Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

2019 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2.042

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. Maddesi uyarınca 2019 yılında 02.07.2019 – 20.07.2019 dönemi mali tatildir.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde de mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır.

Yasal düzenleme gereği,

  •  Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.
  • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Buna göre, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2019 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülükler aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

 

2019 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

 

Beyan/Bildirim/Yükümlülük

 

İlgili Mevzuat

Son Günün Mali Tatile

(1-20 Temmuz Arasına)

Rastlaması Halinde

Son Günün

(21-25 Temmuz Arasına) Rastlaması

Halinde

İşyeri Bildirgesi Yönünden5510/11. md29.07.201925.07.2019
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Yönünden5510/8. md29.07.201925.07.2019
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Yönünden5510/9. md29.07.201925.07.2019
2019 Haziran Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi YönündenSSİY/102. md25.07.2019
2019 Haziran Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Yönünden115 sayılı VUK Sirküleri26.07.2019
İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme Yönünden5510/102. md29.07.201925.07.2019
 

Primlerin Ödenmesi Yönünden

 

5510/88. md

2019/Haziran ayı primlerinin ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır2019/Haziran ayı primlerinin ödeme süresinin son günü 21-25 Temmuza rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır
SGK’nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz YönündenSSİY/113. md29.07.201925.07.2019
Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair Taahhütname YönündenSSİY/112. md29.07.201925.07.2019
 

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz Yönünden

Asgari İşçilik Tespit

Komisyonunun

Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında

Yönetmelik/ 17. Md

 

 

29.07.2019

 

 

25.07.2019

Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi Yönünden5510/91. md29.07.201925.07.2019
Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi YönündenSSİY/107. md29.07.201925.07.2019

Sosyal güvenlik mevzuatına yönelik denetim ve kontrol işlemleri

Mali tatilin uygulandığı 2 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, istenilen kayıt ve belgelerin en geç 29.07.2019 tarihine kadar, son günün 21-25 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde ise 25.07.2019 tarihine kadar ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmediğinden ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

  • 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,
  • İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,
  • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,
  • E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,
  • Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,
  • 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,
  • 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri.

Celal Özcan, pwc