Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Bazı Vergi Kanunlarında 7194 Sayılı Yasa İle Yapılan Düzenlemeler-1

2.234

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, vergi uygulamalarında önemli düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

7194 sayılı Kanun ile,

– Dijital hizmet vergisi, değerli konut vergisi ve konaklama vergisi adında üç yeni vergi hayatımıza girdi,

– Gelir vergisi tarifesi değiştirilerek, son dilimin vergisi % 5 artırılarak % 40’a yükseltildi,

– Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde “kanun yolundan vazgeçme” adında yeni bir müessese ihdas edildi,

– Kambiyo muameleleri vergisi artırıldı.

Kanun ile yapılan değişiklikler ve yeni düzenlemeler bunlarla sınırlı değil

1- Dijital Hizmet Vergisi Kabul Edilmiştir; Yürürlük tarihi 1 Mart 2020’dır.

Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen dijital hizmetlerden elde edilen hasılat üzerinden %7,5 oranında dijital hizmet vergisi alınacak. Verginin mükellefidijital hizmet sağlayıcıları. Ancak ilgili hesap döneminde;Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den veyadünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak.Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etme konusunda yetkili. Dijital hizmet vergisi, 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

2-Konaklama Vergisi Yürürlüğe girmiştir.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetlerle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabi tabi olacak.Yukarıda sayılan hizmetleri sunanlar, konaklama vergisinin mükellefi olacak. Verginin matrahını, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV hariç her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı oluşturacak. Konaklama vergisinin oranı % 2. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili. Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen faturalarda ayrıca gösterilecek, ancak KDV matrahına dahil edilmeyecek. Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi takvim yılının birer aylık dönemleri olacak. Vergi, beyanname ile izleyen ayın 26. günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilerek aynı süre içerisinde ödenecek. Konaklama vergisi 1Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Öte yandan, öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler; karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler konaklama vergisinden istisna olacak.

3- Kambiyo Muameleleri Vergisinin Oranı, Binde 1’den Binde 2’ye Yükseltilmiştir.

Kambiyo muameleleri vergisinin oranı binde 1’den binde 2’ye çıkarıldı, ayrıca Cumhurbaşkanına kambiyo muameleleri vergisini 10 katına kadar artırma konusunda yetki verildi.

4- Gelir Vergisi Tarifesi 2019 Yılı Gelirlerine de Uygulanmak Üzere Değiştirildi, Tarifeye % 40 Oranı İlave Edildi, Son Dilime Tabi Gelirleri Olanlar % 5 Daha Fazla Vergi Ödeyecekler

Gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapıldı, gelir dilimi sayısı dörtten beşe yükseltilerek, en üst dilime uygulanacak vergi oranı % 40 olarak belirlendi.

Yapılan değişiklik sonrası yeni gelir vergisi tarifesi şu şekilde:

7194 sayılı Kanunun 52. maddesinin 1/e bendi uyarınca, yeni gelir vergisi tarifesi 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirleri dışındaki diğer gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre, 2019 yılında elde edilen 500.000 TL ve üzerinde kazançlar değişiklikten önceki duruma göre %35 oranında vergilenecekken, bu değişiklik sonucu yüzde 40 oranında gelir vergisine tabi olacak. 2019 yılında elde edilen ücret gelirlerine Kanunun yürürlüğünden önceki tarife uygulanacak, ücret gelirleri bakımından yeni tarife 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Gelir vergisi tarifesindeki değişikliğin 2019 yılı gelirlerini de kapsayacak şekilde geriye doğru yürürlüğe girmesi, 2019 yılında elde edilen gelirleri etkilemesi, ücret gelirleri ile ücret dışı gelirlerin birbirinden ayrıştırılarak, ücret dışı gelirler aleyhine vergi yükü getirilmesinin Anayasamızın 2 ve 73. Maddelerine aykırı olduğu, yasaların geriye yürümezliği ilkesi, belirlilik ilkesi, hukuki güven ilkesi gibi Anayasa Mahkemesi kararlarında benimsenen ilkelerin yapılan bu düzenlemeyle ihlal edildiği, söz konusu düzenlemenin bu nedenle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceği, bu düzenlemelere uygun olarak verilecek beyannamelerin ihtirazi kayıtlı verilip dava açılması gerektiği ifade edilmektedir.

5- Bir İşverenden Alınan ve 500.000 TL.yi Aşan Ücretler İçin De Artık Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilecek

Bilindiği üzere, tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler için yıllık beyanname verilmiyor, diğer gelirler nedeniyle verilecek beyannamelere de bu gelirler dâhil edilmiyordu (GVK Mad. 86).

Ancak, 7194 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, tek işverenden alınmış olsa dahi, gelir vergisi tarifesinin 4. diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşan ücretler için gelir vergisi beyannamesi verilmesi, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde verilecek beyannameye söz konusu ücret gelirlerinin de dâhil edilmesi zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme, 1 Ocak 2020 yılından itibaren elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak. Dolayısıyla 2019 yılında tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler için yıllık beyanname verilmesine gerek bulunmuyor.

6- Birden Çok İşverenden Alınan Ücretlerde Beyan Zorunluluğu Değiştirildi

Bilindiği üzere, birden fazla işverenden ücret almakla birlikte, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı gelir vergisi tarifesinin 2. diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 40.000 TL’yi) aşan ücretler için gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyordu. Birinci işverenden sonraki ücret gelirlerinin hangisi olduğuna mükellefler serbestçe karar verebiliyordu (GVK Mad.86)

7194 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşarsa, tüm ücret gelirlerinin beyan edilmesi zorunluluğu getirildi. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak. Dolayısıyla, 2019 yılında birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşsa bile, birinci işverenden sonraki ücretlerin toplamı tarifenin 2. diliminde yer alan tutarı aşmadığı takdirde beyan edilmeyecek, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı gelir vergisi tarifesinin 2. diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 40.000 TL’yi) aşarsa, beyan edilecek.

7- Gelir Vergisi Kanununun 29. Madde 4. Fıkrasında değişiklik

Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrasında değişiklik yapılarak, basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar ile profesyonel spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler için geçerli olan gelir vergisi istisnası yürürlükten kaldırıldı. Yapılan değişiklik, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

(Devam edecek)

Dr. Mustafa Alpaslan, Hürses Gazetesi