Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Kategori

Muhasebe Haberleri

SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler) için güncel muhasebe haberleri yayınlanmaktadır.

YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Tebliğ, 1 Haziran 2019 gün ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.Yeminli mali müşavirler, bu…

Vergi İncelemesinde Defter Teslimi

Bilindiği gibi, Vergi Denetim Kurulunun faaliyete geçmesiyle beraber, Vergi inceleme işlemlerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin sonucunda, vergi incelemelerinin olması gereken ideal şekle gelmesi amaçlanmaktadır.Bunun…

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Şartları

Türkiye’de en son uygulamaya giren sigorta kolu işsizlik sigortasıdır.İşsizlik sigortası zorunludur. SGK ’lı olarak (4/a) çalışmaya başlayanlar (sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan emekliler hariç) işe başladıkları…

Taşeronların SGK Işyeri Tescili Nasıl Yapılmalı

Asıl işverenlerden iş alan alt işverenler için asıl işverene ait işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek 3  haneli alt işveren numarası verilerek, alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılara ilişkin bildirimlerin bu işyeri sicil…

İş Değiştirenlere Gelir Vergisi Sürprizi

Muhtasar beyanname ile SGK bildirgelerinin birleştirilmesine ilişkin çalışma ilk "meyvesini" verdi. Son beş yıl içerisinde iş yeri değiştiren kişiler vergi denetim kurulandan gönderilen yazılarla beyanname vermeye davet ediliyor.…

İşyeri Belgeleri Saklama Süreleri

Gıda toptancısıyız. SGK denetim elemanları 01.01.2008-31.12.2010 dönemine ait defter ve belgelerimizin incelemeye sunulması için tebligat göndermişler. Ancak bu defter ve belgelerimizin bir kısmını, imha ettik. Ceza mı alacağız? S. KURT…

Zamanaşımının Bitmesine Kısa Bir Süre Kala Defter Talebi

Zamanaşımının bitmesine 15 gün kala örneğin 15.12.2015 tarihinde; inceleme elemanı tarafından 2010 takvim yılı için istenilen defter ve belgeler mükellef tarafından ibraz edilmediği takdirde durum ne olacaktır?2010 takvim yılı defter ve…

İndirim ve İstisnalarla İlgili YMM Raporunun Verilmemesi

İndirim ve istisnalarla ilgili YMM raporunun kurum beyannamesi ekinde verilmemesinin sonuçları Bilindiği gibi, kurumlar vergisinden istisna kazançların kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilerek kurum kazancından tenzili hakkında…

Tüm İş Yerlerini İlgilendiriyor: Son Günler

Kayıt dışı istihdamla mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilmekte olan muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilmekte olan aylık prim ve hizmet…

Limited Şirketleri Sona Erdiren İçtihat!

Limited şirketler en az bir, en çok 50 gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilen ve asgari sermayesi on bin liradan az olamayan sermaye şirketleridir. Türkiye'de şu anda sayıları 655.000 civarındadır.ORTAKLARIN SORUMLULUĞU Limited…

Vergilenmede Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığı’nın “… elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik…

Mücbir Sebep ve Belgelerin Saklanması

Belge saklamak zor bir iş. Türk Ticaret Kanununa göre 10 sene, Vergi Usul Kanununa göre ise 5 sene süreyle belgelerin saklanması zorunludur. Sürelere bakıldığında, 10 sene çok uzun bir zaman olup, belgelerin saklandığı yerde başına ne…

Ödeme Emri ve Yürütmenin Durdurulması İstemi Sonuçları

Anımsanacağı üzere,ödeme emrine karşı açılan vergi iptal davalarında mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde ve söz konusu mahkeme kararı uyarınca yürütmesi durdurulmuş olan ödeme emrinin tesis edildiği tarihten sonra bu…

Güncel SGK İşten Çıkış Kodları

İşçinin fesih sürecinin güncel yargı kararları göz önünde bulundurularak ilgili Bakanlık ile SGK uygulamalarına uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi durumda işveren maddi kayıp ve hukuki müeyyide ile karşı karşıya kalabiliyor.…

İşyeri Kayıtlarını 10 Yıl Saklamak Zorunda

Sosyal güvenlik mevzuatına göre işveren ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle, saklamak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrol ile…

Meslek Kodu Temmuz’da Devrede

İşyerimizde farklı mesleklerde yaklaşık 30 çalışanımız var. Yanlış meslekten SGK'ya bildirilmeleri halinde ceza mı gelecek? N.F. Kayıtdışılık yalnızca işçilerin sigortasız çalıştırılması şeklinde ortaya çıkmaz, sigortalıların çalışma gün…

İş Feshinde SGK Çıkış Kodu Kritik

İşçinin fesih sürecinin güncel yargı kararları göz önünde bulundurularak ilgili Bakanlık ile SGK uygulamalarına uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi durumda işveren maddi kayıp ve hukuki müeyyide ile karşı karşıya kalabiliyor.…

Serbest Meslek Erbabında: Avans Tahsilat Nedir?

Bilindiği gibi, serbest meslek  kazancı sermayeden  ziyade kişisel  mesaiye  ilmi veya mesleki  veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan  ve ticari özellikli olmayan işlerin  işveren bağlı olmaksızın  kişisel  sorumluluk altında kendi nam…

Yanlış Meslek Bildirene Ceza Var!

Ülkemizin önemli sorunların birisi olan kayıtdışılıkla mücadele amacıyla çalışanlarının meslek kodunun bildirilmesi uygulaması getirildi. Esasen kişinin yaptığı işle SGK’na bildirilen ücretlerin uygun olup olmadığı da buradan kontrol…

İnşaat İşlerinde Teslim ve KDV

Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesi uyarınca “Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” Aynı…

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)

18 Haziran 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30805TEBLİĞHazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ(SERİ: B SIRA NO: 12)Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğde,…

Bırakın Sözleşmeniz Kendiliğinden Uzasın

Damga vergisinin konusu kâğıt. Damga vergisinin doğması için öncelikle kanunda belirlenmiş bir kâğıt veya elektronik ortamda düzenlenmiş bir belge ya da veri olması, bu kâğıt, belge ya da verinin imzalanmış olması ya da imza yerine geçecek…