Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Gelir İdaresi Başkanlığına Verilmesi

761
Abone ol

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Seri No:1 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

2872 sayılı Çevre Kanununa eklenen Ek 11’nci maddesine dayanarak; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” ile yapılan açıklamalar kapsamındaki düzenlemeler çerçevesinde, poşet satışı yapan mükellefler tarafından bu satışlarla ilgili beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilmiş olup, bu beyandan dolayı ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüleceği ve de beyannamenin hangi vergi dairesine verileceği, verilme dönemleri, ödemenin yapılma tarihi ve ilgili olduğu ayda poşet satışı olmaması halinde bile bahse konu beyannamenin verilmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre;

-Kurumlar vergisi mükellefleri aylık olarak, işlemin yapıldığı ayı, takip eden ayın 24. günü saat 23:59’a kadar,

-Gelir vergisi mükellefleri ve diğerleri ise, 3’er aylık dönemlerde, işlemin yapıldığı dönemi takip eden ayın 24. günü saat 23:59’a kadar vermeleri gerekmektedir.

(Birinci dönem: Ocak- Şubat ve Mart, İkinci dönem: Nisan-Mayıs ve Haziran, Üçüncü dönem: Temmuz-Ağustos ve Eylül, Dördüncü dönem: Ekim-Kasım ve Aralık)

-Bahse konu beyannameler elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına Vermeleri ve tahakkuk eden tutarı, beyanın yapıldığı ayın son gününe kadar vergi idaresine (vergi dairesinin veznesine, kredi kartı, banka veya PTT aracılığıyla) ödemeleri gerekmektedir. Vadesinde ödenmeyen tutarlar için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesine tadat edilen gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilecektir.

-Beyanname, gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 24. günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

-İşyerinin şubeleri bulunması halinde sattıkları poşetlerle ilgili beyanlarını kanuni merkezlerindeki işlemlerle birleştirerek beyanlarını merkezin bağlı bulunduğu vergi dairesine yapmaları gerekmektedir.

-Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışımda kalanlar için ise, merkez işyerinin bulunduğu yerin bağlı bulunduğu vergi dairesine bahse konu beyannamenin verilmesi gerekmektedir. Bildirim ve beyanlarda yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre mevcut uygulama dahilinde asgari 25 kuruştan satılmakta olan plastik poşetler 01.05.2019 tarihinden itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılacaktır.

Geri kazanım katılım payı beyannameleri elektronik ortamda gönderilmesi:

-VUK Genel Tebliği Sıra No: 340’a göre kendi beyannamelerini gönderme yetkisi bulunanlar, bahse konu beyanname kendileri tarafından,

-Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte geri kazanım katılım payı beyannamesi vermek zorunda olanlar, vergi dairesinden şifre alarak elektronik ortamda bahse konu beyannamelerini kendileri gönderebilirler.

-Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere aracılık yetkisi veren mükellefler, bahse konu beyannameyi aracılık yetkisi verdikleri 3568 sayılı yasaya göre yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilecektir.

Tebliğdeki geçiş dönemi uygulamaları başlıklı Geçici Madde 1’de; 2019 yılının Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlere ilişkin geri kazanım katılım payı beyannamesi 24.04.2019 tarihine kadar verilecek ve 30.04.2019 tarihine kadar ödenecektir. Keza, 2019 Mart ayına ait bahse konu beyannamenin de 24.04.2019 tarihine kadar verilecek ve 30.04.2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

2019 yılının ilk üç ayına ait beyannameler ayrı ayrı verileceklerdir. 2019 Ocak ayına ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen beyanların bu tebliğ hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir. Geçiş dönemine ait beyanlardan dolayı ödenmesi gereken tutarların 30.04.2019 tarihine kadar vergi idaresine ödenmesi gerekiyor.

Berker Bostancı, Hürses Gazetesi