik defterlerin beratının kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar gönderilmesi gerekiyor. 
Bu yıl nisan ayının son günü tatile geldiği için süre 2 Mayıs'ta bitiyordu. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı süreyi 31 Mayıs günü sonuna kadar uzattı.

Aralık ayına ait berat yüklemesinin defterin kapanış onayı yerine geçtiği dikkate alınırsa, 31 Mayıs akşamına kadar bu işlem mutlaka tamamlanmalıdır.

6. Vergi levhasının yazdırılması

Vergi levhalarının mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması gerekiyor.

Elektronik ortamda alınan vergi levhalarının vergi dairesine veya meslek mensuplarına onaylattırılmasına gerek yok. İnternet vergi dairesinden çıktı olarak alınması ve istendiğinde ibraz edilmek üzere işyerlerinde bulundurulması yeterli. Vergi levhasının alınmaması ve istendiğinde ibraz edilmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Tutarı 2016 yılı için 210 lira.

Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları