Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Plastik Poşette Son Durum

1.755

Bilindiği gibi plastik poşetlerle ilgili 10 Aralık 2018 tarih ve 30621 sayılı Resmî Gazete ’de; “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7153 sayılı Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu Kanunu’nun 8’inci maddesiyle; Çevre Kanunu’na, “Geri kazanım katılım payı” başlıklı madde eklenmişti.

Arkasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 9 Ocak 2019 tarihinde; “Plastik poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlandı.

Bundan sonra zincir marketler ile büyük işletmeler kapsama giren plastik poşetleri 25 Kuruş karşılığında satmaya başladılar ancak küçük işletmeler bu konuda uyumlu davranmayarak hem poşet alışı hem de satışını yapmadılar. Buna ilişkin beyannamenin verilmesi gereken son gün 15 Şubat 2019 tarihi geldi. Bu tip küçük işlemeler beyanname verseler mi vermeseler mi çelişkisi içinde boş beyanname vermeyi uygun görüp bu mükellefiyetlerini yerine getirdiler.

Beyanname verme tarihi geçtikten sonra, 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de; “Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, “Geri kazanım katkı paylarının, ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi izleyen ayın 24’üncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne beyan edilerek, tahakkuk eden tutarın ay sonuna kadar ödenmesi” hüküm altına alındı.

Bunu takiben, 4 Nisan 2019 tarihli 30735 sayılı Resmî Gazete’de; “1 Seri No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Genel Tebliği” yayımlandı.

Tebliğden paylaşımlar yapmadan önce kimler poşet beyannamesi verecek, kimler vermeyecek görelim:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı; “Plastik poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ın, “Genel Esaslar” başlıklı 5’inci maddesin 2’nci fıkrasına göre;

Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere; tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda ve benzerlerinin satışında kullanılan poşetler, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olarak satılacaktır.

Bu alışveriş esnasında; kullanıcıya veya tüketiciye poşetler ücretsiz temin edilemeyeceği gibi, ücretsiz teminine imkân verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez hükmü yer almaktadır.

Devamında; Plastik poşetlere uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonu’nun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur. Bu plastik poşetler için Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesinin altında ücret uygulanmaz.

Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin satış noktalarında 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle barkotlu olarak sunulması zorunludur.

Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır.

Satış noktaları, plastik poşete ikame olarak kâğıt ve/veya bez ile file ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanının promosyon veya kampanyalar dahilinde kullanıcıya veya tüketiciye sağlar.

Geçtiğimiz hafta, “Plastik poşette son durum” başlığı altında, söz konusu uygulamaya ait Kanunlar ile Gelir İdaresi tarafından yayımlanan; “1 Seri No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Genel Tebliği” den bahsetmiştik.

Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Kapsama dahil olmayanlar

1-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500X350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

2-Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,

3-Canlı sucul hayvan (Örnek sülük ve balık gibi) satışında kullanılan sapsız poşetler,

4-Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

5-Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),

6-Kargo poşetleri,

7-Gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için ilgili mevzuat gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler.

Beyan şekli

2872 sayılı Kanunun ek 11’inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiye dayanılarak; gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri’ni elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Beyan dönemleri

2872 sayılı Kanunun ek 11’inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri;

a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b) Diğerleri için üç aylık, olarak belirlenmiştir.

Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Beyanname verme son günü

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Plastik poşet satışının yapılmaması

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir

Cezai Hükümler:

1-Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca (2018 yılı için 6.000 TL olup, her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır),

2-Geri kazanım katılım payının ödenmediği tespit edildiği takdirde; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin (z) bendi hükmü gereği geri kazanım payı tutarının yüzde 20 fazlası oranında,

3-Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin (bb) bendi hükmü uyarınca (satış noktalarında depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 TL, İdari Para cezası kesilir.

Ayrıca, belirlenen usul ve esaslar kapsamında yapılacak bildirim ve yanıltıcı beyanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 26’ncı maddesi doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen sahtecilik suçu ile bağlantılı altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Engin Malay, Yenigün Gazetesi